نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران

چکیده

راه­اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی از طریق توجه به ایجاد نوآوری و قابلیت­های شبکه­های اجتماعی در فرایندهای بازاریابی، سبب فعال­شدن بسیاری از بنگاه­های اقتصادی کارا در صنعت ورزش شده است؛ براین‌اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کارای مزیت رقابتی پایدار کسب‌وکارهای ورزشی کوچک و متوسط مجازی برمبنای مدل UTAUTبا نقش میانجی مدیریت خلاقانه انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات آمیخته است که جامعة آماری آن در بخش کیفی، کارآفرینان فعال، راه­اندازهای کسب‌وکارهای ورزشی و مدیر-مالکان (17 نفر) و در بخش کمّی، مدیران صفی و ستادی بنگاه­های اقتصادی فعال ورزشی از سه حوزة خدماتی، تولیدی و آموزشی بودند که به روش گلوله‌برفی و هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش نسخة اصلاح‌شده پرسشنامة مزیت رقابتی (شوکری، 2016)، پرسشنامة مدیریت خلاقانه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (سی­آیان، 2016) و پرسشنامة پژوهشگر­ساختة کارآفرینی ورزشی بود. پس از اطمینان از پایایی درونی پرسشنامه از طریق خبرگان، شاخص نکویی برازش مدل با استفاده از شاخص‌های سه­گانة فورنل و لارکر (1981) تأیید شد. درنهایت داده­های پژوهش به روش تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (اسمارت پی.ال.اس. نسخة دو) تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی داده­ها و شاخص­های دوگانة آزمون Z حاکی از تأثیر معنادار ابعاد چهارگانة مزیت رقابتی مجازی بر کارآفرینی ورزشی بود. همچنین براساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، نقش میانجی مدیریت خلاقانه در توسعة کسب‌وکارهای ورزشی تأیید شد؛ بنابراین، مدیران-مالکان بنگاه­های فعال ورزشی می‌توانند با تدارک زیرساخت­های مرتبط با استقرار فناوری فضای مجازی و به‌کاربستن آن در فرایندهای بازاریابی به‌همراه ذهنیت کارآفرینانة مدیران، فضاهای موافق با کارآفرینی پایدار را ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sustained Model of Effective Competitive Advantage of Virtual Small and Medium-sized Sports Businesses based on UTAUT Model: Role of Management Innovation

نویسندگان [English]

 • hamid Reza Ghezelsefloo
 • Ali Chorli

Assistance Professor of Sport Management, Faculty of Humanities & Sport Sciences, Gonbad Kavous University

چکیده [English]

