نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و مدل‌سازی ابعاد توسعه کسب و کارهای تفریحی ورزشی در شبکه‌های اجتماعی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان، متخصصان و فعالان کسب و کارهای تفریحی ورزشی در شبکه‌های اجتماعی بودند که تعداد 384 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش‌نامه توسط 11 تن از متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 7/0 به‌دست آمد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص شد که مدل‌های مرتبه اول و دوم عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای تفریحی ورزشی در شبکه‌های اجتماعی تأیید شده و هر دو مدل از برازش مطلوب برخورداند. همچنین به‌ترتیب مؤلفه‌های کانال ارتباطی با مخاطبان و مشتریان، فرهنگ‌سازی و سبک زندگی، مالی و اقتصادی و کارآفرینی دارای بیشترین تأثیر بر توسعه کسب و کارهای تفریحی ورزشی در شبکه‌های اجتماعی بودند. نتایج پژوهش حاضر بر لزوم توجه به عامل نیاز سنجی مشتریان ورزشی، توسعه کانال ارتباطی، توجه به عامل کیفیت، خدمات و رضایت مشتریان، برند بودن، تبلیغات و بازاریابی، فرهنگ‌سازی و طراحی فضای اینستاگرام یا وب سایت جذاب و خلاقانه و خلق ایده‌های جدید و به‌روز تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Modeling the Dimensions of the Development of Sport Entertainment Businesses in Social Networks

نویسندگان [English]

  • Ahmad Heydari Abjahan 1
  • vahid saatchian 2
  • sahar pirjamadi 3
  • Ahmad Mahmoudi 4

1 Master of Sport Management, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Imam Reza International, Mashhad

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Imam Reza International, Mashhad, Iran.

3 Ph.D of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the current research was to identify and model the dimensions of the development of sport entertainment businesses in social networks. The statistical population included all the experts, specialists, and activists of sports entertainment businesses in social networks, of which 384 people were selected as a sample by random sampling. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used. 11 experts confirmed the validity of the questionnaire, and its reliability was obtained using Cronbach's alpha above 0.7. Descriptive and inferential statistics were used in data analysis. Based on the results, it was found that the first and second order models of factors affecting the development of sports entertainment businesses in social networks have been confirmed and both models have a good fit. Also, the components of the communication channel with the audience and customers, culture and lifestyle, financial and economic, and entrepreneurship had the greatest impact on the development of sports entertainment businesses in social networks, respectively. The results of the current research on the need to pay attention to the factor of measuring the needs of sports customers, developing communication channels, paying attention to the factor of quality, service and customer satisfaction, being a brand, advertising and marketing, creating culture and designing an attractive and creative Instagram or website and creating new ideas and Up-to-date is emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • Creativity and Innovation
  • Customer
  • Social Networks