شناسایی راهکارهای مؤثر بر برون‌رفت هیئت‌های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، گلبهار، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت اوقات‌فراغت، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر براساس رویکرد ساختاری-تفسیری، با هدف شناسایی راهکارهای مؤثر بر برون‌رفت هیئت‌های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی با ماهیت تحلیلی‌ بود و از نوع مطالعات کاربردی است که به روش ساختاری-تفسیری انجام شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش، مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشنامۀ‌ دلفی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران در این حوزه بود که از این تعداد 25 نفر به شیوۀ هدفمند در هر بخش از پژوهش به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل ساختاری-تفسیری استفاده شد. درنهایت 33 شاخص موثر بر برون‌رفت هیئت‌های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی شناسایی شدند و در پنج بعد راهکار مدیریتی، فعالیت‌های اقتصادی، راهکار قانونی، فعالیت‌های بازاریابی و فعالیت‌های آموزشی و اجرایی و در سه سطح قرار گرفتند که راهکار قانونی به‌عنوان سطح سوم مدل شناسایی شد؛ درنتیجه هیئت‌های ورزشی برای خروج از درماندگی مالی باید توجه ویژه‌ای به راهکار قانونی داشته باشند تا زمینۀ ظهور و تحقق سایر عوامل در سطوح بالای مدل فراهم شود. همچنین توجه به سایر راهکارهای سطح‌بندی شده در پژوهش حاضر و تمرکز بر آن‌ها می‌تواند حرکت مؤثری در راستای رفع مشکلات مالی هیئت‌های ورزشی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Solutions to Exit from the Financial Helplessness of Sports Delegations of Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Reza Heydari 1
  • Ehsan Asadollahi 2
  • Reyhane Salari 3
1 Ph.D. Student in Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education and Sports Sciences, Sanabad Golbahar Higher Education Institute, Golbahar, Iran
3 M.Sc. Student in Leisure Management, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to identify effective solutions to exit from the financial helplessness of sports delegations of Khorasan Razavi province. The present study is a qualitative research with an analytical nature and is a type of applied research that was performed by interpretive structural method. The data collection tools were research, documentary studies, interviews and Delphi Questionnaire. The statistical population of the study included experts in this field, of which 25 people were selected as the target in each part of the study as a sample. An interpretive structural model (ISM) was also used to analyze the data. Finally, 33 indicators affecting the financial helplessness of Khorasan Razavi sports delegations were identified and in 5 dimensions of management solutions, economic activities, legal solutions, marketing activities and educational and executive activities were placed in 3 levels is identified That The legal solution was identified as the third level of the model. As a result, in order to get out of financial helplessness, sports delegations must pay special attention to the legal solution to provide the ground for the emergence and realization of other factors at the top levels of the model, Also, paying attention and focusing on the leveled solutions in the present study can be an effective move in solving the financial problems of sports delegations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial helplessness
  • sports delegations
  • interpretive structural approach
  • effective solutions
  • Khorasan Razavi
Abnama, Z. (2017). Identifying ways to generate income for sports delegations in Khuzestan province by emphasizing volleyball, basketball, wrestling and swimming (Unpublished master’s thesis). Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. (in Persian).
Asadollahi, E., Ismailzadeh Kandahari, M. R. (2012). The role of holding handball competitions on the economic, social and cultural situation of Sabzevar city. Paper presented at the Second National Conference on Science and Handball. Shahid Beheshti University, Tehran. (in Persian).
Asadollahi, E., Saeed Zirak, S., Fahim Devin, H., Kashtidar, M., & Mahyian, A. (2018). Identifying and prioritizing the deterrent factors affecting public-private partnerships in the country's sport infrastructure projects. Paper presented at the First Eurasian Sport Sciences Congress, Tabriz. (in Persian).
Hamakos, A. (2004). Sport business in the next decide: A general over view of expected trends. Journal of Sport Management, 15, 206-75.
Izadi, Z. (2016). Identifying and presenting the barriers to income generation of clubs in the Iranian Football Premier League (Unpublished master’s thesis). Al-Zahra University, Tehran, Iran. (in Persian).
Molze, B., & Mistilis, T. (2005). Identify sources of revenue in Greek football. Sport Marketing Quarterly, 4, 15-21.
Rahbar, A. (2013). Investigating and identifying ways of generating income and financing domestic and eastern in Iranian sports (Unpublished master’s thesis). Islamic Azad University, Tehran, Iran. (in Persian).
Rezaei, S. (2018). Designing a revenue model for Iranian Football Clubs with grounded theory approach. Applied Research in Sport Management, 6(3), 101-16. (in Persian).
Shajie, R., Kouze Chiyan, H., Ehsani, M., & Amiri, M. (2013). Influences of personal, political, legal and economical climates on ethical decision-making of professional soccer players. Applied Research in Sport Management, 1(3), 19-26. (in Persian).
Taslimi, Z., Hemati Nejad, M., Gholizade, M., & Pasvar, M. (2016). Financing grassroots sport federation's framework with a focus on self-sufficiency. Sport Management and Development, 8(4), 41-50. (in Persian).