نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت پروژه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چکیده
از آنجایی که امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جهات بسیاری مورد توجه است، هدف پژوهش حاضر مطالعۀ نقش مسئولیت اجتماعی سازمان‌های فوتبالی در پیشرفت جوامع درحال توسعه بود. نمونه آماری پژوهش را 13 نفر از خبرگان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه، مرور اسناد و مطالعۀ مبانی نظری استخراج شدند. یافته‌های پژوهش به‌روش کدگذاری در 3مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز و نظری در رویکرد ساخت‌گرا مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج، 346 کد در 32 مفهوم، 14مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی دسته‌بندی شدند. هر چند اغلب پژوهش‌-های انجام شده در حوزۀ مسئولیت اجتماعی، بر نقش اقتصادی فوتبال در توسعۀ جوامع تأکید دارند، نتایج این پژوهش نشان داد که پیش از توسعۀ نقش فرهنگی و اجتماعی فوتبال جوامع در حال توسعه، توسعۀ اقتصادی در چارچوب مسئولیت اجتماعی فوتبال، کمی دور از انتظار است. تا جایی‌که تلاش در این راه نیز با واقعیت‌های این‌گونه جوامع همخوانی چندانی ندارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود سازمان‌های فوتبالی این‌گونه جوامع ازجمله ایران، در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، بر توسعۀ فرهنگی و اجتماعی تأکید بیشتری ورزند. این نتایج، رویکرد فعلی محققان حوزۀ اقتصاد، بازاریابی و جامعه‌شناسی ورزشی و نیز مدیران و مسئولان سازمان‌های فوتبالی را برای کمک به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی، به چالش می‌کشد.
واژگان کلیدی: اقتصاد، بازاریابی، جامعه شناسی، رفاه اجتماعی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Social Responsibility of Football Organizations in Increment of Developing Societies

نویسندگان [English]

 • maryam niazitabar 1
 • reza andam 2
 • hasan bahrololoum 2
 • zhaleh memari 3
 • abbas rezai pandari 4

1 PhD in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahroud University of Technology, Semnan, Iran

2 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahroud University of Technology, Semnan, Iran

3 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

4 PhD in Project Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Since the CSR of organizations is nowadays widely attended, the object of this research was to investigate football social responsibility. The sample consisted of 13 experts who was selected through purposed and snowball sampling. Research data were extracted through interviewing, reviewing documents and studying theoretical foundations .Data was analyzed through coding in three stages coding include initial, focused and theoretical.
According to the results, in coding, 346 codes categorized in 32 concepts, 14 sub categories and 5 main categories. Though, most researches that are done in the field of social responsibility, emphasize the role of economics of football on society's development, the results of this research, showed that before developing the social and cultural role of football in developing societies, economic development in within the framework of football social responsibility is a bit unrealistic. As far as trying this way too, does not fit very well with the realities of such societies.so, thus it is suggested that football organizations in these societies including Iran, within framework of their social responsibilities, emphasize more on social and cultural development. This results challenges current approach of researchers of sports economics, marketing and sociology and managers and officials of football organizations to help economic development and promoting social welfare.
Key words: Economy, Marketing, Sociology, Social welfare

کلیدواژه‌ها [English]

