نقش مسئولیت اجتماعی سازمان‌های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشگاه الزهرا

4 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
از آنجایی که امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جهات بسیاری مورد توجه است، هدف پژوهش حاضر مطالعۀ نقش مسئولیت اجتماعی سازمان‌های فوتبالی در پیشرفت جوامع درحال توسعه بود. نمونه آماری پژوهش را 13 نفر از خبرگان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه، مرور اسناد و مطالعۀ مبانی نظری استخراج شدند. یافته‌های پژوهش به‌روش کدگذاری در 3مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز و نظری در رویکرد ساخت‌گرا مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج، 346 کد در 32 مفهوم، 14مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی دسته‌بندی شدند. هر چند اغلب پژوهش‌-های انجام شده در حوزۀ مسئولیت اجتماعی، بر نقش اقتصادی فوتبال در توسعۀ جوامع تأکید دارند، نتایج این پژوهش نشان داد که پیش از توسعۀ نقش فرهنگی و اجتماعی فوتبال جوامع در حال توسعه، توسعۀ اقتصادی در چارچوب مسئولیت اجتماعی فوتبال، کمی دور از انتظار است. تا جایی‌که تلاش در این راه نیز با واقعیت‌های این‌گونه جوامع همخوانی چندانی ندارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود سازمان‌های فوتبالی این‌گونه جوامع ازجمله ایران، در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، بر توسعۀ فرهنگی و اجتماعی تأکید بیشتری ورزند. این نتایج، رویکرد فعلی محققان حوزۀ اقتصاد، بازاریابی و جامعه‌شناسی ورزشی و نیز مدیران و مسئولان سازمان‌های فوتبالی را برای کمک به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی، به چالش می‌کشد.
واژگان کلیدی: اقتصاد، بازاریابی، جامعه شناسی، رفاه اجتماعی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Responsibility of Football Organizations in Increment of Developing Societies

نویسندگان [English]

  • maryam niazitabar 1
  • reza andam 2
  • hasan bahrololoum 1
  • zhaleh memari 3
  • abbas rezai pandari 4
1 shahrood university
2 shahrood university
3 alzahra university
4 tarbiat modares university
چکیده [English]

Abstract
Since the CSR of organizations is nowadays widely attended, the object of this research was to investigate football social responsibility. The sample consisted of 13 experts who was selected through purposed and snowball sampling. Research data were extracted through interviewing, reviewing documents and studying theoretical foundations .Data was analyzed through coding in three stages coding include initial, focused and theoretical.
According to the results, in coding, 346 codes categorized in 32 concepts, 14 sub categories and 5 main categories. Though, most researches that are done in the field of social responsibility, emphasize the role of economics of football on society's development, the results of this research, showed that before developing the social and cultural role of football in developing societies, economic development in within the framework of football social responsibility is a bit unrealistic. As far as trying this way too, does not fit very well with the realities of such societies.so, thus it is suggested that football organizations in these societies including Iran, within framework of their social responsibilities, emphasize more on social and cultural development. This results challenges current approach of researchers of sports economics, marketing and sociology and managers and officials of football organizations to help economic development and promoting social welfare.
Key words: Economy, Marketing, Sociology, Social welfare

کلیدواژه‌ها [English]

  • “economy”
  • “marketing”
  • “sociology”
  • “social welfare”