تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی

2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی،

چکیده

هدف این مطالعه تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران بود. از این رو، با استفاده از روش کیفی و تشکیل گروه متمرکز به بررسی عمیق موضوع تحقیق پرداخته شد. در این راستا، افراد آگاه به موضوع پژوهش در حیطه نظری و عملی به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. نمونه آماری تحقیق برای تشکیل گروه متمرکز شامل هفت نفر اعضای کارگروه طراحی نماد ورزش ایران بودند که از دو سازمان علمی (پژوهشگاه علوم ورزشی) و اجرایی (وزارت ورزش و جوانان) بر اساس سابقه علمی و اجرایی مرتبط و به صورت نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 6 جلسه گروه متمرکز برگزار گردید. داده های جمع آوری شده در دو مرحله شامل بررسی نتایج فراخوان عمومی و مصاحبه درون گروهی بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی خلاصه و طبقه بندی گردید. نتایج نشان داد، ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران در دو مقوله فرعی ویژگی های ظاهری و ویژگی های شخصیتی تقسیم بندی می شوند. ویژگی های ظاهری خود به دو بخش ویژگی بدنی و پوشش ظاهری و ویژگی شخصیتی به 7 بخش منش اجتماعی، منش ورزشی، منش پهلوانی، مهرت ورزشی، منش اعتقادی، کنش ملی و اخلاقیات فردی دسته بندی می شود. مجموعه ویژگی های به دست امده شناسنامه جامعی برای طراحی مسکات ملی ورزش ایران را در اختیار متخصصان قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining Iran's national sport mascot traits

نویسندگان [English]

 • mehdy rasooli 1
 • hossein zareian 2
 • Mohsen Smaeili 2
 • Ali Reghbati 3
1 ssrc
2 هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی
3 PhD student of sport management/ Kharazmi university
چکیده [English]

The aim of this study was determining Iran's national sport mascot traits. To this extend and to get deep analysis, qualitative method of focus group was used. In this regard, experts who were aware of the subject elected as statistic group. Statistic sample was included of 7 member of Iran's mascot workgroup in sport and youth ministry which were come from two institution of sport sciences research institute of Iran and ministry of sport and youth. To get the study objectives six sessions of focus group hold and data which was gathered from general call and intergroup interviews analyzed through qualitative content analyze. Results indicate that traits of Iran's national sport mascot include two main parts: appearance traits and personality traits. Appearance traits have two subgroup of physical and coverage. Also, personality traits include seven parts of social attribute, sport attribute, pahlevani attribute, sport skills, faith attribute, national attitude and individual behavior. All of these traits make an ID for Iran's sport mascot which is essential for art experts to draw it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mascot
 • sport branding
 • sport character
 • national symbol
دوره 13، شماره 65
فروردین و اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 12 شهریور 1399