نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازاریابی و رسانه‌های ورزشی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از روش‌ها برای آموزش و علاقه‌مندکردن کودکان به انجام فعالیت‌های جسمانی و ورزش، ازطریق مدارس است که پژوهش حاضر به بررسی  نقش عملکردی دیوارنگاره‌ها و نوشته‌های مدارس ابتدایی شهر تبریز پرداخت. روش پژوهش حاضر ازنوع توصیفی بود که به‌صورت تحلیل محتوا انجام شد و داده‌ها با استفاده از برگة ‌کدگذاری پژوهشگرساخته که ضریب توافق و روایی آن درحد قابل‌قبولی بود، جمع‌آوری شدند. جامعة آماری این پژوهش دیوارنگاره‌ها و نوشته‌های مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه منطقة چهار شهر تبریز بودند که برای نمونه‌گیری از روش سرشماری استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل دیوار‌نگاره‌ها و نوشته‌ها نشان داد که ازمیان 219 دیوارنگاره و نوشتة تحلیل‌شده، 57/46 درصد از کل مطالب، مرتبط با مؤلفه‌های ورزشی هستند. نتایج حاکی بود که در دیوارهای مدارس ابتدایی مطالب مرتبط با مؤلفه‌های ورزش نامطلوب بوده است. این درحالی است که دیوارنگاره‌ها و نوشته‌ها در محیط مدارس می‌توانند به تشویق، آگاه‌کردن از فواید فعالیت‌های ورزشی، ایجاد فرهنگ انجام فعالیت‌های ‌ورزشی و ارتقای عمل و سواد حرکتی کمک کنند. همچنین، بیشتر مدارس دارای دیواره‌هایی با متراژ‌های طولانی هستند که بدون استفاده مانده‌اند؛ درصورتی‌که مدیران و مسئولان می‌توانند با کمترین هزینه‌ها با ترسیم تصاویر و نوشته‌ها هم محیط جذابی را به‌وجود آورند و هم اهداف رفتاری موردنظر را آموزش دهند. با توجه به نتایج، وضعیت عملکردی دیوارنگاره‌ها و نوشته‌های مدارس ابتدایی در آموزش و ترغیب دانش‌آموزان به تحرک بدنی و ورزش درحد مطلوب نیست و به بازنگری نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Parameters Conceptual and Qualitative of Wall Paintings and Writings Primary Schools of the Education and Encourage Students to Physical Activity and sport

نویسندگان [English]

  • Saeed Yuosefi 1
  • Yaghoob Badri Azarin 2

1 Ph.D. Student in Marketing and Media Sports Management, Tabriz University

2 Associated Professor of Sport Management, Tabriz University

چکیده [English]

