نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام‌نور

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل علم‌سنجانۀ مقالات چاپ‌شده در مجلۀ «مطالعات مدیریت ورزشی» در فاصلة سال­های 1389 تا 1397، انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر نوع در زمرۀ پژوهش‌های کاربردی است که در آن از شاخص­های علم‌سنجی و تحلیل شبکة اجتماعی استفاده شده است. 541 مقاله از مجلۀ «مطالعات مدیریت ورزشی» جامعۀ پژوهش را تشکیل دادند که در بازۀ زمانی 1389 تا 1397 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی.) نمایه شده­اند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تلفیقی از نرم‌افزارهای بیب­اکسل، یو سی آی نت، نت­دراو، و ووز-ویور استفاده شده است. نتایج نشان داد در بخش نویسندگان برتر، پژوهشگران گروه تربیت­بدنی دانشگاه­های علامه طباطبائی، تربیت مدرس و تهران پیشتاز بوده­اند. در بخش پراستنادترین پژوهشگران، استاد دانشگاه علامه طباطبائی رتبة اول را کسب کرده است. در شاخص اچ.، دانشگاه­ گیلان در رتبة اول قرار داشته است. در بخش الگوی تألیف، بیش از 95 درصد از مقالات نشریه به‌صورت مشارکتی بوده‌اند و در بخش برترین پژوهشگران از نظر شاخص­های مرکزیت نیز غالب پژوهشگران پرکار از لحاظ تعداد مقالات از دانشگاه­های شهر تهران بوده‌اند. در بخش پرتکرارترین کلیدواژه‌ها، واژه‌های «فوتبال»، «ورزش» و «برند» بیشترین فراوانی را در بین واژه‌ها داشته­اند. درنهایت، در بخش شبکۀ هم‌رخدادیِ واژگان نیز تحلیل خوشه­بندی به شکل­گیری هشت خوشۀ موضوعی منجر شد که مباحث مهمی چون «برنامة راهبردی»، «مدیریت عملکرد»، «بهسازی ورزش»، «سلامت و توانمندسازی ورزش»، «رضایتمندی در ورزش»، «ترویج»، «بازاریابی ورزشی و از طریق ورزش» و «صنعت ورزش» است. با توجه به خوشه‌های حاصل از تحلیل هم‌واژگانی، به‌نظر می‌رسد مجلۀ «مطالعات مدیریت ورزشی» توانسته است بخش درخور توجهی از محورهای موضوعی خود را در سال­های فعالیتش پوشش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Scientometric Analysis of Articles of “Sport Management Studies” in Islamic World Science Citation Center (ISC)

نویسندگان [English]

