نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب*

2 دانشیار مدیریت آموزشی، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش‌وپرورش

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تأثیر فناوری اطلاعات بر رضایت ارتباطی و یادگیری سازمانی کارکنان در پژوهشگاه تربیت‌بدنیو علوم ورزشی بود. نوع پژوهش، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی بود که به‌صورت میدانی اجرا شده است. جامعة آماری پژوهش همة کارکنان پژوهشگاه تربیت‌بدنی جمهوری ‌اسلامی‌ ایران بودند (تعداد = 73). برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های رضایت ارتباطی دون و هازن (1997)، یادگیری سازمانی نیفه (2001) و فناوری اطلاعات احمدپور (1389) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه‌ها به تأیید 10 نفر از اساتید رسید و پایایی پرسش‌نامه‌ها براساس ضریب آلفای کرونباخ، به‌ترتیب برابر با 97/0، 97/0 و 85/0 به‌دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس.و آموس انجام شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین فناوری اطلاعات و رضایت ارتباطی کارکنان و همچنین، بین فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی کارکنان رابطة مثبتی وجود داشت. نتایج مدل پژوهش نشان داد فناوری اطلاعات بر رضایت ارتباطی و فناوری اطلاعات بر یادگیری سازمانی تأثیر مثبتی داشت. براساس مقادیر بارهای عاملی، میزان تأثیر فناوری اطلاعات بر رضایت ارتباطی کارکنان و تأثیر فناوری اطلاعات بر یادگیری سازمانی بود. همچنین، براساس شاخص­های برازش، مدل فرضی متغیرهای پژوهش از برازش لازم برخوردار بود؛ بنابراین، توجه به عامل فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از شاخص‌های موفقیت و بهبود وضعیت یادگیری سازمانی و رضایت ارتباطی کارکنان پژوهشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Information Technologies on Communication Satisfaction and Organizational Learning in Sport Sciences Research Institute Staff

نویسندگان [English]

 • Sepideh Eftekhar Manavi 1
 • Morteza Samiee Zafarghandi 2

1 M.Sc. of Educational Technology, South Tehran Branch of Islamic Azad University

2 Associate Professor of Education Management, Research Center of Studies of Education Ministry

چکیده [English]

