ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

تبلیغات به عنوان یک ابزار‌ می‌تواند نقش بسیار مهمی در سیاست‌ها و استراتژی‌های بازاریابی سازمان‌های ورزشی از قبیل ارتباط با مشتریان، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان نسبت به برند ایفا کند. هدف ‌از این پژوهش ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال بود. این یک پژوهش کیفی است. ‌از میان انواع راهبردهای پژوهش‌های کیفی، نظریه داده بنیاد انتخاب شده است که‌ استفاده از روش داده بنیاد نیز با تمرکز بر رهیافت استراوس و کوربین انجام شد. براساس روش نظریة داده بنیاد، داده‌ها پس از کدگذاری تجزیه وتحلیل شدند.‌‌ نتایج نشان داد که تبلیغات احساسی، تبلیغات برانگیزاننده، محتوای تبلیغات، هزینه تبلیغات و تاثیر گذاری تبلیغات به‌عنوان شرایط علّی، اصول حاکم، تبلیغات اطلاعی و منبع تبلیغات به‌عنوان شرایط واسطه‌ای، اصول حاکم بر تبلیغات، تبلیغات اطلاعی و منبع تبلیغات به‌عنوان بستر حاکم، تبلیغات الکترونیکی و تبلیغات محیطی به‌عنوان شرایط مداخله گر، شخصیت تبلیغاتی، تبلیغات دهان به دهان، سبک تبلیغی، سرگرم کنندگی، جاذبه‌ها، اعتباردهندگی، تبلیغ خلاق بعنوان راهبردها و نیات رفتاری هواداران، توسعه اقتصادی باشگاه، تقویت برند باشگاه و ایجاد محیط رقابتی به‌عنوان پیامد‌ها، ایفای نقش می‌کنند. الگوی ارائه شده به‌وسیله بازنمایی همه پیچیدگی‌های موجود، دارای یک جهت‌گیری کل‌نگر در تببین پدیده محوری است و توسعه نیات رفتاری هواداران را بوسیله وفاداری آنان، حضور مجدد و تبلیغات توصیه‌ایی مثبت در گروه‌های آشنایان و دوستان را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of paradigm pattern of advertisement factors affecting behavioral intentions of football fans

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kalateh seifari
  • M R
چکیده [English]

Advertisement as an instrument can play a very important role in the marketing strategies and policies of sports organizations such as customer relationships, modification and change of customers' mentality towards the brand. The aim of this study was to provide a paradigmatic pattern of advertising factors affecting the behavioral intentions of football fans. This is a qualitative research. Among the various types of research strategies for qualitative research, grounded theory has been selected. The use of the foundation grounded theory was also focused on the Strauss and Corbin approach. Based on grounded theory approach, the data were analyzed after encoding. The results showed that emotional advertising, stimulated advertisement, content of advertisement, advertising costs and advertising influence as causal conditions, governing principles, informant advertising and the source of advertising as intermediary conditions, the principles governing on advertising, informant advertising and the source of advertising as the dominant platform; Electronic advertising and environmental advertising as intervening conditions; advertising personality, mouth-to-mouth advertising, advertising style, entertainment, attraction, accreditation, creative advertisement as the behavioral strategies and intents of fans, the development of the club, the strengthening of the club's brand and the creation of the Competitive environment as outcomes, they act. The proposed model is represented by the representation of all complexities, has a general direction in explaining the phenomenal phenomenon and develops the behavioral intentions of the fans by their loyalty, re-attendance, and positive recommendation advertising in familiar groups and friends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising style
  • creative advertisement
  • Grounded Theory
  • fan persuasion
  • Sports Marketing
دوره 13، شماره 65
فروردین و اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 27 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 12 مرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1397