نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 استادیار مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

با گسترش روزافزون رایانه و وابستگی بشر به دنیای دیجیتال، پژوهشگران همواره به‌دنبال راهی برای سرعت‌بخشیدن و ارتقای خدمات به مشتریان خود بوده‌اند که امروزه پردازش ابری این امر را محقق کرده است. باوجود این مزایا پذیرش و مهاجرت به فضای‌ ابری به‌کندی صورت می‌گیرد. علاوه‌بر مشکلات ساختاری، آگاهی‌نداشتن از عوامل مؤثر در پذیرش محاسبات ابری در سازمان‌های ورزشی و ارائه‌نشدن چهارچوب جامعی از این عوامل نیز می‌توانند درکندشدن این روند نقش بسزایی داشته باشند؛ بنابراین، برای رفع این خلأ پژوهشی، مطالعة حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی رایانش‌ ابری در سازمان‌های‌ ورزشی براساس یک مدل ترکیبی چهاربعدی صورت گرفت. تعداد60 نفر از کارشناسان و مدیران اداره‌های ورزش‌وجوانان استان کردستان به روش نمونه‌گیری هدفمند در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه‌ایکه برگرفته از پرسش‌نامة سرکلزایی جوان (1395) بود، طراحی و تدوین شد. روایی صوری پرسش­نامه به تأیید متخصصان فناوری اطلاعات و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در حوزة ورزش و کامپیوتر رسید. همچنین، نرخ ناسازگاری پرسش‌نامه معادل با 0256/0 محاسبه شد. شاخص‌های اجرایی‌شدن رایانش‌ابری با استفاده از تکنیک سلسله‌مراتبی چانگ، به‌ترتیب عوامل فنآورانه، انسانی، محیطی و سازمانی اولویت‌بندی شدند. نتایج این مطالعه می‌تواند دیدگاه جامعی از عوامل موثر در پذیرش این فناوری را به مدیران ارائه دهد تا برای مدیریت مؤثر هر عامل، در سازمان‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors of Implementing Cloud Computing in Sports Organizations

نویسندگان [English]

 • Mozhgan Khodamorad Poor 1
 • Mozafar Yektayar 1
 • Milad Shakiba 2
 • Keihan Kham Foroosh 3