One of the ways to educate and encourage children to do physical activity and exercise through schools. The present study was conducted to investigate the functional role of the madman and the writings of primary schools in Tabriz. The method of this research is descriptive. Content analysis was performed and the data were collected using a researcher made scribble sheet whose agreement coefficient (91.5) and validity were verified as acceptable. The statistical population of this study was wall paintings and writings of elementary boys and girls in the four district of Tabriz city, the census method was used for sampling. The results of the analysis of wall paintings and writings showed that among 219 wall papers and observation papers, 46.57% of the total was related to sports components. The results indicated that the elements of sport were undesirable in the elementary school walls. This is while wall paintings and writings in the school environment can be encouraged, informing about the benefits of sports activities, create a culture of doing sports activities and promote action and motor Literacy. Most schools also have long-lived walls that are left unused, while they can create attractive environments at the lowest cost, drawing pictures and writings, and train the desired behavioral goals. Regarding the results of the functional status of the wall paintings and the writings of primary schools in education and encouraging students to exercise and exercise is not optimal and needs to be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • Wall Paintings
  • Wall Writings
  • Activity
  • Sports
1. Afkhaminia, M. (2007). Picture and its role intraining foreign language. Journal of Philosophy, Speech and Gnosticism, 13- 38.
2. Bahi, B., & Zahtab, Z. (2014). The role of illustration in teaching children 3 to 7 years old. (Unpublished bachelor's thesis). Center for Applied Culture and Arts,Tehran. (In Persian).
3. Castelli, D. M., Centeio, E. E., Beighle, A. E., Carson, R. L., & Nicksic, H. M. (2014). Physical literacy and comprehensive school physical activity programs. Preventive medicine, 66, 95-100.
4. Department of Health And Human Services. (2008). Oklahoma school health profiles. Report 2008, Washington.
5. Farajzadeh, S. (2007). Education of sport sciences in children and adolescents. Physical Education, 8(2), 1-9. (In Persian).
6. Habib, K., & Soliman, T. (2015). Cartoons’ effect in changing children mental response and behavior. Journal of Social Sciences, 3, 248-64.
7. Health Promoting Schools. (2010). Promoting health promoting schools approved by the Ministry of Health in cooperation with the Ministry of Education, Ministry of Education, Department of Physical Education and Health (In Persian).
8. Hosseini, L., Shahabhahanloo, A., Ghanbarnezhad, A., & Salimianrizi, A. (2014). The effect of educational intervention based on transparency model on regular physical activity of high school girls. Journal of Preventive Medicine, 1(2), 22-30. (In Persian).
9. Izadi, S., Abedini Blatterk, Mymant; Mansouri, S. (2011). Analysis of physical education content in elementary textbooks. Sport Sciences Journal, 7-13. (In Persian)
10. Jackson, R., et al. (2014). sport administration manual, National Olympic Committee of Iran.
11. James, L. C. (2008). City of sacramento. Available at: http://sacramento.granicus.com [Accessed: 15 Nov 2017].
12. Kafshchian Moghadam, A. (2008). Studying the characteristics of mural painting. Journal of Beautiful Arts, 20, 67-78.
13. Marcus BH, Williams DM, Dubbert PM, Sallis JF, King AC, Yancey AK, Franklin BA, Buchner D, Daniels SR, Claytor RP. (2006). What we know and what we need to know: A scientific statement from the American health association council on nutrition, physical activity and metabolism council on cardiovascular disease in the young and the interdisciplinary working group on quality of care and outcomes research. Circulation, 114, 2739-52.
14. Meiboudi H. Shobeiri S.M. Arjmandi1 R. Babaei Semiromi F. (2015), A New Approach to Environmental Education for Kids in Mashhad, Journal of Technology of Education, 9(1), 77-87.
15. Moghadas, M., & Farzam, F. (2017). The effectiveness of sport animations in children's sport behavior (Case study: The animation of Footbalistha). Journal of Motor Learning and Movement, 9(1), 157-71. (In Persian).
16. Najarmahi Abadi, M., Sadeghi First City, H., Amini, L., & Haghani, H. (2014). Surveying the level of exercise activities and related beliefs in female students. Iranian Journal of Nursing Research,9(1), 40-7. (In Persian).
17. Osler, D. (2002). Improving physical education in primary schools. Available at: www.Scotland.Gov/uk/ hmie [Accesseed].
18. Regulations of the Moving Yard. (2010). Dynamic yard design. Approved by the Ministry of Education's Education and Health Deputy.Ministry of Education, Department of Physical Education and Health (In Persian).
19. Salehi, Abedini Blatter, Meymant. (2010). Content analysis of health information components in textbooks. Health Information Management, 8(4), 608-1. (In Persian).
20. Shafaie, M., & Civic, R. (2010). Principles of designing children's educational spaces based on creativity model, Journal of Educational Technology, 4(3), 215-22. (In Persian)
21. Shobeiri, H., Arjmand, S. M., Babaeei, R., & Samiri, F. (2014). A new approach to environmental education for students. Technology Education, 9(1), 77-87. (In Persian).
22. Vahdani, M., Hamidi, M., Khabiri, M., & Alidoust Ghahfarrokhi, E. (2017). Codification a strategy map of physical education and sports activities in Ministry of Education of Iran. Research on Educational Sport, 5(12), 17-36. (In Persian).