مطالعۀ عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرط‌بندی اینترنتی در ورزش و ارائة راهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، مدرس مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه رجا، قزوین، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، آمل، ایران

چکیده

گسترش روزافزون شرط‌بندی در فضای اینترنت و ایجاد مشکلات فردی و اجتماعی فراوان به نگرانی‌های جوامع برای افراد درگیر در این عامل منجر شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مطالعة عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرط‌بندی اینترنتی در ورزش و ارائة راهکار انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر نوع، همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که در روش کیفی از مصاحبه با روش کدگذاری باز و در روش کمّی از پرسشنامه استفاده شد. جامعة آماری بخش کیفی با روش گلوله‌برفی 12 نفر از نخبگان و در روش کمّی 367 نفر بودند که با فرمول کوکران تعداد نمونة آماری 188 نفر محاسبه شد. این تعداد با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری تصادفی از متخصصان و کارشناسان در حوزۀ علوم دینی، اجتماعی، ورزشی و اقتصاد در سال 1398 بودند. در این پژوهش از پرسشنامة پژوهشگرساخته یعنی «شرط‌بندی در ورزش» برای ارزیابی متغیرها استفاده شد. دوازده نفراز نخبگان روایی محتوایی و صوری پرسشنامه را تأیید کردند و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر با 83/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار پی.ال.اس. استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به مقادیر t بیشتر از 96/1، مهم‌ترین مؤلفه‌ها در گرایش افراد به شرط‌بندی اینترنتی، نیازمندی اقتصادی با همبستگی 85/0 و تأثیر محیط و جامعه با همبستگی 82/0 بودند. همچنین نظارت بیشتر بر سایت‌های اینترنتی با همبستگی 82/0، مهم‌ترین عامل مشخص شد. با توجه به نتایج پژوهش، نیازهای اقتصادی و تأثیرات محیطی از مهم‌ترین عوامل در جهت‌گیری فکری جوانان به‌سمت درآمدزایی از طریق سایت‌های شرط‌بندی هستند و نقطه‌ضعف موجود در کشور دربارة این سایت‌ها نظارت کم بر آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of Factors that Affecting on Attitude of Individuals to Online Betting in Sports and the Presentation of a Strategy

نویسندگان [English]

 • Ali Sajedi Sabegh 1
 • Seyed Emad Hosseini 2
 • Farshad Emami 3
1 Ph.D. Student in Sports Management, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Invited Teacher at Islamic Azad University and Raja University
2 2. Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University
3 3. Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch
چکیده [English]

