نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه برنامه­ ها و سیاست­ ها و راهبردهای ورزشی همگانی در طرح جامع ورزش کشور بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران وزارت ورزش و جوانان، مدیران و متخصصان فدراسیون ورزش­های همگانی و اعضای هیئت علمی مدیریت ورزش تشکیل می­ دادند. روش پژوهش توصیفی و از نوع هدف کاربردی بود.ابزار اندازه­ گیری این تحقیق  پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین روایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و متخصصان استفاده شد که پس از اعمال نظر آنها  به اصلاح موارد اشاره­ شده اقدام­ شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0  گزارش شد.  برای تجزیه و تحلیل یافته­ ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون فریدمن، استفاده شد. یافته­ های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین نقاط درونی هر چهار متغیر قوت، ضعف، فرصت و تهدید در ورزش همگانی طرح جامع ورزش وجود دارد که به ترتیب اهمیت در هر متغیر مشخص شده­اند. همچنین یافته­ها نشان داد که بر اساس مدل سوات، راهبرد تدافعی (ضعف درون سازمانی و تهدید بیرونی) در ورزش همگانی طرح جامع ورزش کشور حاکم می ­باشد، در چنین شرایطی، بر اساس مدل سوات، استراتژی تدافعی برای برون رفت از این وضعیت نامطلوب، ارائه می­ شود. بر اساس این استراتژی، که به استراتژی بقاء (یا اجتناب) معروف است، سازمان حالت تدافعی به خود می­ گیرد و می­ کوشد با کم کردن نقاط ضعف از اثرات تهدیدات بیرونی بکاهد، در واقع سازمان برای بقاء خود مبارزه می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on policies and strategies of sport for all in comprehensive sport plan of Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Shabani 1
  • Farzad Ghafouri 2
  • Habib Honari 2

1 Azad Islamic University

2 Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The aim of this research was studying programs, policies and strategies of sport for all in comprehensive plan. Statistical population included administrators, managers and public sports federation and faculties of sports management in universities of Tehran that Consisted 73 people totally. Descriptive research method was applied. The questionnaire of research distributed among subjects. To determine the validity of this questionnaire experts comments were taken. A pilot study with 18 subjects has followed in order to determining reliability (Cronbache Alpha = 0.91) Finally, Friedman test was used. According to results, there was a significant difference between strengths, weakness, opportunities and threats, sport for all section of comprehensive plan. These differences were sorted according to the importance of each variable. In addition, we found that WT (internal weakness and external threat) is mostly concerned in sport for all section of comprehensive plan, in condition, based on SWOT, Strategy WT, for out of this situation, are presented. According to this strategy, the strategy of survival (or avoid) is known, the organization's defensive weaknesses and seeks to minimize the impact of external threats diminish the organization fights for its survival.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport for all
  • Comprehensive plan
  • Strategy
  • Strength
  • Weakness
  • Opportunities
  • Threats
1. آمار نامه سلامت و بیماری در ایران، 1385. معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.7-19.
2. بدری آذین، ی. 1386. بررسی وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع، توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک ایران، نشریه حرکت. 3(4): 63.
3. تقوی تکیار، س. 1385. بررسی وضعیت اجتماعی- اقتصادی و انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش همگانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان. ص:14.
4. تندنویس، ف. آفرینش خاکی، ا. مظفری، ا. 1384. مقایسه دیدگاه‌های اعضای هیات علمی ، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی، نشریه علوم حرکتی و ورزش. 3 (5): 22-1.
5. تیموری، آ. 1385. بررسی و مقایسه عملکرد مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی و مرکز توسعه ورزش قهرمانی ایران براساس مدل وایزبرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. ص: 17.
6. خسروی‌زاد، ا. 1387. مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
7. غفرانی، م. 1387. طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمان و همگانی استان سیستان بلوچستان. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
8. غفرانی، م. گودرزی، م. سجادی، ن. جلالی فراهانی، م. مقرنسی، م. 1387. طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان. نشریه حرکت.3(39): 131-107.
9. غفوری، ف. رحمان سرشت، ح. کوزه چیان، ه. احسانی، م. 1382. مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. نشریه حرکت. 6(16): 78-57.
10. قاسمی جاوید، ع. 1380. مطالعه نظام برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی برنامه‌ها در شرکت ملی گاز ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. ص: 47.
11. محمد علی‌پور، غ. 1382. بررسی ورزش همگانی کشور و سیر عملکرد فدراسیون ورزشهای همگانی در دهه اخیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. ص: 21.
12. مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی، 1384. سازمان تربیت بدنی، چاب اول، ص: 48.
13. مظفری، ا. قره، م. 1384. وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان. نشریه حرکت. 6: 14.
14. ممتاز بخش، م. 1386. بررسی راهکارهای ارتقاء و توسعه ورزش همگانی بانوان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره دوم، ص: 63.
15. واحد، و.  1388. بررسی استراتژی‌ها و راهبرد های ورزش همگانی در استان اصفهان، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ص: 72.
16. الوانی، م. 1386. مدیریت عمومی، چاپ سی و یکم، نشریه نی، 29.
17. Collins, M.F., 2002. Sport for all as a multifaceted product of domestic and international influences, Journal of Sport Sciences, 4(21):123-137.
18. Kriemadis, A., 2002. Strategic Sport Management, International Sports Law Review, 3(6): 8
19. Kuo, C., 2008. An Application of the Modified SMART-SWOT Method in Casino Institution, A Case of Penghu Archipelago, Taiwan, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism 9( 4) :337 – 346
20. Liu, Y., & Taylor, P., & Shibli, S., 2009. Sport Equity: Benchmarking the Performance of English Public Sport Facilities, European Sport Management Quarterly, 9(1): 3 – 21.
21. Mccree, R., 2009. Sport Policy and the New Public Management in the Caribbean, Public Management Review, 4(11): 461–476.
22. Numerato, D., 2009. The institutionalization of regional public sport policy in the Czech Republic, International Journal of Sport Policy, 1(1): 13–30.
23. Shehu, J., 2004. Sport for all in post colony: Is there a place for indigenous games in physical education curriculum and research in Africa, Africa Education Review, 1 (1): 21– 33.
24. Thibault, L., & Slack, T., 1994. Strategic Planning for Nonprofit sport Organization: Empirical Verification of a framework, Journal of Sport Management, 8(6):64.
25. Wicker, P., & Breuer, C., & Pawlowski, T., 2009. Promoting Sport for All to Age-specific Target Groups: the Impact of Sport Infrastructure, European Sport Management Quarterly, 9( 2) :103 – 118.