نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه غیر انتفاعی آپادانا، شیراز، ایران

2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 استادیار مدیریت ورزشی، بخش علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه ورزش همگانی با رویکرد تحلیل ساختاری بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، از نظر روش پیمایشی بود.جامعه آماری تحقیق را کلیه متخصصان و خبرگانی تشکیل دادند که در زمینه ورزش همگانی از دانش لازم برخوردار بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. درنهایت 16مصاحبه با خبرگان انجام شد که بعد از مصاحبه 14 تحقیق به اشباع نظری رسید و اطلاعات جدیدی از مصاحبه‌ها به دست نیامد. برای جمع‌آوری داده‌ها از فنون و ابزارهای مختلف همچون مصاحبه، پنل خبرگان و پرسشنامه استفاده شد. در پردازش داده‌ها نیز از تکنیک‌های متعدد آینده‌پژوهی ازجمله تکنیک دلفی، تحلیل اثرات متقاطع و تحلیل ساختاری و برای تفهیم و تبیین آینده ورزش همگانی کشور استفاده شد. بر این اساس آینده‌سازهای راهبردی مؤثر، با بهره‌گیری از روش تحلیل ساختاری و استفاده از نرم‌افزار میک مک شناخته شدند و مشخص‌شده است که تعداد ۱۰آینده‌ساز و پیشران نظیر قرار گرفتن ورزش در سبد تفکر سیاست‌گذاران، همکاری نمایندگان مجلس و استانداری در تصویب و اجرای قوانین حمایتی و تشویقی، تبلیغات چندبعدی جهت تشویق مردم به ورزش و... بیش‌ترین تأثیرگذاری را بر آینده ورزش همگانی دارند. به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت با همکاری نهادهای سیاسی، تبلیغات بیشتر و طرح‌های حمایتی و تشویقی شاهد توسعه ورزش همگانی و مشارکت بیشتر مردم در آن باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the key drivers of the development of sport for all with a structural analysis approach

نویسندگان [English]

  • sajad gholami torkesaluye 1
  • hossein zareian 2
  • mohammad hasan abdollahi 3
  • Ali Abolhoseini 4

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه غیر انتفاعی آپادانا، شیراز، ایران

2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 استادیار مدیریت ورزشی، بخش علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده [English]

The purpose of the current research was to identify the key drivers of the development of sport for all with a structural analysis approach. The current research was applied in terms of purpose, in terms of survey method. The statistical population of the research was formed by all specialists and experts who had the necessary knowledge in the field of sports. The sampling method was purposeful. Finally16interviews were conducted with experts, and after14interviews, the research reached theoretical saturation and no new information was obtained from the interviews. Various techniques and tools such as interviews, expert panels and questionnaires were used to collect data. In data processing, many future research techniques were used, including the Delphi technique, cross-effects analysis, and structural analysis to understand and explain the future of public sports in the country. Based on this, the effective strategic future builders were identified by using the structural analysis method and the use of Mic Mak software, and it has been determined that the number of 10 future builders and drivers such as the inclusion of sports in the thinking basket of policymakers, the cooperation of parliamentarians and the governorate in approving and implementing protective laws And encouragement, multi-dimensional advertisements to encourage people to do sports, etc., have the greatest impact on the future of public sports. As a conclusion, we can say that with the cooperation of political institutions, more advertisements and support and encouragement plans, we will see the development of public sports and more people's participation in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promoters Sport For All
  • Protective Laws
  • Multi-Dimensional Advertising