انتخاب مکان بهینة ورزش همگانی در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

فرزاد نوبخت؛ محمدحسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ عباس نقی زاده باقی

دوره 12، شماره 63، آذر و دی 1399، صفحه 281-306

https://doi.org/10.22089/smrj.2020.8164.2796