نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این پژوهش بازنگری جامع در رویههای توسعة مشارکت ورزشی در استان گیلان و ارائة چهارچوبهای نظام‌مند و تحلیلی مناسب بود. این پژوهش گزارشی از چند اثر پژوهشی در سال 95-1394 بود. روش پژوهش تحلیلی-پیمایشی بود. به نمونة آماری مشخصی از کارشناسان (156 نفر)، شهروندان (354 نفر) و مستندات علمی و اجرایی (75 مورد) در حوزة ورزش در استان گیلان مراجعه شد. ابزار پژوهش روش کتابخانهای، مصاحبه و پرسش‌نامة متناسب با چهارچوب تحلیل مفهومی پژوهش بود. روش‌های تحلیلی استفاده‌شده چهارچوببندی سیستمی همراه با ارزیابی توصیفی کمی بود. یافته‌ها نشان داد که براساس مدل، به‌ترتیب اهمیت، عوامل مدیریت مشارکت، خدمات مشارکت، منابع توسعه، زمینة محیطی، قابلیت‌های ورزش و زمینة فردی، بر سطح مشارکت ورزشی (متغیر وابسته) اثر تعیین‌کننده دارند. همچنین، در سه بخش فردی، محیطی و منابع،مهمترین چالشها و نیازها حیطة مشترکی (رفتاری، محیط اقتصادی و منابع مالی) دارند. علاوه‌براین، شهرداری‌ها و اداره‌های ورزش‌ و جوانان بیشترین نقش را ادر تقسیم کار بین‌سازمانی (برنامهریزی، پشتیانی، اجرا و نظارت) دارند. براساس یافتهها میتوان گفت که مشارکت ورزشی به‌مثابة یک نظام جمعی است و توسعة آن نیازمند ساختار سیستمی مبتنی بر تفکیک و ترکیب مناسب رویهها و نقشها با توجه به اولویتهای مشخص‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Developmental Aspects of Sports Participation in Gilan Province: Services, Strata, Factors, Custodians, Needs, Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Nooshin Banar 1
  • Salah Dastoom 2
  • Ali Mohammad Khanmohammadi 3

1 Assistant Professor of Sport Management, University of Guilan

2 Ph.D. Student of Sport Management, University of Guilan

3 M.Sc. of Sport Management, University of Guilan

چکیده [English]

The purpose of the present study was to conduct a comprehensive revision of sports participation development procedures in Gilan Province, presenting systematic frameworks and giving a proper analysis. the study is a report of several research works done in 2015-16. The methodology of the research was of analytic- survey type. The population of the study consisted of 156 experts, 354 citizens and 75 scientific and executive documents in the field of sports in Gilan Province. The instrument of the research involved the secondary research, interview, and questionnaire, in line with the conceptual analysis framework of the research. The analytic methods used are the systematic frameworks besides quantitative descriptive evaluation. based on the model, the factors such as the participation management, participation services, development resources, environmental background, sports capacities and individual background (in order of importance), have significant effect on the sports participation level (independent variable). Also, in three sections of individual, environmental and resources, the most important challenges and needs had overlapping areas (behavioral, economic environment, and financial resources). Furthermore, the municipalities and the Sports and Youth Offices were the organizations which had the main roles in distributing the work among the organizations (planning, supporting, executing and monitoring). According to the results, we can conclude that the sports participation is like a collective system and its development requires a systematic structure based on the proper distinction and combination of procedures and roles, considering the determined priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Development
  • Sports Participation
  • Development Pattern
  • Developmental Aspects
  • Gilan Province
1. Annear, MJ., Cushman, G., & Gidlow, B. (2009). Leisure time physical activity differences among older adults from diverse socioeconomic neighborhoods. health and Place, 15(2), 482-90.
2. Canadian Sport Centres. (2007). Canadian Sport for Life (CS4L). Available at: http:// www.ltad.ca (Accessed 13 may 2013).
3. Dollman., C., & Lewis, R. (2010). The impact of socio economic position on sport participation among South Australian youth. Journal of Science and Medicine in Sport, 1, 318-22.
4. European Sport Management Quarterly. (2010), book, 11(3), 197–224.
5. Ghafouri, F. (2008). Study of sport for society and good entertainment and provide models for future planning: The National bureau of sports management and development of the country. Research Project of Physical Education Organization of Iran, 47. (Persian)
6. Ghofrani, M., Goudarzi, M., Sajjad, N., Jalali Farahani, M., & Mogharnas, M. (2010). Designing the sport development strategy in Sistan and Baluchestan. Journal of Movement, 39, 107 -31. (Persian)
7. Goudarzi, M., Nasirzadeh, A. M., Farahani, A, & Farahani M. (2012). Design the development strategy of mass sports in Kerman province. Research in Sport Management, 1(1), 77-106. (Persian)
8. Green, M. (2006). From 'sport for all' to not about 'sport' at all?: Interrogating sport policy interventions in the United Kingdom. European Sport Management Quarterly, 6(2), 217-38.
9. JavadiPour, M., Samiyanna, M. (2013). Public sport in Iran and formulating vision, strategy and future plans. applied research in sport management, 4, 21-30. (Persian)
10. Kelishadi, R., Ardalan, G., Gheiratmand, R., Gouya, M. M., Razaghi EM, Delavari, A., & Riazi, M. M. (2007). Association of physical activity and dietary behaviours in relation to the body mass index in a national sample of Iranian children and adolescents: CASPIAN study. Bull World Health Organ, 85(1), 19-26.
11. Lauri, L., Telama, R., Nupponen, H., Rimpelä, A., & Lasse, P. (2008). Trends in leisure time physical activity among young people in Finland, 1977—2007. European Physical Education Review, 14(2), 139-55.
12. Liu, Y. D., Taylor, P., & Shibli, D. (2009). Sport equity: Benchmarking the performance of English public sport facilities. European Sport Management Quarterly, 9(1), 3-21.
13. Malina, R. M., & Little, B. B. (2008). Physical activity: the present in the context of the past. American Journal of Human Biology, 20(4), 373-91.
14. Moradi, M., Henry, H., & Abdel-Hamid, A. (2011). The role of sport in the development of four four media culture of sport. Sport Management, 9, 167-80. (Persian)
15. Mull, R., Kathryn, F., Bayless, G., Ross, C. M., & Jamieson, L. M. (2005). Recreational sport management (4th ed.). Champaign: Human Kinetics.
16. Numerato, D. (2009). The institutionalization of regional public sport policy in the Czech Republic. International Journal of Sport Policy, 1(1): 13–30.
17. Safari, M., (2012), designed the sport's development pattern. (Unpublished doctoral dissertation). Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran. (Persian)
18. Shabani A., Ghafuri, F., & Henry, H. (2014) study of sport for all policies and strategies and development the comprehensive system in Iran. Sport Management Studies, 6(27), 15-30. (Persian)
19. Shahbazi, M., Shabani, F., & Saturn Safari, M. (2013). Sport for all (necessities, obstacles and solutions). Journal of the Parliament and strategy, 20(76), 69-97.
20. Sotiriadou, K., Shilbury, D., & Quick, S. (2008). The attraction, retention/transition, and nurturing process of sport development: Some Australian evidence. Journal of sport management, 22(3), 247-72.
21. Sugiyama, T. (2012). The built environment and physical activity behaviour change: New directions for research. Res Exerc Epidemiol, by the Japanese Association of Exercise Epidemiology 14(2), 118-24.