نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل نقش عضویت در شبکه‌های اجتماعی بر بروز سندروم فومو در بین هواداران باشگاه‌های لیگ برتر با رویکرد آمیخته طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعة آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی آشنا با فضای مجازی، هواداری و اساتید روان‌شناسی و جامعه‌شناسی آشنا با سندروم فومو بود. از روش نمونه‌گیری هدفمند به‌منظور انتخاب مصاحبه‌شوندگان استفاده گردید. این نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت تعداد 15 نفر به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی پژوهش شامل کلیه هوادارانی است که صفحات باشگاه پرسپولیس (8/7 میلیون نفر) و استقلال (5/3 میلیون نفر) در اینستاگرام را دنبال می‌کردند. از حداکثر تعداد نمونه در جدول مورگان استفاده شد (384 نفر). روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی بود. ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه‌های نیمه ساختارمند و پرسشنامه (18 گویه و 2 مؤلفه اصلی به‌صورت لیکرتی) بود. جهت بررسی داده-های بخش کیفی از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رسانه‌های اجتماعی بر بروز سندروم فومو تأثیرگذار است (مقدار تی بیشتر از 96/1)؛ بنابراین ایجاد ظرفیت‌هایی در جهت عضویت هواداران در رسانه‌های اجتماعی باشگاه‌ها و ایجاد تعامل و ارتباطات در این خصوص می‌تواند منجر به کنترل و کاهش میزان سندروم فومو در افراد مستعد این سندروم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model of the role of membership in social networks on the occurrence of FOMO syndrome among fans of Premier League clubs

نویسندگان [English]

  • Alireza Roonasi 1
  • Saadat Allah Salehi Sadati 2
  • Mohamad Nikravan 3

1 PhD Student in Sports Management, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and implemented with the aim of designing a model of the role of membership in social networks on the occurrence of FOMO syndrome among fans of Premier League clubs. The current research was mixed in terms of practical purpose, in terms of descriptive-survey data collection method and based on the research approach. The statistical population of the present research in the qualitative part included academic professors familiar with virtual space, fans, and professors of psychology and sociology familiar with Mobo syndrome. Purposive sampling method was used to select the interviewees. This sampling continued until theoretical saturation was reached and finally 15 people were selected as a sample. Also, the statistical population in the quantitative part of the research includes all the fans who followed the pages of Persepolis (7.8 million people) and Esteghlal (3.5 million people) on Instagram. The maximum number of samples in Morgan's table was used (384 people). The stratified sampling method was random. The tools of the current research included semi-structured interviews and a questionnaire (18 items and 2 main components in Likert form). In order to examine the data of the qualitative part, open, axial and selective coding was used, and in the quantitative part, the method of structural equation modeling was used. The results of the present study showed that social media has an effect on the incidence of FOMO syndrome (t value greater than 1.96).

کلیدواژه‌ها [English]

  • fans
  • club
  • virtual pages
  • Fomo syndrome