نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

5 استاد گروه اقتصاد، جامعه‌شناسی و تاریخ ورزش، دانشگاه یوهانس‌گوتنبرگ، ماینز، آلمان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل چندسطحی تعیین‌کننده شمولیت اجتماعی سالمندان در فعالیت بدنی انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی چندروشی بوده و برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه، تحلیل اسناد ثانویه و مشاهده شرکت‌کنندگان استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصین و محققین ورزش سالمندان، جامعه‌شناسان ورزش، روانشناسان ورزش، مربیان با سابقه بالا در حوزه ورزش سالمندان و کلیه سالمندانی بود که حداقل یک روز در هفته در محیط‌های ورزشی مختلف در فعالیت بدنی مشارکت داشتند. با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی با 26 نفر مصاحبه شد. برای تحلیل داده‌های تحقیق از روش بررسی میکروسکوپی داده‌ها (تحلیل خط به خط) استفاده شده و داده‌ها بر اساس مراحل تحلیلی استراوس و کوربین (1998) در دسته‌های مضامین داده‌های اولیه، مضامین مرتبه اول، و مضامین مرتبه بالاتر قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد عوامل مختلف در سطوح خرد، میانی و کلان بر ایجاد شرایط مناسب برای شمولیت اجتماعی سالمندان در فعالیت‌بدنی تاثیرگذارند؛ علاوه بر این توسعه اجتماعی همه جانبه در سطح جامعه نیز به طور قابل توجهی بر این پویایی‌ها اثر گذاشته و در نهایت منجر به شمولیت اجتماعی سالمندان در فعالیت بدنی می‌شود. این نتایج می‌تواند به سازمان‌های متولی فعالیت‌بدنی و ورزش در جهت برنامه‌ریزی صحیح و به کارگیری شیوه‌های موثر برای شمولیت سالمندان در فعالیت‌بدنی کمک کرده و گامی موثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی در کشور ‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A multilevel model of determining factors of social inclusion of the elderly in physical activity

نویسندگان [English]

  • Mahshid Gholi poor 1
  • Farzad GHAFOURI 2
  • Javad Shahlaei bagheri 3
  • gholamreza shabani bahar 4
  • Holger Preuss 5

1 1- Ph.D. Candidate in Sport Management, faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

4 Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

5 5- Professor in Sport Economics, Sport Sociology and Sport History, Johannes Gutenberg‐University, Mainz, Germany

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of identifying multilevel factors that determine the social inclusion of the elderly in physical activity. This study was a multimethod qualitative research, and interviews, analysis of secondary documents and observation of participants were used to collecting data. The population included experts and researchers of sports for the elderly, sociologists, psychologists, trainers with high experience in the field of sports for the elderly and the elderly who participated in physical activity at least one day a week in different sports environments. Twenty-six people were interviewed using the snowball sampling method. The microscopic examination of data method (line by line analysis) was used to analyze the research data, and the data were categorized as Initial data, first-order, and higher-order themes based on Strauss and Corbin's (1998) analytical steps. The results of the research showed that various factors at the micro, meso and macro levels had an effect on creating suitable conditions for the social inclusion of the elderly in physical activity; In addition, comprehensive social development at the community level also significantly affects these dynamics and ultimately leads to the social inclusion of the elderly in physical activity. These results can help the organizations in charge of physical activity and sports in order to properly plan and use effective methods to include the elderly in physical activity and can be an effective step towards the realization of social justice in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ageism
  • Aging
  • Social Development
  • Multimethod
  • Physical Activity