نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

سازمان های ورزشی در جهت دست یابی به اهداف خود نیاز به بهره گرفتن از ظرفیت های بخش خصوصی دارند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص های راهبردی موثر بر جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی کشور بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از منظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع کیفی و از لحاظ روش تحلیل در زمره پژوهش های توصیفی-اکتشافی می باشد که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان علمی و اجرایی ورزش همگانی کشور بود که نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد، که با 27 نفر مصاحبه انجام و به اشباع نظری منجر شد. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و اکتشافی با خبرگان صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک مصاحبه انجام شد. یافته ها نشان داد که شاخص های راهبردی موثر بر جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی کشور از دیدگاه خبرگان عبارتند از راهبردهای اداری و رویه ای، راهبردهای حقوقی و قانونی، راهبردهای اطلاعاتی و دانشی، راهبردهای عملیاتی و اجرایی، راهبردهای مالی، راهبردهای حمایتی و پشتیبانی، راهبردهای مدیریتی و برنامه ریزی، راهبردهای نظارتی و کنترلی، راهبردهای اقتصادی و راهبردهای سازماندهی و هماهنگی. یافته های پژوهش حاضر می تواند مسئولین ورزش کشور را در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی یاری کند، امید است که مورد توجه و استفاده مسئولین امر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing Effective Strategic Indicators in Attracting Private Sector Participation in the Development of Sport for All

نویسندگان [English]

 • Maryam Ebrahimi 1
 • hassan fahim davin 2
 • Mohammad Reza Esmaeilzadeh Ghandehari 3
 • hossin peymanizad 2

1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Sports organizations need to use the capacity of the private sector to achieve their goals. The purpose of this study was to identify and analyze effective strategic indicators in attracting private sector participation in the development of sport for all. The present study in terms of purpose is applied research qualitative in terms of data collection and descriptive-exploratory research in terms of analysis method. The statistical population included all the scientific and executive experts of sport for all in the country. Sampling was purposefully selected, which interviewed 27 people and led to theoretical saturation. Data was collected using in-depth and exploratory interviews with experts. Data analysis was performed using thematic analysis of interviews. Findings showed that the effective strategic indicators in involvement of the private sector in the development of sport for all in the country from the perspective of experts included : administrative and procedural strategies, legal strategies, informational and knowledge strategies, operational and executive strategies, financial strategies, supportive strategies., managerial and planning strategies, supervisory and controlling strategies, economic strategies, and organizational and coordination strategies. The findings of the present study can help the country's sports authorities to attract the participation of the private sector in the development of public sports, it is hoped that it will be considered and used by the authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Private Sector
 • Sport for all
 • Administrative-Procedural
 • Economics
 1. Aghaei, L. (2006). Investigating the participation of the private sector in the construction of sports facilities with emphasis on its consequences in the metropolis of Tehran. Paper presented at the First National Conference on the City and Sports, Tehran. (in Persian).
 2. Amiri, M., Nairi, Sh., Saffari, M., & DelbariRagheb, F. (2012). Media and development of private sector participation in the sscountry's sports. Communication Research, 19(69), 9-38. (in Persian).
 3. AsadiPiri, Z., Bavi, S., Bajulvand, R., NorayiMotlagh, S., ImaniNasab, M.H., & Asadi, H. (2018). Patterns of "Public-Private Partnership" and their effect on intermediate hospital indicators: A critical review. Health Management Quarterly, 21(73), 89-105. (in Persian).
 4. Asadollahi, E., Gholami Bidkhani, R., Jaghargh Mahian, A., & Yazdanian, M. (2020). Research methods in physical education and sports (1st). Mashhad: Book Tak Publications. (in Persian).
 5. Azadi, N. (2017). Designing a strategic model of public sports in Mazandaran province. Paper presented at the 11th National Congress of Pioneers of Progress, Center for the Iranian Islamic Model of Progress, Tehran. (in Persian).
 6. Berjsgard, N. A., & Augestad, P. (2018). Top pidrettsformelen-Olympiatoppen som alkymist, preliminary manuscript. Telemark University College, 5(3),214-220.

