نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

هدفپژوهش حاضر، مطالعة اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر تسهیم دانش و یادگیری کارکنان ادارات ورزش‌وجوانان استان گلستان بود. پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی است که به‌صورت میدانی انجام شده است. جامعة آماری همة کارکنان ادارات ورزش‌وجوانان استان گلستان به تعداد 220 نفر بودند که براساس فرمول کوکران، 141 نفر به شیوة تصادفی ساده به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌‌نامه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی در محیط کار بارکر و همکاران (2013)، تسهیم دانش رحمان و حسین (2014) و یادگیری کارکنان بارکر و همکاران (2013) استفاده شد. روایی پرسش‌نامه‌های به تأیید پنج نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و ضریب پایایی پرسش‌نامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، به‌ترتیب برابر با 85/0، 78/0 و 79/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و شناسایی اثرهای متغیرهای پژوهش، از مدل‌یابی معادلات ساختاری ازطریق نرم‌افزار پی.‌ال.‌اس. استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در محیط کار بر تسهیم دانش کارکنان ادارات ورزش‌وجوانان استان گلستان اثرگذار بود. همچنین، اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی در محیط کار بر یادگیری کارکنان مثبت و معنادار بود. با توجه به نتایج می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در محیط کار می‌تواند موجب تسهیم دانش و یادگیری کارکنان شود. همچنین، مدیریت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ادارات ورزش‌وجوانان، درراستای دستیابی به اهداف سازمانی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Using Social Networks on Knowledge Sharing and Learning in the Personnel of Sport and Youth Offices in Golestan Province

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Shakki 1
 • Akram Esfehani Nia 2
 • Nasser Bai 3