1 Assistant Professor of Sport Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University

2 M.Sc. in Sport Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University

3 Assistant Professor of Computer Engineering, Sanandaj Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Due to technology’s growth and human’s dependence on digital world, as a way to accelerate and improve customer service, using Cloud Computing is necessary. Despite its advantages, using cloud storage is not a prevalent phenomenon. Lack of standard context about the utilization of cloud computing is another factor. This study aimed at identifying the factors affecting the implementation of cloud computing in sports organizations, based on a four-dimensional hybrid model. The statistical society of the research consisted of 60 people, all experts and managers of the Sports and Youth Departments of Kurdistan province, chosen through targeted sampling. The research tool was a questionnaire, designed based on the Sargolzaei Javan Questionnaire (2017). The formal validity of the questionnaire was approved by the IT specialists and faculty members of both fields of sports and computer. The incompatibility rate of the questionnaire was also calculated (0.0256). Using Chang hierarchical techniques, the indices of the implication of cloud computing were prioritized respectively as technological, human, environmental, and organizational. The results of this study can provide managers a comprehensive viewpoint of the factors affecting the adoption of this technology, in order to plan for handling them in their organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cloud Computing
 • Hybrid Model
 • Sport Organizations
 1. AbuKhousa, E., Mohamed, N., & Al-Jaroodi, J. (2012). E-Health cloud: Opportunities and challenges. Future Internet, 4(3), 621-45.
 2. Ahadi, H., Mashadiabbas, S. E., & Khoshkroodian, M. (2012). Applying group fuzzy AHP for selecting best Fleet supplier. Quarterly Journal of Transportation Engineering, 4(2), 95-102.
 3. Alvani, S. M., & Khosravi, M. (2005). The role of MIS (management information systems) in decision making of managers. Quarterly Journal of Management Studies (Improvement and Development), 47, 81-97. (Persian).
 4. Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., & Zaharia. M. (2010). A view of cloud computing. Communications of the ACM, 53(4), 50-8.
 5. Avram, G. (2014). Advantages and challenges of adopting cloud computing from an enterprise perspective. Paper Presented at the Proceedings of the 7th International Conference Interdisciplinary in Engineering, Preceding Technology, Petru Maior" University of Tîrgu Mureş Romania: (529-34).
 6. Bazi, H. R., Hasanzadeh, A., & Moeini, A. (2017). Proposal the novel cloud computing adoption framework using meta synthesis approach. Journal of Information Process & Management, 33(2), 1-27. (Persian).
 7. Benslimane, Y., Plaisent, M., Bernard, P., & Bahli, B. (2015). Key challenges and opportunities in cloud computing and implications on service requirements: Evidence from a systematic literature review. Journal of Cloud Computing Advances, Systems and Applications, 11, 154-69.
 8. Bharadwaj, S. S., & Lal, P. (2012). Exploring the impact of cloud computing adoption on organizational flexibility: A client perspective. Journal of Intemational of Cloud Computing, Technologies, Applications & Management, 11(3), 121-31.
 9. Craig, R., Frazier, J., Jachnis, N., Murphy, S., Purcell, C., & Spencer, P. (2009). Cloud computing in the public sector: Public manager’s guide to evaluating and adopting cloud computing. Journal of Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), 24(2), 1-17.
 10. El-Gazzar, R., Hustad, E., & Olsen, D. H. (2016). Understanding cloud computing adoption issues: A Delphi study approach. Journal of Systems and Software, 118,    64-84.
 11. Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., & Ratten, V. (2017). Entrepreneurship, innovation and competitiveness: what is the connection? International Journal of Business and Globalisation, 18(1), 73–95.
 12. Gogus, O., & Boucher, TO. (1998). Strong transitivity, rationality and weak monotonicity in fuzzy pair wise comparisons. Fuzzy Sets and Systems, 94 (1),        133-44.
 13. Gupta, P., Seetharaman, A., & Rudolph, R. J. (2013). The usage and adoption of cloud computing by small and medium business. International Journal of Information Management, 33, 861-74.
 14. Hamid, H. A., & Yusof, M. M. (2015). State-of-the-art of cloud computing adoption in Malaysia: A review. Journal Technology, 7(18), 131-6.
 15. Karegar, G. A. (2014). The role of information technology in decision making of sport organization managers. Journal of Sport Management and Action Behavior, 10(20), 111-22. (Persian).
 16. Khadivar, A., & Dortaj,  F. (2016). Presentation a framework for success in the implementation of knowledge management systems based on cloud computing. Management Research in Iran, 20(2), 93-118. (Persian).
 17. Kuo, A. M. H. (2011). Opportunities and challenges of cloud computing to improve health care services. Journal of Medical Internet Research, 13(3), 35-49.
 18. Lian, J. W., Yen, D. C., & Wang, Y. T. (2013). An exploratory study to understand the critical factors affecting the decision to adopt cloud computing in Taiwan hospital. International Journal of Information Management, 34, 28–36.
 19. Lin, A., &. Chen. N. C. (2012). Cloud computing as an innovation: Perception, adoption. International Journal of Information Management, 32(6), 533–40.
 20. Loukis, E., Kyriakou, N., & Pazalos, K. (2017). Inter-organizational innovation and cloud computing. Electronic Commerce Research, 17(3), 379- 401.
 21. Mahony, F. D., & Howard, D. R. (2012). Sport business in the next decade: A general overview of expected trends. Sport Management, 15(10), 275-96.
 22. Mohsenzadeh, A., Motameni, H., & Vahidi, J. (2016). A Fuzzy trust evaluation model to enhance security of cloud system entities with petri net. Journal of Electronical & Cyber Defense, 4(1), 19-34. (Persian).
 23. Percin, S. (2008). Use of fuzzy AHP for evaluating the benefits of information sharing decisions in a supply chain. Enterprise Information Management, 21(3), 263-84.
 24. Premkumar, G., & Roberts, M. (1999). Adoption of new information technologies in rural small business. Journal of Management Science, 27(4), 467–84.
 25. Ramezani, F., Aghajani, H., & Safaei Ghadikalai, A. (2014). Performance evaluation of Iranian Science parks based on presence of the Science park in the region. Journal of Science & Technology Parks and Incubators, 37, 44-52. (Persian).
 26. Sanayei, A., Khazaei Pool, J., Shamsi, A., & Soltan Hoseini, M. (2015). Analysis of obstacles to the application of information technology in sport and youth offices of fars province using fuzzy topsis technique. Journal of Sport Management, 6(2),        325-41. (Persian).
 27. Sharma, S. K., Al-Badi, A. H., Govindaluri, S. M., & Al-Kharusi, M. H. (2016). Predicting motivators of cloud computing adoption: A developing country Perspective. Computers in Human Behavior, 62, 61-9.
 28. Si Xue, C. T., & Wee Xin, F. T. (2016). Benefits and challenges of the adoption of cloud computing in business. International Journal on Cloud Computing: Services and Architecture, 6(6), 1-15.
 29. Sultan, N., & Bunt, S. G. M. (2012). Organizational culture and cloud computing: Coping with a disruptive innovation. Technology Analysis and Strategic Management, 24(2), 167-79.
 30. Takabi, H., Joshi, J., & Ahn, G. (2010). Security and privacy challenges in cloud computing environments. IEEE Security & Privacy, 8(6) 24–31.
 31. Tamtaji, M., Naghian, F. M., & Tabatabaee, S. G. (2015). Organizational information assets classification model and security architecture methodology. Journal of Information Processing and Management, 31(1), 241-64. (Persian).
 32. Vakili, G. (2014). Evaluation of the efficiency of cloud computing models in E-learning services. Journal of Information Process & Management, 29(4), 1147-74. (Persian).
 33. Vaquero, L., Rodero-Merino, L., Caceres, J., & Lindner, M. (2009). A Break in the clouds: Towards a cloud definition. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39(1), 50-.
 34. Wei, L., Zhu, H., Cao, Z., Dong, X., Jia, W., Chen, Y., & Vasilakos. A. V. (2013). Security and privacy for storage and computation in cloud computing. Information Sciences, 258, 371-86.
 35. Yaghoubi, N., Hemat, Z., & Rashki, M. (2016) The proposed model of factors influencing adoption of cloud computing ecosystem in Iran (University, Industry and Services Sectors). Journal of Information Process & Management, 31(2), 555-80. (Persian).
 36. Yaghoubi, N., Jafari, H., & Shukuhy, J. (2015). Identification and ranking of the risk factors of cloud computing in state-owned organizations. Journal of Information Process & Management, 30(3), 759-84. (Persian).
 37. Yeboah-Boateng, E. O., & Essandoh, K. A. (2014). Factors influencing the adoption of cloud computing by small and medium enterprises in developing economies. Journal of Emerge Science English, 4, 13–20.