نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائة مدل چابکی سازمانی برمبنای فناوری اطلاعات از دیدگاه خبرگان ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر، به‌لحاظ روش کیفی و ازحیث جمع‌آوری اطلاعات، با راهبرد پدیدارشناسی و شیوة مصاحبة عمیق انجام شد. گروه آشنا با موضوع شامل خبرگان ورزشی (فعالان حوزة فناوری و مدیریت دانش، اساتید دانشگاه، نقش‌آفرینان فناوری و زیرساخت سازمان‌های ورزشی) جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند. به‌لحاظ شیوة جمع‌آوری اطلاعات با روش گلوله‌برفی، شناسایی مؤلفه­های مؤثر در مدل با دیدگاه 15 خبره به اشباع نظری رسید. یافته‌های حاصل از مصاحبة عمیق، با کدگذاری باز، محوری و انتخابی عوامل مدل درختی، تأثیر زیرساخت فناوری در سازمان‌های ورزشی بر چابکی سازمانی را مشخص نمودند که دانش فناوری، ارتباطات شبکه‌ای، معماری و خدمات داده، مدیریت فناوری، بنیادهای فناوری، سازگاری و سرعت فناوری جزو محورهای اصلی این زیرساخت قلمداد شدند و پیش فرض ارتباط چابکی سازمانی نیز قوت گرفت. برای تجزیه و تحلیل تکمیلی یافته‌های تحقیق، کدگذاری‌ها با نرم‌افزار مکس.کیو.دی.ای. نسخة 12 انجام شدند و ضریب توافق 81 درصد حاصل شد، امید است مدل نهایی این تحقیق به استفاده بیشتر از فناوری در راستای تأثیرگذاری بر چابکی سازمانی در سازمان‌های ورزشی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining Organizational Agility Model Based on Information Technology from the Perspective of Sports Experts

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Jafar Zadeh Zarandi 1
  • Esmaeil Sharifian 2
  • Kourosh Ghahreman Tabrizi 2

1 Ph.D. Student in Sport Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to introduce a model for organizational agility based on information technology from the viewpoint of sports experts. In terms of quality and data gathering, phenomenology and in-depth interview approaches have been applied in the present study. The study population consisted of a group that has a good command of the issue including sports experts (active individuals in technology field and knowledge management, university professors, technology contributors and entrepreneurs and sports infrastructure organizations); data was gathered using the snowball sampling method and it achieved theoretical saturation using the viewpoints of 15 experts. The results of the in-depth interviews were converted into the tree model of information infrastructure in sports organization and organizational agility using the open, axial, and selective coding methods. Our findings show that information technology, network communications, architecture and data services, information management, technology institutions, adaptability, and technology speed are the main pillars of these infrastructures; hence, the assumption on the role of organizational agility is supported. To ensure the consistency of the encoding factors, MAXQDA Software (Version 12) was used and the coefficient of agreement of 81 % was obtained. We believe that the relevant model may be able to facilitate the integration of technology in sports and its organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communications
  • Sports Experts
  • Information Technology
  • Organizational Agility
1. Abdavi, F., Godarzi, M., Farahani, A., Asadi, H. (2011). Designing and explaining the strategic model of information and communication technology (ICT) in the Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran. Sport Management, 3(9), 45-65. (Persian).
2. Alemi, F., Navaee, N. (2005). Studies of information and communication technology development of the Islamic Republic of Iran Physical Education Organization, National Center for National Exercise Management and Development. Tehran: Green Apple.
3. Asadi, N. (2014). Determining the relationship between organizational agility and organizational effectiveness in Hamadan University of Sports and Youth. (Unpublished master's thesis). Bu-Ali Sina University, Hamedan. (Persian).
4. Azizi, B., Koushki, A. M., & Jalali Farahani, M. (2013). Relationship between information technology and organizational structure in the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran. Sport Management, 5(3), 161-74. (Persian).
5. Bazri, N. (2013). The role of information technology in organizational agility (Case study: Urmia hospitals). (Unpublished master's thesis). Payam Noor University, Tehran, (Persian).
6. Bashekoh, M., & shekasteband, M. (2013). Influence of information technology capabilities on business agility. Information Technology Management Studies, 1(24), 1-4. (Persian).
7. Bharadwaj, S., Chauhan, S., & Raman, A. (2015). Achieving business agility through service-oriented architecture in recovering markets. Springer Proceeding in Business and Economics, 23(5), 15-26.
8. Bandian, R. (2016). Presentation of a conceptual model of strategic agility in research and technology organizations. Technology Development Quarterly, 12(46), 9-14. (Persian).
9. Bagheri, Z., Shiaci, F., & Maliki, M. (2012). Investigating the role of information and communication technology in the development of entrepreneurship opportunities from the viewpoints of the faculty members of Azad University and Payam Noor University. Proceedings of National Conference on Entrepreneurship and Knowledge Based Business Management (23-68). Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch. (Persian).
10. Crocitto, M., & Youssef, M. (2003). The human side of organisational agility. Industrial Management & Data Systems, 103(6), 388-97.
11. Chizari, M., Movahed, H., & Lindner, J. R. (2003). The role of internet in educational activities of graduate students at Tehran University, college of agriculture. Proceedings of the 19th Annual Conference Raleigh (126-34). North Carolina, USA.
12. Ebrahamian Jelodar, S. Y., & Ebrahamian Jeludar, S. M. (2011). Organizational agility: Responsiveness and organizational flexibility. Two Human Development Policies, 8(39), 13-34. (Persian).
