نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
بازی‌های المپیک از ابتدای پیدایش تاکنون تنها یک رویداد ورزشی صرف نبوده، بلکه این رویداد بین المللی از جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلفی قابل توجه بوده است. لذا کشورها در تلاش هستند تا مدیریت کاروان‌های ورزشی خود را در این راستا اثر بخش کنند. لذا بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناسایی چالش‌های کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به بازی‌های المپیک مد نظر قرار گرفت.
این پژوهش با روش مطالعه کیفی اکتشافی صورت گرفته است. نمونه پژوهش جهت انجام مصاحبه به شکل هدفمند- نظری و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده است. حجم نمونه برای مصاحبه تا رسیدن محقق به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. یافته‌های این پژوهش که از تحلیل 12 مصاحبه کیفی صاحبنظران به دست آمده است نشان داد کاروان ورزشی ایران با 60 چالش در حوزه‌های تشریفات، امنیت، اسکان، حمل و نقل، فنی و بین الملل، فرهنگی، مالی و رسانه‌ای مواجه است که مدیریت بهینه مدیران ارشد را در رفع آن‌‌‌ ها می‌ طلبد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges of I.R.Iran Sport Delegations in the Olympic Games

نویسندگان [English]

  • asghar rahimi 1
  • seyed nasrolah Sajadi 2
  • Najaf Aghai 3
  • Hosein Akbari Yazdi 4

1 PhD in Sports Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Professor, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Sports Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor of Sports Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Olympic Games from the very first day coming into being have not been just a sports event, but this international event has always been very significant from different economic, political and social aspects, and the NOCs endeavor to manage their sports delegations effectively. To this end and also in order to recognize the challenges of the Iranian Delegations participating in the Olympic Games, the current study has been taken into consideration.
This study was conducted by using exploratory and qualitative methods of research. The samples for interviews were selected with targeted- theoretical approach while using the snowball sampling technique. The sample size for the interviews was determined when the researcher could achieve the theoretical saturation.
Findings of this research - achieved through 12 qualitative interviews with the relevant Olympic and sports experts and pundits - demonstrates that sports delegations are facing with 60 challenges in different protocol, security, accommodation, transportation, technical, international, cultural, finance and media scopes, which require the optimal management of senior managers and experts to be resolved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEY WORDS: Sports Delegation
  • Effective Management
  • Sports Events
  • Olympic Games
f development the to barriers of Identification). 2014. (A, Ziaeei., & H, Kozehchian., B, Asgari.     1
.(Persian in. (60-47, 33, Management Sport. Iran of provinces unsuccessful in wrestling
 the in common approaches methods mixed and qualitative to Introduction). 2010. (A, Bazargan.     2
.(Persian in. (Publication Didar: Tehran.). ed 2nd (sciences behavioural
 in methodology research Qualitative). 2011. (A, Azar., & M. S, Alvani., H, Danaeifard.     3
.(Persian in. (Eshraghi e-Safar: Tehran.). ed 4th (approach comprehensive a: management
 among success tennis Comparing). 2009. (B, Heyndels., & P, Knop De., V, Bosscher De.     4
.69-49, 1, Studies Sport International. countries
 Communications Cognizant .York New. tourism event and management Event). 2005. (D, Getz.     5
.Corp
 with performance Olympic influencing Factors). 2001. (K, Diefen., & D, Gould., C, Greenleaf.     6
.184-154, 13, Psychology Sport Applied of Journal. Olympians US Nagano and Atlanta .camps sport and events the Managing). 2011. (E, ghahfarokhi Alidust., & M, Jalalifarahani.     7
 .(Persian in. (Press University Tehran: Tehran
 Sport, England in system clubs sport and management Event).2009.(Homz & Bar, Masterelgziz.     8
136-113),3(12,Review Management
 s’Iranian of appraisal Efficiency). 2015. (H. M, Peymanfar., & A, Khatibi., M. S, Zanjirchi.     9
 Sport). DEA (analysis envelopment data on based 64years last during Games Olympic in results
.(Persian in. (700-687), 5(7, Management
 using Games Olympic in countries participating of predict Successful). 2014. (H, Zareian.    10
 in. (Iran, Tehran, University Kharazmi). dissertation doctoral Unpublished (methods intelligent
.(Persian
 of success the for factors Predictive). 2015. (M, Pedram., & N, Sajjadi., A, Elahi., H, Zareian.     11
.(Persian in. (162-137, 35, Management Sport. Game Olympic the in countries participatin