دوره و شماره: دوره 13، شماره 65، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-400 
6. نقش مسئولیت اجتماعی سازمان‌های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه

10.22089/smrj.2019.6649.2373

مریم نیازی تبار؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ ژاله معماری؛ عباس رضایی پندری


7. طراحی و آزمون مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی

10.22089/smrj.2019.6869.2436

هاشم کوزه چیان؛ مهران سرداری؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری


12. تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران

10.22089/smrj.2020.8914.3033

مهدی رسولی؛ حسین زارعیان؛ محسن اسمعیلی؛ علی رغبتی