13. Eder, L. B., & Igbaria, M. (2001). Determinants of intranet diffusion and infusion. Omega. The International Journal of Management Science, 29, 233-42.
14. Farsianjani, H. (2013). Explaining and identifying the components affecting organizational agility in universities. The Perspective of Business Management, 14, 12-25. (Persian).
15. Goldman, S. L., Nagel, R. N., & Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations: Strategies for enriching the customer. New York: Van Nostrand Reinhold.
16. Gunasekaran, A. (1998). Agile manufacturing: Enablers and an implementation framework. International Journal of Production Research, 36(5), 1223-47.
17. Ghasemi, H., & Keshkar, S. (2014). Management information system in sport. Tehran: Hatmi.
18. Ghazi Noori, S., Anvari, A., & Khorasani, A. (2013). Performance evaluation in the field of information and communication technology in Tehran Stock Exchange: Contradicts with the global trend. IT Management, 5(1), 147-64.
19. Hooper, M. J., & Steeple, D. (1997). Agile manufacturing- Manufacturing for the new millennium: A critical review, IEEE, (16), 157-74.
20. Heckler, J., & Powell, A. (2016). IT and organizational agility: A review of major findings IT and organizational agility: A review of major findings. Proceedings of the Eleventh Midwest Association for Information Systems Conference (19-20). Milwaukee, Wisconsin.
21. Jafarzadeh Zarandi, M. (2013). The role of new technologies (Internet, computer and mobile) in developing entrepreneurship opportunities in sport. (Unpublised master's thesis). Islamic Azad University, Kerman. (Persian).
22. Jafarzadeh Zarandi, M. (2018). Presentation of agility model based on information technology in sport and youth departments of the country. (Unpublished doctoral dissertation). Islamic Azad University, Kerman.
23. Khoshsima, G. R. (2003). Agile manufacturing system. Tadbir Monthly, 136, 22-30. (Persian).
24. Lin, C., Chiu, H., & Chu, P. (2006). Agility index in the supply chain. International Journal of Production Economics, 10(2), 285-99.
25. Lu, Y., & Ramamurthy, K. (2011). Understanding the link between information technology capability & organizational agility: An empirical examination. MIS Quarterly, 35(4), 931-54.
26. Mohammadi, A., & Amiri, Y. (2012). Providing interpretative structural model achieving agility through information technology in manufacturing organizations. Information Technology Management, 4(13), 115-34. (Persian).
27. Mohammadi, S., Musharraf Javadi, B., Mozaffari, S. A. A. (2012). Relationship between attitude organizational structure and organizational climate with information technology publishing in Iran's selected organizations. Two Quarterly Journal of Sport Management and Motor Behavior, 2(3), 16-34. (Persian).
28. Mozafari, S. A., Moshref Javadi, B., & Nadarian, M. (2002). Determine the skills and competencies of the managers of the physical education organization from their point of view and provide a management model in this regard. Journal of Motion Exercise and Sports, 1(1), 92-104. (Persian).
29. Madadi, Y., Manian, A., & Asgharizadeh, E. A. (2010). Examines the role of information technology in effective knowledge-based organization (Case study: College of Agriculture and Natural Resources). Journal of Agricultural Economics and Development Research of Iran, 2(4), 413-23.
30. Mostafaei, H. (2009). Relationship between information technology and organizational structure of general physical education institutions of the Islamic Republic of Iran. (Unpublished master's thesis). Guilan University. (Persian).
31. Nagel, R. N., & Dove, R. (1991). 21st century manufacturing enterprise strategy: An industry led view. Lehigh University, Iacocca Institute, 200 W. Packer Ave., Bethlehem, PA, USA, 215-758-5510.
32. Ramezani-Nejad, R., Molaee, M., & Yousefi, S. J. (2012). Application of organizational theory in sport. Tehran: Hatami. (Persian).
33. Ramezani Nejad, R., Loghmani, M., & Poursoltani, H. (2014). Experimental study of the features of a job in sports: Evidence from football referees. Sports Management, 6 (3), 559-74. (Persian).
34. Raschke, R. L. (2010). Process-based view of agility: The value contribution of IT and the effects on process outcomes. International Journal of Accounting Information Systems, 1(12), 93-102.
35. Sha'bani, B., Maqsoodi, H. R., Goodarzi, M., & Honary, H. (2016). Compilation of structural equation model for participatory management and organizational agility in sports federations. Applied Research in Sport Management, 4(4), 11-24. (Persian).
36. Sarlak, M. A., Delangizan, S., & Kake, B. (2016). Investigating the factors affecting the establishment of agile organizations based on the Goldman and Nagel patterns. Development Management Magazine, 24, 1-10. (Persian).
37. Shams, F., & Razi, A. (2007). The need to apply the agility idea in organizational architecture. Proceedings of Fourth International Conference on Information and Communication Technology Management (30-44). Tehran. (Persian).
38. Swafford, P. (2006). A framework for assessing value chain agility. International Journal of Operation & production Management, 29, 118-40.
39. Sharifi, H., & Zhang, Z. (2000). A methodology for achieving agility in manufacturing organizations. International Journal of Operations Production Management, 20(4), 496–512.
40. Sharifi, H., & Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice: Application of a methodology. International Journal of Operations & Production Management, 21(5/6), 772-94.
41. Yusef, Y., Sarhadi, M., & Guanesekaran, A. (1999). Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes. International Journal of Production Economics, 62, 33-43.