آ

 • آبسالان، شکوفه بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 185-204]

ا

 • ابراهیمی، فرشته ارائۀ مدل پیشنهادی برای مکان‌گزینی اماکن ورزشی با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی ( (GIS و روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)) [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 111-126]

 • احمدی، علی بررسی دیدگاه دانشجویان دربارۀ نقش چندرسانه ای ها در آموزش و یادگیری تربیت بدنی [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 67-80]

 • ایرجی نقندر، رامین ارتباط درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 81-96]

 • اسد، محمدرضا ارتباط TQM و اثربخشی در فدراسیون‌های ورزشی انفرادی منتخب کشور [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 159-172]

 • اصغری جعفرآبادی، محمد مطالعۀ اکتشافی معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 97-126]

 • افخمی، مهرداد برآورد سهم نسبی کارآفرینی از شیوۀ مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 37-50]

 • الهی، علیرضا مشکلات مربیان ورزش اراک و ارائۀ راه‌کارهای حل آن‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 173-184]

 • امینی روشن، زهرا وضعیت به کارگیری استراتژی‌های آمیختۀ ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 97-110]

ب

 • بدری آذرین، یعقوب راه کارهای توسعۀ منابع انسانی ورزش ژیمناستیک [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 81-92]

 • بهرامی، علیرضا بهرامی مشکلات مربیان ورزش اراک و ارائۀ راه‌کارهای حل آن‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 173-184]

 • بهلکه، طاهر بررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران بسکتبالیست [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 149-158]

پ

 • پیمانی‌زاد، حسین آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائه راهکارهای توسعه بر اساس مدل SWOT [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 221-228]

 • پورسلطانی، حسین ارتباط هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره‌وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 15-36]

 • پور سلطانی، حسین طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطۀ ساختار سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت بدنی [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 55-66]

 • پورسلطانی زرندی، حسین ارزیابی عملکرد پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1387-1377 [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 37-62]

 • پورسلطانی زرندی، حسین طراحی نظامنامۀ اخلاقی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 15-36]

ت

 • تجاری، فرشاد بررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران بسکتبالیست [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 149-158]

 • تجاری، فرشاد روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی: مدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 63-80]

ج

 • جلالی فراهانی، مجید تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست‌هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 79-96]

 • جوادی پور، محمد ارائۀ چارچوب نظری و طراحی الگو برای توسعۀ ورزش همگانی در ایران [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 127-148]

 • جوادی پور، محمد آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائه راهکارهای توسعه بر اساس مدل SWOT [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 221-228]

ح

 • حسینی، سید عماد ارتباط عوامل انگیزشی-بهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان کمیتۀ ملی المپیک ایران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 51-62]

 • حقدادی، عابد مشکلات مربیان ورزش اراک و ارائۀ راه‌کارهای حل آن‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 173-184]

 • حمیدی، مهرزاد ارتباط درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 81-96]

 • حمیدی، مهرزاد مطالعۀ اکتشافی معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 97-126]

 • حمیدی، مهرزاد ارتباط عوامل انگیزشی-بهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان کمیتۀ ملی المپیک ایران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 51-62]

خ

ذ

 • ذاکریان، علی ارتباط TQM و اثربخشی در فدراسیون‌های ورزشی انفرادی منتخب کشور [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 159-172]

ر

 • ریحانی، محمد مقایسۀ عوامل استرس‌زای مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 37-54]

 • ریحانی، محمد انگیزه‌های حمایت هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 63-78]

 • رحیمی، قاسم برآورد سهم نسبی کارآفرینی از شیوۀ مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 37-50]

 • رحمانپور، محمد بررسی دیدگاه دانشجویان دربارۀ نقش چندرسانه ای ها در آموزش و یادگیری تربیت بدنی [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 67-80]

 • رضوی، سید محمد جواد برآورد سهم نسبی کارآفرینی از شیوۀ مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 37-50]

 • رمضانی، علیرضا ارتباط بین ایمنی و کارآیی اماکن و تأسیسات ورزشی از دیدگاه دانشجویان با میزان شیوع آسیب‌های ورزشی [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 173-194]

 • رمضانیان، محمد رحیم بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 185-204]

 • رمضانی نژاد، رحیم انگیزه‌های حمایت هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 63-78]

 • رمضانی‌ نژاد، رحیم مقایسۀ عوامل استرس‌زای مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 37-54]

ز

 • زارعیان، حسین ارتباط هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره‌وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 15-36]

 • زارعیان، حسین ارزیابی عملکرد پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1387-1377 [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 37-62]

 • زارعیان، حسین طراحی نظامنامۀ اخلاقی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 15-36]

 • زهره وندیان، کریم ارائۀ مدل پیشنهادی برای مکان‌گزینی اماکن ورزشی با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی ( (GIS و روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)) [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 111-126]

س

 • سیدعامری، میرحسن تبیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 219-232]

 • سلطان حسینی، محمد اولویت بندی موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی بر اساس جمع بندی نتایج روش‌های MADM با استفاده از تکنیک ادغامی POSET [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 149-172]

 • سلطان حسینی، محمد تلفیق توابع تحلیلی تیسن و اورلی در مکان‌گزینی اماکن ورزشی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 127-148]

 • سلطان حسینی، محمد برآورد سهم نسبی کارآفرینی از شیوۀ مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 37-50]

