نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارائۀ‌ راه­کارهای مناسب برای توسعۀ منابع انسانی ورزش ژیمناستیک است. این تحقیق توصیفی است و اطلاعات آن با پرسشنام ه­ای جمع ­آوری شد که روایی آن سنجیده و پایایی آن با آلفای کرونباخ (83/0) تأیید شده بود. تعداد نمونۀ آماری در این تحقیق 76 نفر و برابر با جامعۀ آماری بود. نتایج این تحقیق نشان داد عوامل جذب، آموزش، ارتقاء و پرورش، حفظ و نگهداری نیروی انسانی در توسعۀ منابع انسانی ژیمناستیک تأثیرگذار است. همچنین در تجزیه و تحلیل به روش تحلیل عاملی مشخص شد عوامل مرتبط با حفظ و نگهداری با واریانس عامل 21/14 بیشترین تأثیر را در توسعۀ منابع انسانی ژیمناستیک دارند. با اتکاء به نتایج این تحقیق باید برنامه­ ریزی­ها بیشتر بر حفظ، نگهداری، ارتقاء و پرورش منابع انسانی ژیمناستیک تأکید داشته باشند تا موجب افزایش تعداد و ماندگاری مربیان، داوران و ورزشکاران در این ورزش شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies in the Human Resources Development of Gymnastic Sport

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Badriazarin 1
  • Hossein Talebiannia 2
  • Ali Salmani 1

چکیده [English]

The purpose of this study is offer strategies for developing human resources in the gymnastic sport of Azerbaijan. The study is descriptive and data collected with questionnaire that the validity confirmed and reliability by Alfa Kronbakh method (%83) had been confirmed. Total sample in this study were 76 that’s were equal the statistical community. The results of the study showed that factors such as hiring, training, promotion and maintenance are effective in the human resource development of Gymnastics. The Factor analysis also showed that the maintenance factor with the variance 14.21 has the highest effect in the human resource development of Gymnastics. Relying on the results of this study should be planned in order to maintenance and promotion in the human resource of Gymnastics to enhance number and sustain coaches, referees and athletes in this sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources
  • Development
  • Sport
  • Maintenance and promotion