طراحی مدل ارتباطی چیره‌دستی سازمانی و عملکرد توسعة محصول جدید با نقش میانجی ماژولاریتی محصول در شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات بدن‌سازی

فریبرز فتحی چگنی؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری

دوره 11، شماره 58، بهمن و اسفند 1398، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22089/smrj.2019.7242.2530