The increasing spread of betting on the Internet and the creation of many individual and social problems have caused concerns in the community for people involved in this factor. Therefore, the purpose of this study was to study the factors affecting the tendency of people to bet online in sports and provide a solution. The method of the present study was applied in terms of type, correlation and purpose, and in the qualitative method of interview with open coding method and in quantitative method by questionnaire. The statistical population of the qualitative section was 12 elites by snowball method and 367 people in the quantitative method. According to Cochran's formula, the number of statistical samples included 188 relevant specialists and experts in the field of religious, social, sports and economics in 2019. Also, the sampling method was simple random field and field sampling. In this study, a researcher-made questionnaire (sports betting) was used to evaluate the variables and its content and face validity were confirmed by 12 elites and its reliability was obtained by using Cronbach's alpha test of 0.83. SPSS software and structural equation modeling in PLS software were used for data analysis. Results: The results showed that according to t values ​​greater than 1.96, the most important components in the tendency of people to bet online were economic need with a correlation of 0.85 and the impact of environment and society with a correlation of 0.82. Also, more monitoring of Internet sites with 0.82 correlation was identified as the most important factor. According to the research results, economic needs and environmental impacts are the most important factors in the intellectual orientation of young people towards generating income through betting sites, and the weakness of the country regarding these sites is low monitoring.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internet Betting
 • Sports
 • Forecasting
 • Monetization
 1. Aghaa, N., & Tyler, B. D. (2017). An investigation of highly identified fans who bet against their favorite teams. Sport Management Review, 20, 296-308.
 2. Australian Gambling Research Centre (AGRC). (2005). Problem Gambling and Harm: Towards a National Definition.).
 3. Coakley, J. (2014). Sport in society: Issues and controversies (11th ed.). University of Hertfordshire : McGraw-Hill Publication.
 4.  Deans, E. G., Thomas, S. L., Derevensky, J., & Daube, M. (2017). The influence of marketing on the sports betting attitudes and consumption behaviours of young men: Implications for harm reduction and prevention strategies. Harm Reduction Journal, 14(1), 55-72.
 5. Delaney, T. (2007). Basic concepts of sports gambling: an exploratory review. New York Sociologist, 2, 93-102.
 6.  Delani, A., LaPlante, D. A., Nelson, S. E., LaBrie. (2008). Virtual harm reduction efforts for Internet gambling: effects of deposit limits on actual Internet sports gambling behavior. Harm Reduction Journal, 5(1), 27-32.
 7. Delfabbro, P. H., & Le Couteur, A. (2009). Australasian Gambling Review: (1992-2008). Independent Gambling Authority.
 8. Docher, E. G., Thomas, S. L., Derevensky, J., & Daube, M. (2017). The influence of marketing on the sports betting attitudes and consumption behaviours of young men: implications for harm reduction and prevention strategies. Harm Reduction Journal, 14(1), 5-12.
 9. Estévez, A., & Griffiths, M. D. (2018). Controlling the illusion of control: A grounded theory of sports betting advertising in the UK. International Gambling Studies, 18(1), 39-55.
 10. Firouzian, M. (2018). A comparative study of betting and collusion in football from the perspective of Iranian law and international football law. Law and Criminal Sciences,10(3) , 38-46. (in Persian).
 11. Frangos, C. C., Fragkos, K. C., & Kiohos, A. (2010). Internet addiction among Greek university students: Demographic associations with the phenomenon, using the Greek version of Young's Internet Addiction Test. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 3(1), 49-74.
 12. Gainsbury, S. M., Russell, A., Blaszczynski, A., & Hing, N. (2015). The interaction between gambling activities and modes of access: A comparison of Internet-only, land-based only, and mixed-mode gamblers. Addictive Behaviors, 41, 34-40.
 13. Haji Alizadeh, Sh. (2014). Pathology of cyberspace, the study of the impact of Internet use on social isolation of students. Student era Challenges and solutions,2(6) 43-60.
 14. Doniaei H., Hosseini, S. E., & Mohammadi, N. (2018). Identifying factors affecting money laundering in sport. Sport Management Studies, 3(5), 17-34. (in Persian).
 15. Hing, N., Cherney, L., Gainsbury, S. M., Lubman, D. I., Wood, R. T., & Blaszczynski, A. (2015). Maintaining and losing control during internet gambling: a qualitative study of gamblers’ experiences. New Media & Society, 17(7), 1075-95.
 16. Hing, N., Russell, A. M., & Browne, M. (2017). Risk factors for gambling problems on online electronic gaming machines, race betting and sports betting. Frontiers in Psychology, 8, 779.
 17. Istanic, R. (2016). Mapping Internet gambling: Emerging modes of online participation in wagering and sports betting. International Gambling Studies, 3(1), 3-21.
 18. Kristiansen, S., Trabjerg, M., & Reith, G. (2015). Learning to gamble: Early gambling experiences among young people in Denmark. Journal of Youth Studies, 18(2), 133-50.
 19. Labrador, F. J., & Vallejo-Achón, M. (2020). Prevalence and Characteristics of Sports Betting in a Population of Young Students in Madrid. Journal of gambling studies, 36(1), 297-318.
 20. Lastra, R., Bell, P., & Bond, Ch. (2018). Sports betting and the integrity of Australian sport: Athletes' and non-athletes’ perceptions of betting-motivated corruption in sport. International Journal of Law, Crime and Justice, 52, 185-98.
 21. Jafari, L. (2014). Gambling and betting. Mental Health,2(8). 47- 54. (in Persian).
 22. Lopez-Gonzalez, H. (2018). Understanding the convergence of markets in online sports betting. International Review for the Sociology of Sport, 53(7), 807-23.
 23. Lopez-Gonzalez, H., Estévez, A., & Griffiths, M. D. (2017). Controlling the illusion of control: A grounded theory of sports betting advertising in the UK. International Gambling Studies, 18(1), 39-55.
 24. McGowan, R. A., & Mahon, J. F. (2013). Sports and Internet Gambling: A Friendly Wager or a Threat to the Integrity of the Game? Available at SSRN 2267617. Posted: 21 May 2013.
 25. Mousavi Rokni, S. A. A., Fahimi, A., & Kazemi Mansourabad, H. (2012). A study of the legal status and legal principles of gambling and grouping. Qom: Ministry of Science, Research and Technology, Qom University, E-Learning Center. (in Persian).
 26. Mousavi, S. M., Alivardinia, A., & Riahi, M. I. (2012). Sociological study of delinquency: An experimental test of Agnio general pressure theory. Iranian Journal of Sociology, 8(2), 83-111. (in Persian).
 27. Rickwood, D., Blaszczynski, A., Delfabbro, P., Dowling, N., & Heading, K. (2010). The psychology of gambling, APS review paper final. Prepared by the APS Gambling Working Group, Available at: (Journal of gambling studies, 1-26.
 28. Svensson, J., & Romild, U. (2011). Incidence of Internet gambling in Sweden: results from the Swedish longitudinal gambling study. International Gambling Studies, 11(3), 357-75.
 29. Taheri, A. (2017). Studying corruption in 21st century world football. Paper presented at the 4th Iranian National Conference on Sport Science and Physical Education, Tehran. (in Persian).
 30. Turner, N., Ialomiteanu, A., Paglia-Boak, A., & Adlaf, E. (2011). A typological study of gambling and substance use among adolescent students. Journal of Gambling Issues, 25, 88–108.
 31. Woodruff, C., & Gregory, S. R. (2005). Profile of Internet gamblers: Betting on the future. UNLV Gaming Research & Review Journal, 9(1), 1.
 32. Woolley, R. (2003). Mapping Internet gambling: Emerging modes of online participation in wagering and sports betting. International Gambling Studies, 3(1), 3-21.
 33. Burke, S. (2014). A response by the Australian psychological society to the draft report of the productivity commission inquiry into natural disaster funding. Australian Psychological Society.
 34. Palomino, C. (2009). Information salience, investor sentiment, and stock returns: The case of British soccer betting. Journal of Corporate finance, 15(3), 368-87.
 35. Day, D. (2019). Overcoming Adversity: Violet Cambridge and the Women’s Amateur Athletics Association in Inter-War Britain.
 36. Boniface, P., Lacarriere, S., Verschuuren. (2012). Sports betting and corruption: How to preserve the integrity of sport. French Institute of International and Strategic Relations (IRIS) Study (and Associated Institutes).