دوره و شماره: دوره 12، شماره 64، بهمن و اسفند 1399 
6. اولویت‌بندی فناوری‌های نوین قابل‌استفاده در اماکن ورزشی با تأکید بر کاهش مصرف انرژی

10.22089/smrj.2020.8367.2867

امین دهقان قهفرخی؛ بهاره پورشریف سورکوهی؛ امیر انصاری اردلی؛ مجید جلالی فراهانی


9. تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آیندة ورزش سالمندی در ایران

10.22089/smrj.2020.8838.3009

صبیحه همدمی خطبه سرا؛ علی اصغر درودیان؛ زهرا سادات مشیر استخاره؛ احد رضائیان قیه باشی