نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده

در این مطالعه اثر بی­ ثباتی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش ورزش در کشورهای منتخب منا بررسی شده است. بدین‌منظور از داده­ های صادرات و واردات کالاهای ورزشی 11 کشور منتخب منا در طی دورة 2018- 2000 که از سایت مرکز تجارت جهانی جمع­ آوری شد، استفاده شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و به لحاظ روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود. گردآوری آمار و داده­ های پژوهش به‌صورت اسنادی و کتابخانه ­ای بود. همچنین آمار متغیرهای مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانة کشورها، تولید ناخالص داخلی سرانة کل دنیا و نرخ واقعی ارز از بانک جهانی گردآوری شد. سپس با استفاده از روش‌های مبتنی‌بر داده ­های پانلی ازجمله تکنیک­ های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و حداقل مربعات وزنی انعطاف ­پذیر سعی شد بهترین مدل برآوردی برای تفسیر و ارائة نتایج انتخاب شود. پس از بررسی آماره­ های لازم، مدل نهایی برای تفسیر نتایج با کمک نرم‌افزار ایویوز نسخة نُه انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای لگاریتم نرخ ارز واقعی، لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه و لگاریتم تولید ناخالص داخلی جهان اثر معناداری بر لگاریتم تراز تجاری ورزشی در کشورهای منتخب منا داشتند. لذا تدوین سیاست­ های مناسب در جهت کاهش وابستگی به واردات محصولات ورزشی و برنامه ­ریزی مناسب در جهت بهبود صنعت لازم و ضرروی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rate Volatility on Trade Balance Sports Sector in Selected Countries in the MENA

نویسندگان [English]

 • Roghayeh Sarlab 1
 • Mirhasan Seyed Ameri 2

1 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia University

2 Professor of Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia

چکیده [English]

