نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی الزامات و نقش‌ سازمان‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری نظام ورزش همگانی کشور بود. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. مشارکت‌کنندگان پژوهش را کلیه خبرگان در دو گروه علمی و اجرایی، آگاه با مسائل سیاست‌گذاری و مسائل مربوط به ورزش همگانی، تشکیل داده‌اند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. از تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی در بخش الزامات سیاست‌گذاری تعداد 59 مقوله بدست آمد که در 9 مفهوم تعاملات داخلی، تعاملات بین‌الملل، ملاحضات اقتصادی، ملاحضات فرهنگی، ملاحضات ورزشی، پژوهش‌های بنیادی، اماکن و تجهیزات، نیروی انسانی و سایر الزامات جای گرفتند. همچنین در بخش نقش سازمان‌های ذی‌ربط در فرآیند سیاست‌گذاری، تعداد 68 مقوله بدست آمد که در 7 مفهوم آموزشی_تحقیقاتی، استراتژیک، ارتباطی، اجرایی، نظارت و کنترل، مالی و امکان‌سنجی قرار گرفت. با توجه به نتایج، پیشنهاد به ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌های اجرایی، با محوریت وزارت ورزش و جوانان می‌شود. همچنین به سیاست‌گذاران توصیه می‌شود که هنگام وضع سیاست‌های ورزش همگانی، به سهم و نقش سازمان‌ها توجه ویژه کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of the Requirements and the Roles of Organizations in the Policy Process of sport for all

نویسندگان [English]

  • Farzad Ghafouri 1
  • Salman Alavi 2
  • Hamideh Sherafatmandyari 3

1 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Master’s Degree, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Master’s Degree, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The purpose of the study was to identify the requirements and the role of organizations in the policy process of sport for all. This research was done in a qualitative method and a thematic analysis approach. Also, the research was applied and exploratory. The population composed of all experts in the field of Policy in sport for all, in two academic and executive groups (14 people). Access to subjects was selected in a purposive sampling method. In the Policy Requirements section, there were 59 categories, covering 9 concepts of internal communication, international communication, economic, cultural, sports, fundamental research, facilities and equipment, human resource and other requirements. In the section of the role of relevant organizations in the policy process, there were 68 categories that were categorized into 7 concepts educational-research, Strategic, communication, executive, monitoring and control, financial, and possibility. According to the results, it is proposed to create a unity of procedure between the executive bodies, with the focus on the Ministry of Sports and Youth. Policymakers are also advised to pay special attention to the role of organizations when making policies in sport for all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Requirements
  • Sport for all
  • Sport organization