نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روش ها و برنامه های آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی فرایند موجود سیاست‌گذاری در ورزش همگانی ایران و ارائة الگو انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، در شمار پژوهش­های کاربردی و ازنظر ماهیت داده‌های پژوهشی، جزو پژوهش­های طرح آمیخته بود. مدیران و کارشناسان خبرة ورزش همگانی به‌عنوان جامعۀ هدف درنظر گرفته شدند. شیوۀ انتخاب گروه نمونه برای بخش کیفی پژوهش، غیراحتمالی و با استفاده از شیوه­های نمونه­برداری هدفمند و مبتنی بر روش نمونه‌گیری ملاکی به حجم 16 نفر انجام شد و داده‌ها ازطریق مصاحبه گردآوری شدند. سپس، داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به روش استرابرت و کارپنتر (2011) کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل شدند. برای بخش کمی، نمونه‌‌ها به شیوة تصادفی ساده انتخاب شدند و داده‌های مربوط به آن با ابزار پرسش‌نامه جمع‌آوری شدند. گویه‌های این پرسش‌نامه، از مصاحبة نظام‌مند با مدیران و کارشناسان خبرة ورزش همگانی استخراج شدند. پایایی پرسش‌نامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (83/0 = α). تحلیل داده‌ها در این بخش نیز با استفاده از نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس. و با آزمون فریدمن انجام شد. در بخش کیفی، نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های سازمانی، باورها و فرهنگ‌ها، شرایط اقتصادی، تحلیل، تفسیر، تدوین علمی، مطالعات و پژوهش‌ها، مؤلفه‌های مؤثر در سیاست‌گذاری ورزش همگانی کشور هستند و آسیب‌های موجود در فرایند سیاست‌گذاری در ورزش همگانی کشور شامل عواملی ازجمله ضعف در نظارت و کنترل، ساختار ضعیف، ضعف در برنامه‌ریزی و اجرا، عملکرد ضعیف رسانه‌ها، منابع مالی محدود، عملکرد ضعیف نیروی انسانی، قوانین و مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی هستند. همچنین، مطالعات تطبیقی و بومی‌سازی، مدیریت سازمانی، الگوهای فرهنگی و دینی، الگوهای مبتنی بر پژوهش علمی، الگوهایی هستند که می‌توان برای سیاست‌گذاری در ورزش همگانی از آن‌ها استفاده کرد. طبق نتایج بخش کمی، بین میانگین رتبه‌های آسیب‌های موجود در ورزش همگانی و میزان نقش منابع اطلاعاتی موجود تفاوت معنادار مشاهده نشد. به‌طورکلی، نتایج پژوهش نشان داد که فرایند سیاست‌گذاری در ورزش همگانی ایران با آسیب‌ها و چالش‌هایی همراه است که باید آن‌ها را شناخت و براساس روش‌های علمی اصلاح کرد. تغییرات ساختاری و اصلاح قوانین از عمده‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌آیند. همچنین، باید از الگوهای دقیق و علمی برای سیاست‌گذاری استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology the Process of Policy-Making in Sport for All in Iran and Presentation the Model

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javadi Pour 1
 • Mitra Rouhi Dehkordi 2
 • Somayeh Rahbari 3
 • Halimeh Taefi 4

1 Associate Professor of Methods and Educational Programs, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Farhangian University of Tehran

