نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشگاه پیام نور البرز

چکیده

درچندسالگذشتهبه‌دلیلفشارهایاجتماعی،فرهنگی ورقابتیمیزانعلاقۀسازمان‌هابهکارآفرینیسازمانی افزایشیافتهاست. عواملمختلفی مانند ساختار سازمانی می‌تواندبرکارآفرینی سازمانیتأثیر شگرفی داشته باشد. ساختار مکانیکی به شکل منفی با نوآوری کارآفرینی سازمانی همبستگی دارد وساختار ارگانیک به توانمندسازی مدیران و کارکنان منجر شده، باعث می‌شود آن‌ها خطر‌های حاصل از تغییر استراتژیک را پذیرا باشند و سازمان دارای گرایش­های کارآفرینانه شود. ساختار سازمانی به­عنوان یکی از پیش­بران اصلی کارآفرینی سازمانی مطرح است. پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگویی مطلوب در زمینۀ  ارتباط بین ساختار سازمانی  ابعاد گرایش­های کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت بدنیانجام شده است. متغیر پیش­بین در این پژوهش ساختار سازمانی با طیف ارگانیک - مکانیک و متغیرهای ملاک ابعاد گرایش­های کارآفرینانۀ سازمانی است که 5 بعد نوآوری، خطر­پذیری، استقلال طلبی، رقابت تهاجمی و پیشتازی در بازار را در بر می­گیرد. علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای تعدیل­کنندۀ ویژگی‌های جمعیت­شناختی نیز مد نظر واقع شده است. نمونۀ آماری تحقیق شامل 202 نفر از کارکنان سازمان تربیت بدنی است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ ویژگی‌های جمعیت­شناختی و دو پرسشنامۀ ساختار سازمانی با پایایی 95/0 وگرایش کارآفرینانۀ سازمانی با پایایی 99/0بود. برای بررسی روایی ابزار پژوهش از تحلیل عاملی استفاده شد. به­منظور تحلیلداده‌ها و پاسخ به سؤال‌های پژوهش از مدل‌های آماری t تک گروهی (به­منظور بررسی دیدگاه نمونه‌های تحقیق)، برای ارتباط بین متغیرها از رگرسیون تک و چندمتغیری و برای طراحی مدل از نرم­افزارLISREL   استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد ساختار سازمانی در سازمان تربیت بدنی به شدت مکانیکی است  و همچنین گرایشهای کارآفرینانه در سطحی پایین‌تر از حد متوسط است. بین ساختار سازمانی با گرایش­های کارآفرینانۀ سازمانی ارتباطی مثبت و معنی­داردر سطح 01/0> α مشاهده می‌شود. نتایج پژوهش نشان می­دهد سازمان تربیت بدنی در وضعیت غیرکارآفرینانه قرار دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود این سازمان در روند برنامه­ریزی‌های راهبردی خود به مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی از جمله ساختار سازمانی توجه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Sport Entrepreneurship Based on the Relation between Corporate structure and the Dimensions of Entrepreneurial Orientation Corporate in Physical Education Organization

نویسندگان [English]

  • Tahereh Musavi Rad 1
  • Abolfazl Farahani 2
  • Habib Honari 3
  • Hossein Pursoltani 4

چکیده [English]

During the past years, the amount of organizations' concerns about corporate entrepreneurship has been increased due to social, cultural and competitive pressures. One of the most inexpensive tools for developing a corporation is entrepreneurship. Corporate structure is an important factor for promoting corporate output and since entrepreneurship activities are mainly founded based on the organization entrepreneurial. This research was conducted to provide a desired pattern based on the relation between Corporate structure and the Dimensions of Entrepreneurial orintation corporate in Physical Education Organization. The foresighted variables of this study were Corporate organization and the proof variables of the dimensions of corporate orientation entrepreneurship including (Risk – Taking, Competitive Aggressiveness,, Autonomy,Innovativeness, Proactiveness). Besides the above mentioned variables, adjusting variables of population features were also considered. Statistical samples of this research were 202 managers and staff of Physical Education Organization. Research instruments included two questionnaires for Corporate structure Entrepreneurial orintation corporate. Kronbakh alpha was used for estimating internal dynamism and factor analysis applied for Reliability(0.95 & 0.99) of tools. For analyzing data results, the statistical methods of regression  multi variables, factor  analysis and one group t test were used and finally the method of structural equivalence model benefiting from LISREL software was applied for providing suitable pattern and analyzing the rout. The findings showed that the mechanical structure of the physical education and entrepreneurial attitudes in a below-average and is also a positive and meaningful relation at the level of α≤0/05 between Corporate structure and the dimensions of Entrepreneurial orintation  corporate. The study results suggest that physical education is a state of non-entrepreneurial. It is recommended to the physical education component of their strategic planning process, including organizational structure according to corporate entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate entrepreneurship
  • Organizational Structure
  • Entrepreneurial orintation corporate
  • Physical Education Organization