ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ مشکلات ورود مالکان ثروتمند به ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان با استفاده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری-ﺗﻔﺴﯿﺮی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی، هیات علمی،کرمانشاه،ایران

2 دانشکده علوم ورزشی

چکیده

ورود سرمایه‌گذاران و تزریق منابع مالی به فوتبال ایران، فرصت بسیار مناسبی برای ارتقای سطح کیفی باشگاه‌ها است، اما این فرصت می‌تواند در شرایطی خاص به تهدیدی کاملا جدی تبدیل شود. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ مشکلات ورود مالکان ثروتمند به ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان ﺑﻮد. این تحقیق از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه با روﯾﮑﺮد ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری-ﺗﻔﺴﯿﺮی از دﯾﺪﮔﺎه صاحب نظران اﺳﺘﻔﺎده شد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نتایج ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‌ها و همچنین ادبیات تحقیق، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ای از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ (13 مورد). اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از این ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن‌ها در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای بهبود شرایط حضور حامیان مالی و استقرار ساختارهای مالکیتی مناسب در باشگاه‌ها ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of the Problems of Entering the Wealthy Owners in Iranian football Using Interpretive-Structural Modeling Technique

نویسندگان [English]

  • BAHRAM YOOSEFY 1
  • ali naseri 2
1 RAZI UNIVERSITY,FACUITY MEMBER ,KERMANSHAH,IRAN
2 Razi University
چکیده [English]

With the arrival of investors and the injection of financial resources into Iranian football, it is a great opportunity to improve the quality of the clubs, but this opportunity can turn into a very serious threat in a particular situation The purpose of this study was to Investigating and identify the problems of entering the wealthy owners into Iranian football. This research is in terms of purpose in the field of applied research. To determine the sequence and relationships between identified elements with the Interpretive-Structural Modeling Approach, the views of the experts were used. According to the results of the interviews as well as the research literature, a set of these elements was identified (13 items). These factors using this technique, analysis and finally the relationship and sequence of indicators are obtained. The insight that this model offers to managers to help them improve their presence in the strategic planning and establish an appropriate ownership structure in the clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sport Economics"
  • "Football"
  • "Wealthy Owners"
  • "Interpretive-Structural Modeling"
دوره 13، شماره 65
فروردین و اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 12 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1398