3 Ph.D. Student in Sport Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran

4 M.Sc. of Sport Management, Al-Zahra University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of the present study was pathology the process of policy-making in sport for all in Iran and presentation the model. Research method in terms of the purpose was practical and in view of the nature of the research data was mixed design. Executives and experts of sport for all were considered as statistical population. The sampling method for qualitative section research was convenient and with using targeted sampling techniques and based on the sampling criterion was conducted with16 people. The data were collected through interviews. Then data from interviews by Streubert and Carpenter’s method (2011) coded and analyzed. For quantitative section samples were selected randomly and data were collected by questionnaire. The items of this questionnaire were extracted from the systematic interviews with the managers and executives of sport for all. The reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha method (α = 0.83). Data analysis in this section was done with using SPSS software and Friedman test. In qualitative section the results showed that the organizational components, beliefs and cultures, economic conditions, analysis, interpretation and compilation of scientific, studies and research are the factors affecting in sport’s policy-making and existing damage in the process of policy-making in sport for all including factors such as poor monitoring, poorly structured, lack of planning and implementation, poor performance of the media, limited financial resources, poor performance of human resources, rules and limited partnerships, academic and research centers. Also, adaptation and localized studies organizational management, cultural and religious patterns, patterns based on scientific research, patterns that can be used for policy making in sport for all. According to the results in the quantitative section there was no significant difference between the mean scores of the damage in sport for all and amount role of information sources available. In general, the results showed that the sport's policy-making process associated with damages and challenges that they must to know and be modified based on scientific methods. The most important items are the structural changes and amendments the laws and used of accurate and scientific patterns for policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport for All
 • Sports Policy-Making
 • Iran
 1. Alwani, S M., Sharif Zadeh, F. (2004). The course of General Policy making. Tehran, Allameh Tabatabaei University Press. (Persian(.
 2. Aman, M. S. (2005). Leisure policy in New Zealand and Malaysia: A comparative study of developments in sport and physical recreation. PhD thesis, Lincoln University New Zealand.
 3. Arab Narmi, B., Goudarzi, M., Sajadi, S. N., & Khabiri, M. (2016). Television and development of sport for all: A Grounded Theory. Journal of Sport Management, 8(40), 17-40. (Persian(.
 4. Danaeefard, H. (2008). Public administration challenges in Iran. Tehran: Samt Publication. (Persian(.
 5. Dosti, M. (2011). The explanation and analyzing the causes and consequences of entering politics to sports in Iran. (Doctoral dissertation). Tehran University, Tehran. (Persian).
 6. Ghafori, F., Honarvar, A., & Honari, H. (2007). Study of kinds of public and recreation Sports and desirable entertainment of society and providing a model for future planning. Research project of Iran's Physical Education Organization.
 7. Gholipour, R. (2008). Decision-making and public policy making. Tehran. Samt Publication. (Persian.(
 8. Houlihan, B. (2005). Public sector sport policy. Developing a framework for analysis international. Review for the Sociology of Sport, 40(2), 163-85
 9. Jahanbini, A.(2009). Presentation the strategy for general and championship sport Development in Qom province, Master thesis, Payame Noor University of Tehran.
 10. Javadipoor, M. (2011). The development strategic plan of sport for all, the research project. Ministry of Sport and Youth, Public Sports Federation. 10. Javadipoor, M., Sami Nia, M., & Ghavidel SarkandI, M. (2012), presented a theoretical framework and design the model for the development of sport for all in Iran. Journal of Sport Management Studies21, 127-48. (Persian (.
 11. javadipour, M., rahbari, S. (2017). Identification of the Components Effective on Policy-Making in Sport for All in Iran. Science and Technology Policy Letters, 7(3), 75-84. (Persian(.
 12. Josef, F., & Cecilia, S. (2015). Sport policy in Sweden. International Journal of Sport Policy and Politics, 8(3), 515-31.
 13. Kashef, M. (1997). The study of sport for all in Iran and recommendations for its, research project under the supervision of the National Scientific Research Council. University of Uremia.
 14. Keshkar, S. (2015). Definition the criteria and method of Measurement the effectiveness of programs in recreational sports citizens (sport for all), Research in Sport Management and Motor Behavior, 11(22), 113-32. (Persian(.
 15. Kim, B.C. (2008). Professional Baseball in Korea: Origins, Causes, Consequences and Implications", The International Journal of the History of Sport,. 25,(3): 370-85.
 16. Malakoutian, M. (2009). Sport and politics. Politics Quarterly: Journal of Faculty of Law and Political Scince, 39(2), 301-316.
 17. Mohammadi, A., Shafeei, Z., & Zahedi, M. (2014) A comparative study of tourism development policy in Iran and Malaysia. (Master's thesis). Isfahan Univeristy, Isfahan. (Persian(.
 18. Naseerzadeh, A. (2008). Design and presentation of strategy for development of general and championship sport in Kerman province. Master thesis, Payame Noor University of Tehran. (Persian(.
 19. Outline Document of Development Strategy a Comprehensive System of Physical Education and Sport. (2002). Physical education organization in the Islamic Republic of Iran's, Inc. Rod Azar system.
 20. Sargit, S. (2017). Sport Malaysia: Policies and development strategies for the populace. Paper presented at the Second International Sport for all Conference, Tehran.
 21. Streubert, H., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative research in nursing. Philadelphia: Lippincott co.
 22. Yar Ahmadi, M. (2009). Examine the current status of the championship and general sport of the city of Dorood, Master thesis. Payame Noor University of Tehran. (Persian(.