نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی مشترک در بین تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی و باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی- کمّی بود. جامعة آماری خبرگان مدیریت بازاریابی ورزشی، مدیران باشگاه‌ها و مدیران شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات ورزشی بودند. شانزده نفر در این پژوهش مشارکت کردند و پنل دلفی پژوهش را تشکیل دادند. در این مطالعه برای شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی مشترک در بین باشگاه‌ها و تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی، از روش دلفی فازی استفاده شد. بنا بر نظر پنل دلفی، عوامل شناسایی‌شده در قالب چهار عامل اصلی با 19 مؤلفه به شرح زیر دسته‌بندی شدند: مدیریت برند (تقویت ارزش برند، استفاده از دانش و تجربة برندهای شریک در حوزة مدیریت برند، جایگاه برند، هویت برند، ارزش ویژة برند و تصویر برند)، ارتباط بین شرکا (رضایتمندی، اعتماد متقابل، تعهد، منافع مشترک، قابلیت اطمینان به محصول و راهبردهای خلاق و نوآورانه)، عوامل بازاریابی (آمیختة بازاریابی، موقعیت بازار، مزیت رقابتی و ورود به بازارهای جدید داخلی) و عوامل حمایتی (قانون کپی‌رایت، قراردادها و رسانه‌های اجتماعی). به‌منظور اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی مشترک از روش تصمیم­گیری سلسله‌مراتبی و نرم‌افزار اکسپرت چویس استفاده شد؛ براین‌اساس از بین مؤلفه‌های پژوهش، بازاریابی با وزن نسبی 441/0 مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بود و بعد از آن به‌ترتیب ارتباط بین شرکا (290/0)، مدیریت برند (152/0) و عوامل حمایتی (117/0) قرار داشتند. همچنین با توجه به نرخ سازگاری به‌دست‌آمده برابر با 05/0، اعتبار مناسب این اطلاعات تأیید شد؛ بنابراین می‌توان از نتایج این‌گونه استنباط کرد که برای راهبری آینده‌نگر باشگاه‌های فوتبال استفاده از موارد به‌دست‌آمده در این پژوهش می‌تواند راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Factors Affecting Co- Branding between Manufacturers of Sports Equipment and Football Clubs of Iran Premier League

نویسندگان [English]

 • Hossein Abdolmaleki 1
 • Mehdi Babaei 2

1 Assistant Professor of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Ph.D. Student of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to identify and rank the factors influencing co- branding between Manufacturers of sports equipment and Football Clubs of Iran Pro League. The present study was a qualitative-quantitative research. The statistical population of this study consisted of sports marketing management experts, CEO of Football Clubs and CEO of manufacturers of sports equipment. Of these, 16 persons collaborated with the researcher and made the Delphi Research Panel. In this study, Fuzzy Delphi method was used to identify the factors affecting co-branding between clubs and sports equipment manufacturers. According to the Delphi Panel, the identified factors were categorized into 4 main factors with 19 components as follows: brand management (enhancing brand value, utilizing the knowledge and experience of partner brands in the area of brand management, brand positioning, brand identity, brand equity and brand image), relationship between partners (satisfaction, mutual trust, commitment, shared interests, reliability to creative and innovative product and strategies), marketing factors (marketing mix, market positioning, competitive advantage and entry into new domestic markets) and supportive factors (copyright law, contracts and social media). Hierarchical decision making (AHP) and Expert Choice software were used to prioritize the factors co- branding. Accordingly, among the components of the research, marketing with a relative weight of 0.441, is the most important influencing factor and after that, the relationship between partners (0.29), brand management (0.152) and support factors (0.172), respectively. Also, according to the obtained compatibility rate (0.05), the validity of this information has been confirmed. Therefore, it can be inferred from the results that the use of the results obtained in this research can be a way for future management of football clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand
 • Club
 • Sport Equipment
 • Football
 • AHP
 1. Abdolmaleki, H. (2020). Modelling the role of Ergonomy and Sportscape on Service Experience of Clients of E-Sport Business with mediating of E- Word of mouth. Communication Management in Sport Media, 8(1), 50-60. doi: 10.30473/jsm.2020.52424.1405
 2. Abdolmaleki, H., & Heidari, F., & Zakizadeh, S. B., & Bosscher, V.D. (2019). Intellectual capital, the key to success in the management of high-performance sport organisations: The case of Iran’s Ministry of Sport and Youth. International Sports Studies, 41(2), 55-68.
