نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه، دانشگاه کردستان

چکیده

با توجه به رشد سریع گوشی­های هوشمند و قابلیت­های آن‌ها، این گوشی­ها به یک رسانة شخصی ضروری برای جست‌وجوی اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، فعالیت­های اقتصادی و تبلیغاتی به‌خصوص در زمینة ورزش تبدیل شده­اند. با توجه به نبود پژوهش در این زمینه، هدف از انجام‌دادن پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر در استفاده از این ابزار ارزشمند در ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعة آماری دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه کردستان (280 نفر) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری در سال 1397 بودند که همة آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. درمجموع، از 201 پرسش‌نامة کامل (72 زن و 129 مرد) برای تجزیه‌وتحلیل استفاده شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، با بررسی پیشینه، پرسش‌نامة اولیه متناسب با هدف پژوهش تعریف شد. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر هفت کارشناس و متخصص به‌وسیلة مدل لاشه (84/0 = CVR) و روایی سازة آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. همچنین، همسانی درونی پرسش‌نامه با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، ادراکات مدل پذیرش فناوری، ویژگی­های خاص ورزش و نظریة جریان، تأثیر معنا­داری بر تصمیم به استفاده از گوشی‌های هوشمند در ورزش داشتند؛ بنابر­این، بازاریابان ورزشی می­توانند با مدنظر قراردادن این عوامل و قابلیت­های این فناوری ارزشمند، از آن در زمینه‌های گوناگون ورزشی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presentation of Effective Factors on the Decisions to Use Smartphones in the Field of Exercise: Applying the Technology Acceptance Model and Flow Theory

نویسندگان [English]

 • Sardar Mohammadi 1
 • Ali Ghaedi 2

1 Associate Professor of Sport Management, University of Kurdistan

2 Ph.D. Student in Sport Marketing and Media, University of Kurdistan

چکیده [English]