 • Morteza Rezaei Soufi 1
 • Ali Khasseh 2

1 Associate Professor of Sport Management, Payame Noor University, Iran

2 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present research is to present a scientometric analysis of the articles of the Journal of “Sport Management Studies” during the years 2010-2018. This is a scientometric applied research. Scientometric techniques and social network analysis are used in conducting this research. The research population consists of 541 articles published in the the Journal of “Sport Management Studies” that have been indexed in ISC database during the years 2010-2018. To analyze the data, a combination of BibExcel, UCINet, NetDraw, and Vosviewer software is used.The results showed that researchers in the Physical Education Departments of Allameh Tabataba'i, Tarbiat Modarres and Tehran Universities are top authors. A full professor in Allameh Tabataba'i University is the most cited researcher in the Journal of “Sport Management Studies”. Moreover, researchers in University of Guilan gained the highest h-index. From the authorship patterns, more than 95% of the journal articles are collaborative. In terms of centrality measures, researchers affiliated with the universities located in Tehran gained the highest scores. Furthermore, results indicated that keywords “Soccer”, “Sport” and “Brand” are most frequent keywords in Journal of “Sport Management Studies”. Finally, results of hierarchical clustering uncovered that 8 clusters are formed in the journal which focused on important topics such as: "Strategic Planning", "Performance Management", "Sport Refinement"," Health and Sport Empowerment "," Satisfaction in Sport "," Promotion "," Sport Marketing through Sport” and "Sports Industry". According to clusters of co-word analysis, it seems that the Journal of “Sport Management Studies” has been able to cover a considerable part of its subject areas in its years of activity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport Management Studies
 • Scientometrics
 • H-index
 • Co-authorship
 • Research Evaluation
 1. Asgarian, F. (2004). Investigation of economic status of iranian sports industry in 1998 and 2001 based on gdps estimation (Unpublished doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian).
 2. Azimzadeh, M., Shajie, K., Saffar, Y., & Afroozi, F. (2017). Content analysis and trend of scientific- research sport management printed articles. Sport Management Studies, 9(43), 217-36. (in Persian).
 3. Belfiore, P., Iovino, S., & Tafuri, D. (2019). Sport management and educational management: A bibliometric analysis. Sport Science, 12(1), 61-4.
 4. Ding, Y., Chowdhury, G. G., & Foo, S. (2001). Bibliometric cartography of information retrieval research by using co-word analysis. Information Processing & Management, 37(6), 817-42.
 5. Farahani, A., Rezaei, M., & Khasseh, A.A. (2011). Iranian scientific products in physical education and sport sciences. Olympic, 19(2), 77-89 (in Persian).
 6. Ferreira, J. J., Fernandes, C., Ratten, V., & Miragaia, D. (2020). Sports innovation: A bibliometric study. In V. Ratten (Ed.), Sport entrepreneurship and public policy ( 153-70). London: Springer.
 7. González-Serrano, M. H., Jones, P., & Llanos-Contrera, O. (2020). An overview of sport entrepreneurship field: A bibliometric analysis of the articles published in the Web of Science. Sport in Society, 23(2), 296-314.
 8. Hemmatinejad, M., Hemmatinejad, M., & Sayyad, M. (2008). Investigating and comparing the role of iranian higher education and research universities and institutions in the production of physical education and sport sciences. Paper presented at thre 9th Scientific-Research Conference of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht. (in Persian).
 9. Khasseh, A., Barangi, H., & Khasseh, A. (2017). Analysis of content of international research in the field of sports media by network analysis and software visualization. Communication Management in Sport Media, 4(4), 53-61. (in Persian).
 10. Khasseh, A. A., Soheili, F., Moghaddam, H. S., & Chelak, A. M. (2017). Intellectual structure of knowledge in iMetrics: A co-word analysis. Information Processing & Management, 53(3), 705-20.
 11. Kim, A. Ch. (2012). Knowledge structure in sport management: Bibliometric and       social network analyses (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, Ohio , United States .
 12. Kim, A. C. H., Chelladurai, P., & Kim, Y. K. (2015). Scholarly thrusts in the journal of sport management: Citation analysis. Global Sport Business Journal, 3, 1-20.
 13. Kim, C. Y., Sivasundaram, L., Trivedi, N. N., Gilmore, A., Gillespie, R. J., Salata, M. J., ... & Voos, J. E. (2019). A 46-year analysis of gender trends in academic authorship in orthopaedic sports medicine. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 27(13), 493-501.
 14. Khoo, S., Li, C., & Ansari, P. (2018). The top 50 most cited publications in disability sport: A bibliometric analysis. Perceptual and Motor Skills, 125(3), 525-45.
 15. Popovic, S. (2018). Research and writing development in the area of sport science publishing in Montenegro. Sport Mont, 16(3), 31-6.
 16. Pyne, D. (2014). Improving the practice of sports science research. International Journal of Sports Physiology and Performance, 9(6), 899.
 17. Rezaee, M., Farahani, A., Asadi, H., Khaaseh, A. A., & Ramezani, R. (2011) Qualitative analysis of Iran scientific products of physical education and sport sciences in international journals. Journal of Sport Management, 3(8), 107-24. (in Persian).
 18. Rezaei Soufi, M., Khasseh, A., & Khasseh, A. (2018). A scientometric analysis of iranian sport sciences researchers in ISI. Communication Management in Sport Media, 5(3), 49-62. (in Persian).
 19. Shilbury, D. (2011). A bibliometric study of citations to sport management and marketing journals. Journal of Sport Management, 25(5), 423-44.
 20. Tavakolizadeh, M., Soheili, F., & Khasseh, A.A. (2020). An introduction to scientometrics foundation. Tehran: Payame Noor University. (in Persian).
 21. Wei, Y., Zhang, H., & Yin, H. (2020). Development of communication and sport in china based on mapping of knowledge information visualization. SAGE Open, 10(1), 1-9.
 22. Yaminifirouz, M., Razavi, S. M. H., Hosseini, S. E., Adabi, F. H., & Narimani, H. (2014). Survey of qualitative and quantitative growth of Iran scientific production in the sport sciences field: A study in ISI. Caspian Journal of Scientometrics, 1(1), 28-32. (in Persian).
 23. Zavrsnik, E., Kokol, P., Pisot, R., & Blazun, H. (2015). Education and sport: Identifying most productive research topics related to muscle with bibliometric analysis. Journal of Physical Education and Sport, 15(1), 77-81.
 24. Zhang, X. (2019). A Bibliometric analysis of second language acquisition between 1997 and 2018. Studies in Second Language Acquisition, 42(1) , 1-24.