 • سلیمی، مهدی اولویت بندی موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی بر اساس جمع بندی نتایج روش‌های MADM با استفاده از تکنیک ادغامی POSET [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 149-172]

 • سلیمی، مهدی تلفیق توابع تحلیلی تیسن و اورلی در مکان‌گزینی اماکن ورزشی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 127-148]

 • سلمانی، علی راه کارهای توسعۀ منابع انسانی ورزش ژیمناستیک [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 81-92]

 • سمیع نیا، مونا ارائۀ چارچوب نظری و طراحی الگو برای توسعۀ ورزش همگانی در ایران [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 127-148]

 • سمیع نیا، مونا آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائه راهکارهای توسعه بر اساس مدل SWOT [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 221-228]

ش

 • شافعی، رضا ارائه الگوی اضطراب رایانه سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 205-220]

 • شجیع، رضا طراحی نظامنامۀ اخلاقی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 15-36]

 • شریفیان، اسماعیل وضعیت به کارگیری استراتژی‌های آمیختۀ ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 97-110]

 • شعبانی بهار، غلامرضا ارزیابی عملکرد پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1387-1377 [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 37-62]

ص

 • صالحی، نسیم ارائه الگوی اضطراب رایانه سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 205-220]

ط

 • طالبیان نیا، حسین راه کارهای توسعۀ منابع انسانی ورزش ژیمناستیک [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 81-92]

ع

 • عباسی، همایون انگیزه‌های حمایت هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 63-78]

 • عیدی، حسین مقایسۀ عوامل استرس‌زای مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 37-54]

 • عیدی، حسین انگیزه‌های حمایت هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 63-78]

 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم بررسی دیدگاه دانشجویان دربارۀ نقش چندرسانه ای ها در آموزش و یادگیری تربیت بدنی [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 67-80]

 • علی‌ دوست قهفرخی، ابراهیم تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست‌هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 79-96]

غ

 • غفوری، فرزاد ارتباط عوامل توانمندسازی منابع انسانی و انگیزۀ انجام وظایف کاری در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (وزارت ورزش و جوانان) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 93-108]

ف

 • فتحی، فریبرز تبیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 219-232]

 • فراهانی، ابوالفضل طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطۀ ساختار سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت بدنی [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 55-66]

 • فراهانی، ابوالفضل ارتباط TQM و اثربخشی در فدراسیون‌های ورزشی انفرادی منتخب کشور [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 159-172]

ق

 • قوجق، عبدالقدیر بررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران بسکتبالیست [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 149-158]

 • قویدل سرکندی، مژده ارائۀ چارچوب نظری و طراحی الگو برای توسعۀ ورزش همگانی در ایران [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 127-148]

ک

 • کرمی، فرزانه ارتباط اعتماد بین فردی و رفتارهای سیاسی با سبک‌های حل تعارض در میان کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استان‌های منتخب [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 195-218]

گ

 • گودرزی، محمود تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست‌هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 79-96]

 • گوهری پور، محمد صادق ارتباط عوامل توانمندسازی منابع انسانی و انگیزۀ انجام وظایف کاری در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (وزارت ورزش و جوانان) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 93-108]

م

 • محرم زاده، مهرداد تبیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 219-232]

 • محمدی، سردار ارائه الگوی اضطراب رایانه سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 205-220]

 • میرزایی، اکبر انگیزه‌های حمایت هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 63-78]

 • میرزائی، فهیمه میرزائی ارتباط هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره‌وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 15-36]

 • مشکل گشا، الهام روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی: مدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 63-80]

 • معماری، ژاله مطالعۀ اکتشافی معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 97-126]

 • ملائی، مینا بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 185-204]

 • موسوی راد، سیده طاهره طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطۀ ساختار سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت بدنی [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 55-66]

ن

 • نادری، امیر ارتباط عوامل توانمندسازی منابع انسانی و انگیزۀ انجام وظایف کاری در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (وزارت ورزش و جوانان) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 93-108]

 • نادران، الیاس تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست‌هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 79-96]

 • نیازی تبار، مریم ارتباط عوامل انگیزشی-بهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان کمیتۀ ملی المپیک ایران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 51-62]

 • نستوهی، تیام مشکلات مربیان ورزش اراک و ارائۀ راه‌کارهای حل آن‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 173-184]

 • نصراصفهانی، داود اولویت بندی موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی بر اساس جمع بندی نتایج روش‌های MADM با استفاده از تکنیک ادغامی POSET [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 149-172]

 • نظریان مادوانی، عباس ارتباط بین ایمنی و کارآیی اماکن و تأسیسات ورزشی از دیدگاه دانشجویان با میزان شیوع آسیب‌های ورزشی [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 173-194]

 • نورایی، طهمورث وضعیت به کارگیری استراتژی‌های آمیختۀ ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 97-110]

ه

 • هادوی، سیده فریده مطالعه تطبیقی مدیریت کلان داوطلبان ورزشی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 15-36]

 • هنری، حبیب طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطۀ ساختار سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت بدنی [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 55-66]

 • هنری، حبیب تلفیق توابع تحلیلی تیسن و اورلی در مکان‌گزینی اماکن ورزشی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 127-148]

ی

 • یوسفی، بهرام ارتباط اعتماد بین فردی و رفتارهای سیاسی با سبک‌های حل تعارض در میان کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استان‌های منتخب [دوره 5، شماره 21، 1392، صفحه 195-218]