This study examined the effect of exchange rate volatility on trade balance sports sector in selected countries in the MENA. For this purpose, the export and import data of sports goods of 11 selected countries of Mena were collected during the period 2000-2018, which was from the website of the World Trade Center. The purpose of this study is applied research and descriptive-analytical in terms of research method. Data on exports and imports of goods and MENA selected countries of the World Trade Center site were collected. The statistics of variables related to countries GDP per capita, world GDP per capita and real exchange rate are also collected from the World Bank. Then, panel data methods such as fixed effects techniques, random effects and flexible squares were tried to select the best estimation model to interpret and present the results. Finally, after reviewing the necessary statistics, the final model was selected to interpret the results with the help of EViews version 9 software. The results showed that variables of real exchange rate logarithm, per capita GDP and world GDP logarithm have significant effect on logarithm of sport trade balance in MENA countries. Therefore, formulating appropriate policies to reduce dependence on imports of sports products and proper planning to improve the industry is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange Rate Volatility
 • Trade Balance Sports Sector
 • Export and Imports
 • Sports Industry
 1. Ahmadi Shadmehri, M. T., & Ahmadian Yazdi, F. (2012). The effect of real exchange rate on iranian non-oil trade balance in trade relations with Germany. Journal of Regional Economics and Development, 19(4), 114-55. (in Persian).
 2. Arize, A., Malindretos, J., & Emmanuel, I. (2017). Do exchange rate changes improve the trade balance: An asymmetric nonlinear cointegration approach. International Review of Economics and Finance, 49, 313–26.
 3. Bahmani-Oskooeea, M., & Halicioglub, F. (2017). Asymmetric effects of exchange rate changes on Turkish bilateral trade balances. Economic Systems, 41(2), 279–96.
 4. Bahmani-Oskooee, M., & Hegerty, S. W. (2011). The J-curve and NAFTA: Evidence from commodity trade between the US and Mexico. Applied Economics, 43(13), 1579-93.
 5. Bahmani-Oskoee, M., & Kantiapong, T. (2001). Bilateral J-curve between Thailand and her trading partners. Journal of Economic Development, 26(2), 107-17.
 6. Dogru, T., Isik, C., & Sirakaya-Turk, E. (2019). The balance of trade and exchange rates: Theory and contemporary evidence from tourism. Tourism Management, 74, 12-23.
 7. Faalju, H. R., & Nazari Sefidan, R. (2019). Investigating the nonlinear effect of real exchange rate on Iran's balance of trade: Smooth transition regression approach. 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 26(88), 245-68. (in Persian).
 8. Gholamzadeh Fasandoz, H. (2016). Sport as an industry in Finland: Exploring the economic significance, contributions, and development of the sport sector as an industry (Unpublished doctoral dissertation). Finland, Jyväskylä, University of Jyväskylä.
 9. Gholami JfarAbadi, S., Fetras, M.H. (2016). Investigating the Impact of Foreign Exchange Policy Changes on Iran's Macroeconomic Variables. Economic Journal, 10, 23-51.  
 10. Hamidi, Gh., Rasuli, H., & Jafarpur, V. (2017). Investigating the export, import and trade balance of iran during 1978-2015. Ministry of Economic Affairs and Finance Zanjan Province, Department of Economic Affairs and Finance. Economic Deputy - Monetary and Financial Policy Study and Analysis Group, Available at: http://zn.mefa.gov.ir. (in Persian).
 11. Kalyoncu, H., Ozturk, I., Artan, S., & Kalyoncu, S. (2009). Devaluation and trade balance in Latin American countries. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 27(1), 115-28.
 12. Kazerooni, A., Barghi Oskooee, M., Asgharpur, H., & Abolhasanbeigi, H. (2019). The evaluation of the impact of volatility of oil revenue on the relationship between exchange rate and trade balance of Iran: Non-Linear approach. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 54(1), 125-45. (in Persian).
 13. Khodadadi, M. R., Shirafkan, M., FaridFathi, M., & Masoom Zadeh, S. (2019). Investigation of sanctions effect on Iran's trade and major trading partners and trend forecasting in the sports industry. Sport Management Studies, 11(57), 39-58. (in Persian).
 14. Lotfipour, M. R., & Bazargan, B. (2016). Investigating the effects of effective real exchange rate changes, exports and imports on iran's trade balance. Sustainable Development Research (Formerly Economic Research), 1, 73-94. (in Persian).
 15. Mesbahi, M., Haghighat, J., Kazerooni, S. A., Fallahi, F., & Asgharpour, H. (2017). Exchange rate pass-through into import price in iran economy with emphasis on volatility of oil revenues (nonlinear approach). Applied theories of economics, 2, 77-100. (in Persian).
 16. Narayan, P. (2004). New Zealand’s trade balance: Evidence of the J-curve and granger causality. Applied Economics Letters, 11(6), 351-4.
 17. Reis Gomes, F. A., & Senne Paz, L. (2005). Can real exchange rate devaluation improve the trade balance? The 1990_1998 Brazilian case. Applied Economics Letters, 12(9), 525-8.
 18. Rose, A. K. (1990). Exchange rates and the trade balance: Some evidence from developing countries. Economics Letters, 34(3), 271-5.
 19. Rose, A. K. (1991). The role of exchange rates in a popular model of international trade: Does the Marshall Lerner's condition hold? Journal of International Economics, 30(3-4), 301-16.
 20. RezaGolizadeh, M., Aghayi, M., & Kivanpor, M. (2018). Evaluating the impact of world oil prices on the external current account in Iran. Quarterly Energy Economics Review, 14(56), 145-77. (in Persian).
 21. Sarlab, R. (2018). The effect of exchange rate regimes and inflationary environment on exchange rate passes through on sporting's import price index and business partners (Unpublished doctoral dissertation). Tabriz University, Tabriz, Iran. (in Persian).
 22. Sharifian, E., Yousefi, M. H., & Ghahraman Tabrizi, K. (2016). Comparison internal-sector barriers for competition with foreign products in iran sports industry. Applied Research in Sport Management, 5(1), 73-82. (in Persian).