نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اراک

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

مربیان ورزش از مهم­ترین منابع انسانی در ورزش محسوب می­شوند که به نظر می­رسد با مشکلاتی در حیطۀ مربیگری مواجه باشند. هدف کلی این تحقیق، بررسی مشکلات مربیان ورزش و یافتن راه­کارهایی برای حل آن‌هاست. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ مربیان مرد فعال هیئت­های ورزشی شهرستان اراک بودند (در مجموع 334 نفر) که بر اساس جدول برآورد حجم نمونۀ مورگان 180 نفر از آن­ها به­صورت تصادفی-طبقه‌ای به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. از این تعداد، 108 نفر (60 درصد) نفر به پرسشنامۀ 50 سؤالی محقق­ساختۀ شناسایی مشکلات مربیان (85/0= a)بر مبنای مقیاس پنج ارزشی لیکرت به­طور کامل پاسخ دادند. از آزمون تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد مربیان شرکت­کننده به­ترتیب مشکلاتی با سازمان‌های مرتبط، سایر مربیان، رسانه­ها، اماکن و تجهیزات ورزشی، شخصی و ورزشکاران دارند که بر فعالیت آن‌ها تأثیر منفی دارد. بر این اساس، راه­کارهایی مانند طراحی مسیر شغلی مربیان و ایجاد جوّ و فرهنگ کاری مثبت بین مربیان نیز برای حل این مشکلات شناسایی شدند که به نظر می‌رسد می­توان با استفاده از آن­ها  به رشد و بهبود زندگی کاری مربیان ورزشی کمک کرد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Arak Men Sport Coaches’ Problems and to Find Ways to Resolve Theirs

نویسندگان [English]

  • E. Khosravizadeh1 Khosravizadeh 1
  • A Elahi 2
  • A Bahrami 1
  • T Nastohi 3
  • A Haghdadi 3

چکیده [English]

Sport coaches are important human resources in sport organizations that seems confronted with some problems. The purpose of this study was to survey the men sport coaches’ problems. The statistical population was men sport coaches (334 coaches) that working with Arak sport bodies. The statistical sample consisted of 180 coaches that 108 of them completed coaches problems questionnaire (α = 0.85). Factor analysis statistic test used to analyze the data. The results showed that the participants have been confronted with some problems on areas such as organizational, other coaches, media, sport spaces and equipments, personal lives and athletes which influence on their coaching. Solving these problems by suggested operational ways such as developing job career, and creating positive job climate can help coaches so they perform their key duties and help to men sport development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport coach
  • Job problems
  • Operational ways