نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه جهرم

چکیده

هدف: امروزه مبارزه با فساد در ورزش از طرق گوناگون مورد تاکید است و یکی از این راه‌ها سوت زنی است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سوت زنی در ورزش بود.

روش شناسی: نوع تحقیق کیفی و به روش گراند تئوری انجام شد و مشارکت‌کنندگان پژوهش را 12 نفر از نخبگان تشکیل دادند که به استفاده از نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه‌ساختار یافته بود که یافته‌ها از طریق روش کدگذاری در سه مرحله‌ی باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد دو مقوله عادلانه بودن (بایدها، مکمل بودن و تردیدها) و سازمان یافتگی سوت زنی (چارچوب ها و نبایدها) در ورزش از الزامات سوت زنی، سه مقوله فرهنگ (رسانه، خرده فرهنگ، دغدغه مندها) حکمرانی (حکومت، سیاست زدگی، ساختار فسادزا) و اجتماعی (الگوهای رفتاری، مذهب) از بسترهای سوت زنی و سه مقوله شفافیت سازی (ساختاربندی، شفافیت ساختاری) توسعه آموزش (آموزش کلاسیک و آموزش از طریق نهاد دین) و فرهنگ سازی (الگو سازی فرهنگی، تشویق و تنبیه و توسعه اخلاق) از راهبردهای سوت زنی شناسایی شد.

بحث و نتیجه گیری: بنظر می رسد با توجه به الزامات و بسترهای موجود دو راهبرد طولانی مدت و کوتاه مدت می تواند مد نظر قرار گیرد و تمام این راهبردها در واقع با تمرکز به توسعه مبارزه با فساد در تمام حوزه های موازی با ورزش می‌تواند باعث هم افزایی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify the Factors affecting the Use of Whistling in Sport

نویسندگان [English]

  • parivash rezazadeh 1
  • shahram shafiee 2
  • Mohammad Sadegh Afroozeh 3

1 Master Student of Sports Management, University of Guilan, Rasht, Iran

2 Associate Professor of Sports Management, University of Guilan, Rasht, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management, Jahrom University, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Purpose: Today, against with sports corruption is emphasized in various ways, and one of these ways is whistling. The aim of this study was to identify the factors affecting whistling in sports.

Methodology: This research was qualitative research and done Grand Theory method. Participants of this research were 12 experts and tools of this were semi-structured interview that selected theoretical sampling. Also, the findings were analyzed through coding method in three stages: open, axial and selective, and a set of basic themes was collected during the open coding process and categories were extracted from them. Then, in the axial and selective coding stage, the link between these categories was determined under the necessary headings of contexts and strategies.

Results: The results showed that two categories of requirements of whistling were include fairness and organizing. Also results showed that three categories of culture, governance and social from the context of whistling and three categories of transparency, development of education and culture building were identified as whistling strategies.

Discussion and Conclusion: It seems that according to the requirements and contexts of whistling in sports, two long-term and short-term strategies can be proposed and all strategies with a focus on developing the fight against corruption in all areas parallel to sports can lead to synergy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Whistling
  • Sports
  • Corruption
  • Education
  • Strategy