1 Ph. D. Student of Sport Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

2 Assistance Professor of Sport Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

3 Assistance Professor of Sport Management, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

The present descriptive survey was formulated in order to determine the effect of using social networks on knowledge sharing and learning in the personnel of Sport and Youth offices in Golestan province. The study sample (N=141) was selected from the entire personnel of Sport and Youth offices in Golestan Province (N=220) using a simple random approach via Cochran’s formula. Data collection was carried out by means of three tools namely using social networks in workplace, knowledge sharing, and employees learning developed by Barker et al. (2013), Rahman and Hussein (2014), and Barker et al. (2013), respectively. The validity of the questionnaires was confirmed based upon the viewpoints of five experts in the field of sport management; moreover, the reliability of the tools was measured by calculating Cronbach’s alpha to be 0.85, 0.78, and 0.79, respectively. Data analyses and measurement of variables’ effects were performed through structural equation modeling (SEM) in Smart PLS. The results obtained from this study revealed that using social networks in workplace has significant and positive effects on knowledge sharing and employees learning in the personnel of Sport and Youth offices in Golestan Province. Therefore, it can be concluded that using social networks in workplace may contribute to knowledge sharing and learning in employees. Nonetheless, it is recommended to consider effective management approaches on the use of social networks in Sport and Youth offices in order to reach organizational goals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Sharing
 • Social Networks
 • Employees’ Learning
 1. Al-Rahmi, W. M., Zeki, A. M., Alias, N., & Saged, A. A. (2017). The impact of using social media for teaching and learning in post-secondary institutes. Anthropologist, 29(1), 8-18.
 2. Ashraf, N., & Javed, T. (2014). Impact of social networking on employee performance. Business Management and Strategy, 5(2), 139-50.
 3. Badri, M., Al Nuaimi, A., Guang, Y., & Al Rashedi, A. (2017). School performance, social networking effects, and learning of school children: Evidence of reciprocal relationships in Abu Dhabi. Telematics and Informatics, 34, 1433-44.
 4. Bennett, J., M. Owers, M. P., & Tucker, M. (2010). Workplace impact of social networking. Property Management, 28(3), 138-48.
 5. Choudrie, J., & Zamani, E. D. (2016). Understanding individual user resistance and workarounds of enterprise social networks: the case of Service Ltd. Journal of Information Technology, 31, 130-51.
 6. Chung, W. Y., & Kim, T. (2017). Impact of using social network services on workplace ostracism, job satisfaction, and innovative behavior. Behavior & Information Technology, 36(12), 1235-42.
 7. Eid, M. I., & Al-Jabri, I. M. (2016). Social networking, knowledge sharing, and student learning: The case of university students. Computers & Education, 99, 14-27.
 8. Erhardt, N., & Martin-Rios, C. (2016). Knowledge Management Systems in Sports: The role of organizational structure, tacit and explicit knowledge. Journal of Information & Knowledge Management, 15(2), 1-21.
 9. Gaal, Z., Szabo, L., Obermayer-Kovács, N., & Csepregi, A. (2015). Exploring the role of social media in knowledge sharing. The Electronic Journal of Knowledge Management, 13(3), 185-97.
 10. Hanna, B., Kee, K. F., & Robertson, B. W. (2017). Positive impacts of social media at work: job satisfaction, job calling, and Facebook use among co-workers. SHS Web of Conferences, 33, 1-7.
 11. Icha, O., & Edwin, A. (2016). Effectiveness of social media networks as a strategic tool for organizational marketing management. Journal of Internet Banking and Commerce, 21(2), 1-19.
 12. Kane, K., Robinson-Combre, J., Zane, L., & Berge, Z. L. (2010). Tapping into social networking: collaborating enhances both knowledge management and e-learning. Journal of Information and Knowledge Management Systems, 40(1), 62-70.
 13. Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite: The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 14. Kim, S. H. (2015). Effects of SNS social support for the relationship between emotional labor and burnout. International Information Institute (Tokyo) Information, 18(11), 4533-8.
 15. King, W. (2007). A research agenda for the relationships between culture and knowledge management. Knowledge and Process Management, 14(3), 226-36.
 16. Leftheriotis, I., & Giannakos, M. N. (2014). Using social media for work: Losing your time or improving your work? Computers in Human Behavior, 31, 134-42.
 17. Leonardi, P. M. (2015). Ambient awareness and knowledge acquisition: Using social media to learn “who knows what” and “who knows whom. MIS Quarterly, 39(4), 747-62.
 18. Leonardi, P. M., Huysman, M. & Steinfield, C. (2013). Enterprise social media: definition, history and prospects for the study of social technologies in organizations. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(1), 1-19.
 19. Li, J., & Greenhow, C. (2015). Scholars and social media: Tweeting in the conference backchannel for professional learning. Educational Media International, 52(1), 1-14.
 20. Lioukas, C. S., Reuer, J. J., & Zollo, M. (2016). Effects of information technology capabilities on strategic alliances: Implications for the resource-based view. Journal of Management Studies, 53, 161-83.
 21. Liu, Y. C., Huang, Y., & Lin, C. (2012). Organizational factors’ effects on the success of e-learning systems and organizational benefits: An empirical study in Taiwan. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 13(4), 130-51.
 22. Lynn, T., Muzellec, L., Caemmerer, B., & Turley, D. (2017). Social network sites: early adopters’ personality and influence. Journal of Product & Brand Management, 26(1), 42-51.
 23. Ma, W. W. K., & Chan, A. (2014). Knowledge sharing and social media: Altruism, perceived online attachment motivation, and perceived online relationship commitment. Computers in Human Behavior, 39(1), 51-8.
 24. Patel, A. S., Darji, H., & Mujapara, J. A. (2013). A survey on role of intelligent community and social networking to enhance learning process of students and professionals. International Journal of Computer Applications, 69(4), 14-7.
 25. Schlagwein, D., & Hu, M. (2017). How and why organizations use social media: five use types and their relation to absorptive capacity. Journal of Information Technology, 32(2), 194-209.
 26. Schmidt, G. B., Lelchook, A. M., & Martin, J. E. (2016). The relationship between social media co-worker connections and work related attitudes. Computers in Human Behavior, 55, 439-45.
 27. Schulze, C., Scholer, L. & Skiera, B. (2014). Not all fun and games: Viral marketing for utilitarian products. Journal of Marketing, 78(1), 1-19.
 28. Sellitto, C., Bingley, S., & Burgess S. (2017). A model for evaluating mobile device adoption in community sports organizations. Bulletin of Science, Technology & Society, 36(4), 211-8.
 29. Seyed Abbaszade, M. M., Amani Saribegloo, J., Khezri Azar, H., & Pashoi, G. (2012). An introduction to structural equation modeling by PLS method and its application in behavioral sciences. Uromia: Uromia University Press. (Persian).
 30. Shyan, A., Danaei, H., & Andami, M. (2017). Effect of using social networks on job performance of Tarbiat Modarres University employees. Organizational Resource Management Researches, 7(3), 135-55. (Persian).
 31. Sundaresan, S., & Zhang, Z. J. (2016). Knowledge sharing and learning in organizations: Role of incentives and information systems. Journal of Industrial Integration and Management, 1(3), 1-32.
 32. Trivellas, P., Akrivouli, Z., Tsifora, E., & Tsoutsa, P. (2015). The impact of knowledge sharing culture on job satisfaction in accounting firms: The mediating effect of general competencies. Economics and Finance, 19, 238-47.
 33. Wu, L. (2013). Social network effects on productivity and job security: Evidence from the adoption of a social networking tool. Information Systems Research, 24(1), 301-51.
 34. Yang, J., & Treadway, D. C. (2016). A Social influence interpretation of workplace ostracism and counterproductive work behavior. Journal of Business Ethics, 148(4), 879-91.
 35. Yokoyama, M. H. (2016). Human resources and organizations how social network sites (SNS) have changed the employer–employee relationship and what are the next challenges for human resource (HR)? Revista de Gestão, 23(1), 2-9.
 36. Zande, J. (2013). Social media adds to knowledge sharing: Research into the motivations for using social media for work purposes and its influence on the degree of knowledge sharing. (Master's thesis). University of Twente, Enschede.