 3. Abdolmaleki, H., Heidari, F., Allahyari, M., & Zakizadeh, S. B. (2019). Future of sport management researches in Iran’s Universities. Sport Management and Development, 7(4), 56-68.
 4. Abdolmaleki, H., Mirzazadeh, Z. S., & Alidust Ghahfarokhhi, E. (2018). Identify and priorities factors affecting sports consumer behavior in Iran. International Journal of Sport Management and Marketing, 18(1-2), 42-62.
 5. Ahn, J., Kim, A., & Sung, Y. (2019). The effects of sensory fit on consumer evaluations of co-branding. International Journal of Advertising, 1(12), 1-18.
 6. Bauer, H. H., Stokburger-Sauer, N. E., & Exler, S. (2008). Brand image and fan loyalty in professional team sport: A refined model and empirical assessment. Journal of sport Management, 22(2), 205-26.
 7. Behnam, M., Godarzi, M., Hamidi, M. (2015). The influence of advertising appeal on future intention and consumer’s attitude toward advertisement in sport service. Sport Management Studies, 7(30), 35-54.
 8. Bodet, G., & Chanavat, N. (2010). Building global football brand equity: Lessons from the Chinese market. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22(1), 55-66.
 9. Bouten, L. M., Snelders, D., & Hultink, E. J. (2011). The impact of fit measures on the consumer evaluation of new co‐branded products. Journal of Product Innovation Management, 28(4), 455-69.
 10. Dalkey, N., Brown, B. & Cochran, S. (1970). Use of self-ratings to improve group estimates: Experimental evaluation of Delphi procedures. Technological Forecasting and Social Change, 1(1), 283–9.
 11. Decker, C., & Baade, A. (2016). Consumer perceptions of co-branding alliances: Organizational dissimilarity signals and brand fit. Journal of Brand Management, 23(6), 648-65.
 12. Desbordes, M., & Richelieu, A. (Eds.). (2012). Global sport marketing: Contemporary issues and practice. London: Routledge.
 13. Frederick, H., & Patil, S. (2010). The dynamics of brand equity, co-branding and sponsorship in professional sports. International Journal of Sport Management and Marketing, 7(1-2), 44-57.
 14. Gholizadeh, B., Talebpour, M., Kashtidar, M., & Abdolmaleki, H. (2018). Mouth advertising, an effective tool for loyalty of sport customers, case study: women's health clubs in Mashhad. International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 6(1), 51-64.
 15. Grebosz, M. (2012). The Outcomes of the Co-branding Strategy. Chinese Business Review, 11(9), 823-9.
 16. Handayani, B. (2017). Brand hate: Navigating consumer negativity in the digital world. enlightening tourism. A Pathmaking Journal, 7(1), 94-98.
 17. Hecox, M. G. (2007). Strategic alliances in the sport industry: A case review of Reebok International and the NFL. In B. G. Pitts (Ed.), Sport Marketing in the New Millennium: Selected Papers from the Third Annual Conference of the Sport Marketing Association. Morgantown, WV: Fitness Information Technology.
 18. Helmig, B., Huber, J. A., & Leeflang, P. S. (2008). Co-branding: The state of the art. Schmalenbach Business Review, 60(4), 359-77.
 19. Hollis, N. (2014). Brand premium: How smart brands make more money. Nondon, Springer.
 20. Kapferer, J. N. (2008). The new strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term. Philadelphia: Kogan Page Publishers/
 21. Keller, K. L. (2001). Building customer-based brand equity: A blueprint for creating strong brands. Cambridge, MA: Marketing Science Institute, Massachusetts.
 22. Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2006). Brands and branding: Research findings and future priorities. Marketing Science, 25(6), 740-59.
 23. Khobane, I. G. (2014). Co-branding as a strategy to influence consumer brand perceptions and attitudes through leveraging a strong brand. A research report submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Management in Strategic Marketing to the Faculty of Commerce, Law and Management, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sout Africa.
 24. Kim, K. B., Woo, Y. W., & Park, C. S. (2007). Recognition of a New Car License Plate Using HSI Information, Fuzzy Binarization and ART2 Algorithm. Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, 11(5), 1004-12.
