دوره و شماره: دوره 12، شماره 64، بهمن و اسفند 1399 
3. تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آیندة ورزش سالمندی در ایران

10.22089/smrj.2020.8838.3009

صبیحه همدمی خطبه سرا؛ علی اصغر درودیان؛ زهرا سادات مشیر استخاره؛ احد رضائیان قیه باشی


6. اولویت‌بندی فناوری‌های نوین قابل‌استفاده در اماکن ورزشی با تأکید بر کاهش مصرف انرژی

10.22089/smrj.2020.8367.2867

امین دهقان قهفرخی؛ بهاره پورشریف سورکوهی؛ امیر انصاری اردلی؛ مجید جلالی فراهانی