The aim of the present research was to assess the effect of information technology on communication satisfaction and organizational learning in Sport Sciences Research Institute staff. A descriptive- correlative study has been performed in the field. Statistical population of the research is including of all the staff of Sport Sciences Research Institute of Iran (N=n=73). Duon Hazen (1997), Nife organizational learning (2001), and information technology Ahmadpour (2011) questionnaires were used to assess the relationship satisfaction. Face validity and the content of the questionnaires have been validated by 10 lecturers and Cronbach 14∝">  was reported as 0.97, 0.97, 0.85 respectively. SPSS and AMOS were used to perform the statistics. Correlation test showed a positive correlation between relationship satisfaction and information technology of the staff. The results out of the modeling of the study showed a significant positive effect of relationship satisfaction and information technology on organizational learning. Based on factorial loading values the effect of information technology on relationship satisfaction of the staff (β =0.91) and the effect of information technology on organizational learning (β =0.97). Finally based on the hypothetical fitting model of the study, the variables of the research were fitted enough. Paying attention to the information technology was then concluded to be one of the succeeding and improvement factors of organizational learning and relationship satisfaction of the staff in the Sport Science Institute of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Information
 • Organizational Interaction
 • System Thinking
 • Physical Education Research Institute
 1. Ahmadpour, M. (2010). The role of information & communication technology on ecision making process of sport organizations' managers (Unpublished masterʼs thesis). Allameh Tabatabai University, Tehran. (Persian).
 2. Ai Zhen, Y. (2013). The impact of communication satisfaction and emotional exhaustion on organizational commitment. (Unpublished masterʼs thesis). University of Tunku Abdul Rahman, Malaysia.
 3. Arshi, B. (2017). The impact of managers information and communication technology skills on organizational learning in managers of Mellat Bank in Khorasan Razavi. Paper Presented at the 4th International Congress on Technology, Communication and Knowledge, Mashhad. (Persian).
 4. Birol, G. (2014). The relationship between communication satisfaction and job satisfaction: A survey among selguk university research assistants. Available at: See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/228462599 (Accessed 31 October 2014. ).
 5. Chogan, R., & Mahdizadeh Ashrafi, A. (2016). The relation between information technology with knowledge management and organizational learning of social security organization of Golestan province. Paper Presented at the Second International Conference on Information and Communication Technology and Management, Tehran, Superior Service Company.
 6. Dodgson, M. (1993). Organizational learning: A review of some literatures. Organizational Studies, 14(3), 375-94.
 7. Downs, C. W., & Hazen, M. D. (1977). A factor analytic study of communication satisfaction. Journal of Business Communication, 14(3), 63-73.
 8. Emadoleslami Oskouei, M., Mohammadi, S. (2015). The relation between information technology and organizational learning in Iran sport organization. Sport Management Studies Journal, 7(31), 217-28. (Persian).
 9. Fiol, C., M & Lyles, A.M. (1985). Organizational learning. Academy of Management Review, 10(4), 803-13.
 10. Mahdavi, A., & Hasoumi, T. (2015). Determining the relationship between the use of information and communication technology and the job satisfaction of the faculty members of Islamic Azad University, Roodehen branch. Educational Management Journal, 7(27), 27-44. (Persian).
 11. Marquard, M. (2002). Building the learning organization: Davies-Black publishing.
 12. Masoumi, Z., & Moghimi Khorasani, E. (2014). Study of information technology application and its relationship with organizational learning in units of Islamic Azad University of Semnan Province. Paper Presented at the International Conference on Business Development, Tehran. (Persian).
 13. Mitchell, J. I., Gagné, M., Beaudry, A., & Dyer, L. (2012). The role of perceived organizational support, distributive justice and motivation in reactions to new information technology. Computers in Human Behavior, 28(2), 729–38.
 14. 14.Mitić. S., Milan, N., Jelena, J., Jelena, V., & Edit, T. (2017). The impact of information technologies on commincation satisfaction and organizational learning in companies in Serbia, Computers in Human Behavior (2017), doi: 10.1016/j.chb. 2017.07.012
 15. Mohammadi, M. (2016). The effect of organizational learning on innovation and organizational performance of Mazandaran Sport and Youth office staff. (Unpublished masterʼs thesis). Ayatollah Amoli Faculty, Amol. (Persian).
 16. Negewo, F. (2014). Organizational communication satisfaction: The case of Oromia regional state government communication affairs bureau. (Unpublished masterʼs thesis), Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia.
 17. Okay, A., & Okay, A. (2009). An analytic study of communication satisfaction in the Turkish postal service. Available at: İstanbul University Communication Faculty, Selçuk İletişim, 6, 1, 51-66.
 18. Rahnamoud, F. (1999). Organizational learning and learning organization. Governmental Management Journal, 43,11-22. (Persian).
 19. Ramirez, D. (2012). Organizational communication satisfaction and job satisfaction within University Foodservice. B.A., University of Oregon, Kansas State University, Manhattan, Kansas.
 20. Real, J.C., Leal, A., & Roldán J. L. (2006). Information technology as a determinante of organizational learning and technological distinctive competencies. Industrial Marketing Managment, 35, 505-21.
 21. Robey, D., Boudreau, M. C., & Rose, G. M. (2000). Information technology and organizational learning: A review and assessment of research. Accounting, Management and Information Technologies, 10(2), 125-55.
 22. Zaki, M., Garousi, M., & Garousi, A. (2015). The relation between information technology and organizational learning (Case study: Tehran Saderat Bank). Paper Presented at the 1st International Congress on Management and Economic Cohesion in Urban Development, Tabriz. (Persian).
 23. Zwijze-Koning, K., & Jong, M. (2007). Evaluating the Communication Satisfaction Questionnaire as a Communication Audit Tool. Management Communication Quarterly Volume. Sage Publications Sage Publications. Available at http://mcq.sagepub.com/content/20/3/261.refs.html