9.       Ehsani, M., Mohammadi, Z., & Eghbali, M. (2015). Investigating the reasons for sponsors' lack of support for women's professional sports in Isfahan. Journal of Motor Science and Sports, 12(1), 111-120. (in Persian).

 1. Eskandari, M., TaqviFard, M.T., RaisiVanani, I., & GhaziNouri, S. (2020). Identify and prioritize public-private partnership indicators in Iran's water and wastewater industry using data mining algorithms. Journal of Economic Studies, 8(2), 375-396. (in Persian).
 2. Etemadian, M., MosadeghRad, A. A., Mohaghegh Dolatabadi, M. R., & Dehnavi, H. (2020). Challenges of public-private partnership in hospital establishment: A case study. Journal of Hospital, 19(1), 27-40. (in Persian).

 

 

 

 1. fahim Davin, H., & Asadollahi, E. (2021). Impact of dominant culture in ritual-heritage sports on the development of social capital of urban communities (Case study: Zurkhaneh sport and wrestling in Khorasan Razavi province). Research on Educational Sport, 9(25), 1-13. (in Persian).
 2. Goslin, A. (2017). Human resources management as a fundamental aspect of a sport development strategy in South African communities. Journal of Sport Management, 10(2), 207-217.
 3. Hellowell, M. (2020). Are public–private partnerships the future of healthcare delivery in sub-Saharan Africa? Lessons from Lesotho. Journal of BMJ global health. 4(2), 12-17.
 4. Heydari, R., Asadollahi, E., & Salari, R. (2021). Identifying effective solutions to exit from the financial helplessness of sports delegations of Khorasan Razavi province. Sport Management Studies, 12(64), 37-48.
 5. Heydari, R., Asadollahi, E., Alizaiy, O. (2021). Identify the effects of coronavirus outbreak on the sports industry. Journal of Sport Management, 12(4), 1203-1232. (in Persian).
 6. Keshavarz, L., Farahani, A., Mousavi Jahromi, Y., & Faraziani, F. (2015). Presenting a model of factors attracting private sector investment in Iranian championship sports. Quarterly Journal of Sports Management and Development, 5(2), 195-211. (in Persian).

19.    Khaledifard, A., Alidoust Ghahfarrokhi, E., Mahmudvand, Z., Aghayi, A., & Kabomier, R. (2018). An investigation of factors and barriers to participation in sport for all and recreation sport in Turkish, Kurdish and Lor provinces of Iran. New Trends in Sport Management, 6(20), 21-37. (in Persian).

 1. KhosraviZadeh, E., Bahrami, A., & Haghdadi, A. (2014). Barriers to investment and private sector participation in sports in Markazi province. Sports Management Studies, 24(1), 207-222. (in Persian).
 2. Mehdizadeh, R., & Andam, R. (2014). Strategies for the development of public sports in Iranian universities. Sports Management Studies, 22(3), 15-35. (in Persian).
 3. Mike Weed, B. (2017). Towards a model of cross-sectoral policy development in leisure: The case of sport and tourism. Leisure Studies, 20(4), 125–141.
 4. Mir Moazi, S. M. M., & Sobhieh, M. H. (2019). Identifying and explaining the factors affecting the environmental complexity of private public participation projects case study: Iran freeway partnership contracts. Journal of Structural Engineering and Construction, 8(3), 114-134. (in Persian).
 5. Mohammadnejadpanah Kennedy, A. (2015). Identifying and ranking barriers to private sector investment in sports in Tehran province (Unpublished master's thesis). University of Tehran, Tehran. (in Persian).
 6. Nasrasfahani, R., Muridian, A., & Yarmohammadian, N. (2018). Evaluation of successful criteria of public-private participation in the development of Shiraz. Urban Management Studies. 32(9), 19-34. (in Persian).
 7. Nastaran Borujeni, I., Ghorbani, M.H., Koozehchian, H., & Ehsani, M. (2018). Identifying the factors affecting the development of public sports culture in Iran. Journal of Sports Management, 10(4), 51-60. (in Persian).
 8. Nazari, R., & Asgarnejad, A. (2011). Effective factors of private sector investment in sports. Paper presented at the National Conference on Entrepreneurship, Cooperation, Economic Jihad. Islamic Azad University, Nain Branch. (in Persian).
 9. Osare Dezfuli, M., Shahram, A., & Zarghami, M. (2018). Development of a strategic plan for the development of public sports in the National Iranian Oil Company. Contemporary Research in Sports Management, 8(15), 45-61. (in Persian).
 10. Padash, D., Sultan Hosseini, M., Khabiri, M., & Fathi, S. (2009). Determining and prioritizing the managerial and executive factors affecting the privatization of sports clubs. Sports Management Studies, 15(1), 33-45. (in Persian).
 11. Panasiuk, A., & Ostańska, P. (2020). Public-private partnership as an instrument for stimulating public sector innovation, as exemplified by projects implemented in the health sector in poland. International Journal of European Studies, 3(1), 8-14.
 12. Qarakhani, H. (2010). Investigating the challenges and obstacles to the privatization development of Iranian Football Clubs (Unpublished doctoral dissertation). Tarbiat Modares University, . (in Persian).
 13. Rabieizadeh, A., & Jahanbakhshi, A. (2016). Investigating the barriers to private sector participation and investment in sports in Chaharmahal and Bakhtiari province from the perspective of industry managers. Paper presented at the Second National Conference on Applied Sports and Health Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz. (in Persian).
 14. Razavi, S. M. H. (2004). Increase efficiency with privatization policy in sports. Movement Journal, 23(23), 22-33. (in Persian).
 15. Roozbehani, M., Kamkari, K., & Mirzapour, A. (2017). Investigating the effective factors on barriers to participation of elderly women in recreational sports activities in Alborz province. Studies of the Basics of Management in Sports, 1(2), 33-42. (in Persian).
 16. Sadeghi Shahedani, M., Shahbazi Ghiasi, M., & Bigdeli, V. (2012). Prioritization of barriers to the development of public-private partnerships in the Iranian transport sector using the MCDM method. Quarterly Journal of Economic Modeling Research, 6(1), 107-133. (in Persian).
 17. Sadeghi, S. K., Mohammadzadeh, P., & Sobh Khiz, Sh. (2015). Factors affecting private sector participation in financing municipal projects. Journal of Economics and Urban Management, 3(11), 153-167. (in Persian).
 18. Safari, O., & Ahmadi Rad, M. (2017). Study of barriers to investment and private sector participation in sports in Fars province. Journal of Sports Science, 10(30), 11-20. (in Persian).
 19. Sedqi, Sh., Askarian, F., & Talebiannia, H. (2017). Administrative and financial barriers affecting private investment in sports in East Azerbaijan province. Physiology and Management Research in Sport, 9(3), 41-52. (in Persian).
 20. Sozan S. H. (2017). opotrzebic niektorych dzialan modernizacyinych wpolskim sporcie, kultura fizyczna”. Strategic Planning for Nonprofit Sport Organization, 8(1), 15-22.
 21. Van Tuyckom, C. (2011). Sport for all: Fact or fiction? Individual and cross national differences in sport participation from a European perspective (Docatoral dissertation), Gent University, Ghent, Belgium.
 22. Zareian, K., Rahim, S., & Arghan, A. (2017). Factors affecting the implementation of public-private partnership model in urban development of Tehran. Journal of New Attitudes in Human Geography, 10(4), 250-231. (in Persian).
 23. Zhang, J., & Bav, Y. (2018). My views on the development of China's sports. Journal of Harbin Institute of Physical Education, 2(91), 125-140.