نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهرود

چکیده

شناختعواملموثر برتوسعهورزشهمگانی مثل انگیزه­ها و موانع مشارکت ورزشی افراد بهبرنامه­ریزان کمک خواهد کرد تابااتخاذتدابیرمناسببهرفعموانعبپردازند. هدف پژوهش حاضر نیز مطالعه موانع فعالیت­بدنی جامعه دانشگاهی (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان) به منظور ارائه راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه­های ایران بود. این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه­های سراسری ایران بود که در نهایت، 779 نفر (233 نفر عضو هیئت علمی،224 نفر کارمند و 322 نفر دانشجو) به عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند و به پرسشنامه محقق ساخته موانع فعالیت بدنی پاسخ دادند. این پرسشنامه شامل 66 گویه در مقیاس لیکرت پنج ارزشی بود که روایی صوری و محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما و به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (953/0=α). از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی عامل­ها و از روش تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید عامل­ها و ارائه الگو استفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی، از 66 سوال پرسشنامه موانع، 58 سؤال با داشتن بار عاملی مناسب در شش عامل سازمانی و مدیریتی، محیطی، روان­شناختی، درون فردی، عدم حمایت اجتماعی و محدودیت زمانی قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد عامل­های"عدم حمایت اجتماعی" و "سازمانی و مدیریتی" هر یک با بار عاملی 83/0 و 79/0 بیشترین تأثیر را در تبیین موانع مشارکت ورزشی داشتند. توجه به عوامل بازدارنده (موانع) شناسایی شده در این پژوهش و سعی در برطرف کردن آن ها می­تواند زمینه مشارکت هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی در فعالیت­های بدنی و برنامه­های ورزش همگانی دانشگاه را فراهم نماید. به علاوه، در این پژوهش بر اساس عامل­های موانع، راهکارهایی برای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه­ها ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing strategies of "Sport for All" in Iran Universities

نویسندگان [English]

  • Rahimeh Mehdizadeh
  • Reza Andam

چکیده [English]

Recognizing factors affecting the development of sport for all such as motivations and barriers of sport participation will help planners to remove barriers by the proper measures. So, the purpose of present research was to investigate physical activity barriers among Iranian academic society (faculties, staff and students) to provide sport for all development strategies in the Iranian universities. This field research was Descriptive–analytical and its statistical population was all of Iranian national universities’ faculties, staff and students. Finally, 779 people (233 faculties, 224 staff and 322 students) participated in the research and completed physical activity barriers’ questionnaire. The questionnaire was five-point likert-type scale that consist of 66 items and its face and content validity verified by the experts and its reliability was calculated in a pilot study using Cronbach's alpha (α=0.956). Exploratory factor analysis (EFA) with a Varimax rotation was used to identify factors and confirmatory factor analysis (CFA) was used to confirm factors and presenting model. In EFA, of the 66 barriers, 58 items having appropriate factor loading were stand in six factors namely organizational and managerial, environmental, psychological, interpersonal, Lack of social support and time limitations. CFA results showed that "Lack of social support" and "organizational and managerial" also factors had most effect in explanation of the barriers of sport participation (0.83, 0.79). Paying attention to barriers identified in the present research and trying to remove them can cause to mass participation of the academic society in universities’ physical activity and sport for all programs. In addition, in this research, based on identified barriers, some strategies were presented in order to development of sport for all in universities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Activity
  • Sport for all
  • Barriers
  • Presenting solutions