دوره و شماره: دوره 12، شماره 63، آذر و دی 1399 

مقاله پژوهشی

1. بوم‌ناب نوآوری باز در سازمان‌های ورزشی

صفحه 17-42

10.22089/smrj.2020.8092.2777

سعید مقدم بقا؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ عادل صلواتی


4. موانع و راهکارهای توسعة منابع مالی ورزش زنان در ایران

صفحه 89-112

10.22089/smrj.2020.8249.2827

امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ الهام هاشمی


7. طراحی و اعتبارسنجی مدل حکمرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 163-186

10.22089/smrj.2020.7015.2477

روح الله عسگری گندمانی؛ قدرت الله باقری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد حسین رحمتی


10. مدل‌سازی عوامل تعیین‌کننده در ارتقای سیستم بیمة ورزشی در کشور

صفحه 237-260

10.22089/smrj.2020.8552.2923

حوریه گلینی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی؛ بهاره سلیمانی تپه سری