دوره و شماره: دوره 12، شماره 62، مهر و آبان 1399 (مهر و آبان 1399) 
2. مطالعة موانع مؤثر بر شکل‌گیری لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی

صفحه 39-64

10.22089/smrj.2020.7575.2621

پورشات جعفری؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی