دوره و شماره: دوره 12، شماره 59، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-280 (فروردین و اردیبهشت 1399) 
5. مدل‌سازی عوامل مؤثر در پذیرش گوشی هوشمند در زمینة خدمات ورزشی

صفحه 91-112

10.22089/smrj.2018.6209.2259

نگار صالحی مبارکه؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ مهدی ضرغامی