 • “economy”
 • “marketing”
 • “sociology”
 • “social welfare”
 1. Afruzeh, M. S., Mozaffari, A. A., Aghaee, N., & Saffari, M. (2015). Identification of domains and factors influencing social responsibility of professional football clubs in Iran. Biannual Journal of Sport Development and Management, 5(2), 70-90. (in Persian).
 2. Amiri, M., & Norouzi Seyed Hosseini, R. (2015). Content on qualitative research method in sport. Tehran: Tehran University Press. (in Persian).
 3. Baden, D. (2016). A reconstruction of carrolls pyramid of corporate social responsibility for the 21st century. International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(8), 1-15.
 4. Benson, P. (2017). Big football: Corporate social responsibility and the culture and color of injury in America’s most popular sport. Journal of Sport & Social Issues, 41(4), 307-334 .
 5. Brown, L. E. (2012). Corporate social responsibility in NCAA athletics: Institutional practices and decision makers D. Dissertation, The Ohio State University,Ohio,U S.
 6. Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505
 7. Carroll, A. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34, 39-48
 8. Charmaz, k. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. London: Sage Publications.
 9. Chen, B. H., Chen, M. H., Tai, P. N., & Hsiung, W.C. (2015). Constructing corporate social responsibility indicators of professional sport organization. International Journal of Business Administration, 6(5), 75-81
 10. Costa, T. (2017). Corporate social responsibility within professional football clubs: An international multiple case study (Unpublished master’s thesis). University of Gotenburg, Gothenburg, Sweden.
 11. Danner, T. (2015). Impact of corporate social responsibility on an organization's culture: A multisite case study of a global nonprofit organization (Unpublished doctoral dissertation). Washington University,Washington,U S.
 12. Edwards, M. B. (2015). The role of sport in community capacity building: An examination of sport for development research and practice. Journal of Sport Management Review, (18), 6-19
 13. Forney, W. (2018). Corporate social responsibility: understanding the strategy and impact of CSR implementation. (Unpublished doctoral dissertation). Sullivan University, Louisville, Kentucky. U S.
 14. Glaser, B. G. (2002). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. International Journal Qualitative Methods, 1(2), 23-38.
 15. Hamil, S., & Morrow, S. (2011). Corporate social responsibility in the Scottish premier league: Context and motivation. European Sport Management Quarterly, 11(2), 143-170
 16. Jayne, M. (2017). Bigger than football: Corporate social responsibility, domestic violence and the national football league (Unpublished master’s thesis). The university of Texas, San Antonio, U S.
 17. Kim, B. (2013). A study of the relationship between corporate social responsibility, corporate reputation, fan identification and fan loyalty in Korean sport industry. (Unpublished doctoral dissertation). Walden University. Minneapolis, Minnesota.U S.   
 18. Kishimbo, L. J. (2016). Corporate social responsibility in developing economies: organization, communication and activity dimensions of local larges firms in Kenya and Tanzania, East Africa (Unpublished doctoral dissertation). Manchester University, Manchester,England. , .
 19. Kolyperas, D. (2012). Corporate and social responsibility in professional football club organizations (Unpublished doctoral dissertation). University of Stirling, Scotland, United Kingdom.
 20. Mokgadi, J. N. (2018). Perspectives on corporate social responsibility as a route to citizen empowerment. Development Southern Africa, Volume 35, 2018 - Issue 4.419-431
 21. Montazeri, A. (2017). Modeling social responsibility and attitude of fans toward team in sport industry (Unpublished doctoral dissertation). Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian).
 22. Moyo, T., Davies, E. H., & Joubert , E. (2015). Corporate social responsibility and organisational performance of a professional football club in South Africa. Corporate Ownership and Control, 13(1), 605-613.
 23. Naderinasab, M., Khabiri, M., Amiri, M., & Gharekhani, H.(2012). Checking the status of football in Iran and determine its strategic position. Journal of Sport Management, 6, 5-27. (in Persian).
 24. Norouzi Seyed Hosseini, R.(2018).workshop: Qualitative research method with using of grounded theory.physical education department, humanities faculty. Tehran: Tarbiat Modares University. (in Persian).
 25. realmadrid.com/media/document. Real Madrid Football Club. (2014/2015). Corporate social responsibility report. Available at:22 July 2016 (Accessed  ).
 26. Reiche, D. (2013). Drivers behind corporate social responsibility in the professional football sector: A case study of the German Bundesliga. Soccer & Society, 15(4), 472-502.
 27. Rosca, V. (2011). Corporate social responsibility in english football: History and present. Management & Marketing, 6(2), 327-346.
 28. Salcines, J. L. P., Grady J., & Down, H. (2014).  Growing the football game: the increasing economic and social relevance of older fans and those with disabilities in European football industry. Soccer & Society. Volume 15(6), 864-882.
 29. Schwarz, E. C., & Liu, D. (2017). Corporate social responsibility and chinese professional football. the online magazine of the university of Nottingham Asia Research Institute. 836-848
 30. Scilly, M. (2013). Four types of corporate social responsibility. Available at: http:smallbusiness.chron.com//four-types-corporate-social-responsibility-54662.html (Accessed 4 November 2016).
 31. Shaji, R. (2014). Football sociology, approaches and new theories. Tehran: Afkar. (in Persian).
 32. Sheth, H., & Babiak, K. (2010). Beyond the game: Perceptions and practices of corporate social responsibility in the professional sport industry. Journal of Business Ethics, 91(3), 433-450.
 33. Sheth, H. (2006). Beyond the game: corporate social responsibility in the sports industry (Unpublished master’s thesis). University of North California, Chapel Hill .
 34. Sonmezoglu, U. (2016). Investigation of corporate social responsibility activities (csr) of fan organizations. the sport journal.15 April2016.
 35. ufa.com.UEFA Football and Social Responsibility Report. (2014/2015). ,Available at:25 October 2016   (Accessed  ).
 36. schwery.com. UEFAs Social Responsibility Report (2011). Strategy review. Available at:25 October 2016 (Accessed  ).
 37. Walters, G. (2009). Corporate social responsibility through sport: the community sports trust model as a CSR delivery agency. Journal Corp Citizenship, 35, 81-94

Walters, G., & Panton, M. (2014). Corporate social responsibility and social partnerships in professional football. Soccer and Society, 15(6), 828-846