Due to the rapid growth of smartphones and their capabilities, these phones have become an essential personal medium for searching information, social communication, economic activities, and advertising, especially in sports. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the use of smartphones in sport. The research method was descriptive correlational. The statistical population included physical education students of Kurdistan University (280 students) in undergraduate, postgraduate and postgraduate studies, all of them selected as samples. A total of 201 complete questionnaires (72 women and 129 male) were used for analysis. In order to achieve the goals of the research, the history of the initial questionnaire was defined proportionate to the purpose of the research. The face and content validity of it was evaluated by experts (7) using the carcass model (CVR = 0.84) and its construct validity was verified using confirmatory factor analysis. Also, the internal consistency of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha. To analyze the data, descriptive statistics and structural equation model were used to examine the fit of the research model. The results of the study showed that the perceptions of the technology acceptance model, special characteristics of sport and flow theory have a significant effect on the decision to use smartphones in sport. Therefore, sports marketers can use it in various sports fields considering these factors and the capabilities of this valuable technology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smartphone
 • Sports
 • Technology Acceptance Model
 • Flow
 1. Ajzen, l., & Fishbein, M. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, Boston, Addison Wisley.‏
 2. Asare, I. T., & Asare, D. (2015). The effective use of quick response (QR) code as a marketing tool. International Journal of Education and Social Science, 2, 67-73.
 3. Bee, C., & Havitz, M. (2010). Exploring the relationships among involvement, psychological commitment, and behavioral loyalty in a sport spectator context. International Journal of Sport Marketing and Sponsorship, 11(2), 140-57.
 4. Byun, H., Chiu, W., & Bae, J. S. (2018). Exploring the adoption of sports brand Apps: An application of the modified technology acceptance model. International Journal of Asian Business and Information Management (IJABIM), 9(1), 52-65.
 5. Chen, H., Rong, W., Ma, X., Qu, Y., & Xiong, Z. (2017). An Extended Technology Acceptance Model for Mobile Social Gaming Service Popularity Analysis. Mobile Information Systems, 2017, 1-12.
 6.  Chesney, T. (2006). An acceptance model for useful and fun information systems. Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments, 2(2), 225-35.
 7. Csikszentmihalyi, M., & Csikszentmihalyi, I. S. (Eds.). (1992). optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness. New York: Cambridge University Press.
 8. Csikszentmihalyi, M., & LeFevre, J. (1989). Optimal experience in work and leisure. Journal of Personality and Social Psychology, 56(5), 815.
 9. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. Management Information Systems Quarterly, 13, 319-40.
 10. Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical model. Management Science, 35(8),  982-1003.
 11. Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1992). Extrinsic and intrinsic motivation to use computers in the workplace1. Journal of Applied Social Psychology, 22(14), 1111-32.
 12. Gao, T., Rohm, A. J., Sultan, F., & Huang, S. (2012). Antecedents of consumer attitudes toward mobile marketing: A comparative study of youth markets in the United States and China. Thunderbird International Business Review, 54(2), 211-24.
 13. Gartner (2016). Gartner Says Five of Top 10 Worldwide Mobile Phone Vendors Increased Sales in Second Quarter of 2016 (EB/OL). (http://www.gartner.com/newsroom/id/3415117, Accessed: 2017-01-12).
 14. Ghani, J. A. (1995). Flow in human computer interactions: Test of a model. Human factors in information systems: Emerging theoretical bases, 291-311.
 15. Ha, J. P., Kang, S. J., & Ha, J. (2015). A conceptual framework for the adoption of smartphones in a sports context. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 16(3), 2-19.
 16. Ha, J. P., Kang, S. J., & Kim, Y. (2017). Sport fans in a “smart sport” (SS) age: Drivers of smartphone use for sport consumption. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 18(3), 281-97.
 17. Hong, S., Thong, J. Y., & Tam, K. Y. (2006). Understanding continued information technology usage behavior: A comparison of three models in the context of mobile internet. Decision Support Systems, 42(3), 1819-34.
 18. Hur, Y., Ko, Y. J., & Valacich, J. (2007) Motivation and concerns of online sport consumption. Journal of Sport Management, 21(4), 521-39.
 19. Hur, Y., Ko, Y. J., & Claussen, C. L. (2011). Acceptance of sport websites: A conceptual model. International Journal of Sport Marketing & Sponsorship, 12,     209-24.
 20. Hur, Y., Ko, Y. J., & Claussen, C. L. (2012). Determinants of using sport web portals: An empirical examination of the sport website acceptance model. International Journal of Sport Marketing and Sponsorship, 3, 169-88.
 21. Jeon, H. M., Ali, F., & Lee, S. W. (2019). Determinants of consumers’ intentions to use smartphones apps for flight ticket bookings. The Service Industries Journal, 39 (5-6), 385-402.‏
 22. Kang, S. J., Ha, J. P., & Hambrick, M. E. (2015). A mixed-method approach to exploring the motives of sport-related mobile applications among college students. Journal of Sport Management, 29(3), 272-90.
 23. Kim, Y., Kim, S., & Rogol, E. (2017). The effects of consumer innovativeness on sport team applications acceptance and usage. Journal of Sport Management, 31(3), 241-55.
 24. Lee, W., Xiong, L., & Hu, C. (2012). The effect of Facebook users’ arousal and valence onintention to go to the festival: Applying an extension of the technology acceptance model. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 819-27.
 25. Lu, Y., Zhou, T., & Wang, B. (2009). Exploring Chinese users’ acceptance of instant messaging using the theory of planned behavior, the technology acceptance model, and the flow theory. Computers in Human Behavior, 25(1), 29-39.
 26. Mahan, J. E. (2011). Examining the predictors of consumer response to sport marketing via digital social media. International Journal of Sport Management and Marketing, 9(3-4), 254-67.
 27. Mahony, D. F., Madrigal, R., & Howard, D. A. (2000). Using the psychological commitment to team (PCT) scale to segment sport consumers based on loyalty. Sport Marketing Quarterly, 9(1), 15-25.
 28. Mohammadi, S., & Isanejad, O. (2018). Presentation of the extended technology acceptance model in sports organizations. Annals of Applied Sport Science, 6(1),    75-86.
 29. Moon, J. W., & Kim, Y. G. (2001). Extending the TAM for a world-wide-web context. Information & Management, 38(4), 217-30.
 30. Pritchard, M. P., Havitz, M. E., & Howard, D. R. (1999). Analyzing the commitment-loyalty link in service contexts. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(3), 333-48.
 31. Ramayah, T., & Ignatius, J. (2005). Impact of perceived usefulness, perceived ease of use and perceived enjoyment on intention to shop online. The ICFAI Journal of Systems Management, 3(3), 36-51.
 32. Rogers, E. M., & Shoemaker, F. F. (1971). Communication of innovations: A cross-cultural approach. New York: The Free Press.
 33. Seo, W. J., & Green, B. C. (2008). Development of the motivation scale for sport online consumption. Journal of Sport Management, 22, 82-109.
 34. Shank, M., & Beasley, F. (1998). Fanor fanatic: Refining a measure of sport involvement. Journal of Sport Behavior, 21(4), 435-43.
 35. Song, J., Kim, J., & Cho, K. (2018). Understanding users’ continuance intentions to use smart-connected sports products. Sport Management Review, 21(5), 477-90.
 36. Stavros, C., Meng, M. D., Westberg, K., & Farrelly, F. (2014). Understanding fan motivation for interacting on social medi". Sport Management Review, 17(4),         455-69.
 37. Sun, H., & Zhang, P. (2006), Causal relationships between perceived enjoyment and perceived ease of use: An alternative approach. Journal of the Association for Information System, 7(9), 618-45.
 38. Tossell, C. C., Kortum, P., Shepard, C., Rahmati, A., & Zhong, L. (2012). An empirical analysis of smartphone personalization: Measurement and user variability. Behavior & Information Technology, 31(10), 995-1010.
 39. Tseng, K. C., Hsu, C. L., & Chuang, Y. H. (2012). Acceptance of information technology and the internet by people aged over fifty in Taiwan. Social Behavior and Personality: An International Journal, 40(4), 613-22.
 40. Van der Heijden, H. (2003). Factors influencing the usage of websites: The case of a generic portal in The Netherlands. Information & Management, 40(6), 541-9.
 41. Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management science, 46(2),      186-204.
 42. Wang, D., Park, S., &Fesenmaier, D. R. (2012). The role of smartphones in mediating the touristic experience. Journal of Travel Research, 51(4), 371-87.
 43. Zhong, B. (2013). From smartphones to iPad: Power users’ disposition toward mobile media devices. Computers in Human Behavior, 29, 1742-8.