 25. Kim, K. P., Kim, Y. O., Lee, M. K., & Youn, M. K. (2014). The effects of co-brand marketing mix strategies on customer satisfaction, trust, and loyalty for medium and small traders and manufacturers. E&M Economics and Management, 17 (1), 140–51.
 26. Kwon, H. H., Kim, H., & Mondello, M. (2008). Does a manufacturer matter in go-branding? The influence of a manufacturer brand on sport team licensed apparel. Sport Marketing Quarterly, 17(3), 163-72.
 27. Lewi, G. (2005). Branding management: La marque de l’ide ´e a ` l’action. Paris: Pearson Education France.
 28. Li, K. (2019). How does co-branding influence brand image: A qualitative research on Supreme’s brand image from consumers’ perspectives (Doctoral dissertation). Uppsala University, Uppsala, Sweden.
 29. Liu, J. E., & Zhang, H. L. (2007). Target market selection research based on the method of entropy weighting ideal point. China Management Informationization, 4(2), 2-16.
 30. Mahmoudabadi, M. Z., Razavi, S. M. J., & Abdolmaleki, H. (2019). A structural model for investigating the role of relationship marketing and brand equity in the development of the business performance of private sport clubs. International Sports Studies, 41(1), 40-53.
 31. Mahmoudi, A., Saghafi, E., & Abdolmaleki, H. (2018). The role of social capital in job burnout rate among physical education teachers of Mashhad. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 15(1), 37-50.
 32. Mihai, A. L. (2013). Sport marketing mix strategies. SEA–Practical Application of Science, 1(01), 298-303.
 33. Mizik, N., & Jacobson, R. (2008). The financial value impact of perceptual brand attributes. Journal of Marketing Research, 45(1), 15-32.
 34. Quelch, J. A. (2007). Why global brands work, Harvard Business School. Available at: http://hbswk.hbs.edu/item/5800.htm (Accessed 25 Feb 2019).
 35. Richelieu, A., & Desbordes, M. (2013). Sports teams and equipment manufacturers going international: The strategic leverage of co-branding. Sport, Business and Management: An International Journal, 3(1), 63-77.
 36. Rodrigues, F., Souza, V., & Leitao, J. (2011). Strategic competition of global brands: a game theory approach to ‘Nike + iPod Sport Kit’ co-branding. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 3(4), 435-9.
 37. Sasmita, J., & Mohd Suki, N. (2015). Young consumers’ insights on brand equity: Effects of brand association, brand loyalty, brand awareness, and brand image. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(3), 276–92.
 38. Schembri, S., Merrilees, B., & Kristiansen, S. (2010). Brand consumption and narrative of the self. Psychology & Marketing, 27(6), 623-37.
 39. Smith, A. C. T., Stavros, C., & Westberg, K. (2017). Pitch partners: Customers as players and collaborators. In A.C.T. Smith, C. Stavros, & K. Westberg (Eds.), Brand fans: Lessons from the world’s greatest sporting brands (25-55). Cham: Springer International Publishing.
 40. Song, H., Wang, J., & Han, H. (2019). Effect of image, satisfaction, trust, love, and respect on loyalty formation for name-brand coffee shops. International Journal of Hospitality Management, 79(1), 50-9.
 41. Stride, H., & Lee, S. (2007). No logo? No way. Branding in the non-profit sector. Journal of Marketing Management, 23(1-2), 107-22.
 42. Ströbel, T., Woratschek, H., & Kunz, R. (2015). Co-Branding in the spotlight of sport and media: A case study analysis of schalke 04 TV. Paper presented at the 16th Conference of the European Association for Sport Management (EASM), Heidelberg, Germany.
 43. Thompson, K., & Strutton, D. (2012). Revisiting perceptual fit in co-branding applications. Journal of Product & Brand Management, 21(1), 15-25.
 44. Van der Lans, R., Van den Bergh, B., & Dieleman, E. (2014). Partner selection in brand alliances: An empirical investigation of the drivers of brand fit. Marketing Science, 33(4), 551-66.
 45. Yao, H., Wang, X., & Chu, J. (2012). Influencing factors analysis of co-branding fit degree based on niche trend theory. Journal of Business and Industrial Marketing, 5(2), 10-3.