Setting up of small and medium-sized sports businesses by focusing on creating innovation and social media capabilities in marketing processes has enabled many efficient businesses in the sports industry. Therefore, Purpose of research was sustained Model of Sustainable Competitive Advantage of Virtual Small and Medium-sized Sports Businesses based on UTAUT model: Role of Management Innovation. The present study is a mixed-type study. The statistical population in the qualitative phase consisted of active entrepreneurs, sports business startups and manager-owners (n = 17) and in the quantitative phases, the line managers and staff of active economic business were selected snowball and purposely method from three service, manufacturing and training areas. The research tool was a modified version of the Shockry competitive advantage questionnaire (2016), the Seo Yan creative small business questionnaire (2016), and the Sports Entrepreneurship Researcher-made questionnaire. After confirmation of internal reliability by expertise, good fit index of the model based on Fornell and Larker triple indices verified. Finally data were analyzed using Partial least Squares technique ) Smart PLS-2(.The results of factor analysis of data and dual indices of Z test indicated a significant effect of the four dimensions of virtual competitive advantage on sport entrepreneurship. Multiple regression test results also confirmed the mediating role of creative management on the development of sports businesses. Therefore, managers - owners of active sports business can create spaces conducive to sustainable entrepreneurship by providing infrastructure related to deploying cyberspace technology and applying it in marketing processes along with managers' entrepreneurial mindset.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation Idea
 • Competitive Advantage
 • Innovation Management
 • Social Media
 1. Abualloush, S., Bataineh, K., & Aladwan, A. S. (2017). Impact of information systems on innovation (product innovation) and process innovation (Field study on the housing bank in Jordon). International Journal of Business Administration, 8(1), 95-107.
 2. Ahmadpour Dariani, M. (2017). Identifying human resource success factors in small and medium businesses. Journal of Entrepreneurial Development, 10(1), 1-20. )in Persian(.
 3. Alhusain, D., & Mirza, A. (2015). Twitter and the opportunity for small business entrepreneurs in Sausi Arabia. International of Arab Journal for E-Technology, 4(1), 32-8.
 4. Azimi Delarestaghi, A., Razavi, S. M., & Broumand, M. R. (2018). Identifying the effective context conditions of strategic entrepreneurship deployment in sports business. Management and sport Development, 7(4), 70-87. )in Persian(.
 5. Azimzadeh, M., Ehsani, M., Kord Naij, A., & Kozehchian, H. (2014). Explaining the conceptual model for small and medium-sized sports businesses. Sport Management Studies, (22), 198-208. )in Persian(.
 6. Beier, M., & Wagner, K. (2016). Social media adoption barriers to the strategic use of social media in SMES. Twenty-Fourth European Conference on Information Systems (ECIS), İstanbul, Turkey. 1-18.
 7. Daniel. Q, Isaac. M. (2018). Marketing innovation and sustainable competitive advantage of manufacturing SMEs in Ghana. Journal of Management Decision, 56(7),  56-71. https://doi.org/10.1108/MD-08-2017-0784.
 8. Davari, A., & Rezazadeh, A. (2016). Modeling structural equations with PLS software (3rd ed.). Tehran: University Jihad Publications.) in Persian(.
 9. Gholamreza Tabar, Z., Farzadfar, R., & Touran, N. (2018). Triangle of technology management interaction, knowledge management and innovation management. Paper presented at the National Conference on Knowledge-Based Entrepreneurship and Business Management, Babolsar city. )in Persian(.
 10. Habibi, A., & Adanvar, M. (2017). Structural equation modeling and factor analysis (Lisrel software application training). Tehran: Academic Jahad Publications.) in Persian(.
 11. Humaid, A. B., & Ibrahim, Y. B. (2019). The examination of factors influencing Saudi small businesses’ social media adoption by using UTAUT model. International Journal of Business Administration, 10(2), 96-112.
 12. Mirzaian, Z., Mehdipoor, A. R., & Azmasha, T. (2017). Presenting a strategic entrepreneurship model for achieving competitive advantage in Khuzestan province sport committees. Sport Management Studies, 45, 175-90. )in Persian(.
 13. Nazari, R., Gharah, M. A., & Asadollahi, Sh. (2019). Presenting the relationship model between managers' creativity and customer relationship management and its role on customer loyalty in Isfahan sport clubs. Applied Research in Sport Management, 7(4), 37-44. )in Persian(.
 14. Nikghadam, S. H., Rajabzadeh, G., Alborzi, M., & Hasanzadeh, G. R. (2017). Representing and structuring the problem of organizational creativity using soft systems methodology. Human Resource Management Research, 7(4), 181-203.) in Persian(.
 15. Olfi, Z., & Barghi Moghadam, J. (2017). Determining the factors affecting competitive advantage over entrepreneurship. Management and Planning Organizations, (2), 22-37. (in Persian(.
 16. Pérez-López, R. J., Olguín Tiznado, J. E., Magaña, M., Wilson, C. C., López Barreras, J. A., & García-Alcaraz, J. L. (2019). Information sharing with ICT in production systems and operational performance. Journal of Administrative Science, 11(36), 7-18.
 17. Petkovich, S., Jager, C., & Sasic, B. (2016). Challenge of small and medium sized companies at early stage of development: Insight from Bosnia and Herzegovinian. International Journal of Management, 21(2), 45-76.
 18. Pittino, D., Visintin, F., & Lauto, G. (2017). A configurationally analysis of the antecedents of entrepreneurial orientation. European Management Journal, 35(2), 224-37.
 19. Poufinas, T. H., Galanos, G., & Papadimitriou, P. (2018). The competitiveness of small and medium enterprises in adverse economic environments. Theoretical Economics Letters, 8, 2788-802.
 20.  Rahimi, A., & Alidoust Ghahfarokhi, E. (2018). Identifying the impact of entrepreneurial marketing on creating and promoting the performance of SMEs. New Approach in Sport Management, 6(23), 23-31. )in Persian(.
 21. Rajai, Z., Arghavani, A., & Mahmi, Z. (2017). Modeling the factors affecting knowledge management implementation in federations and investigating the impact of ict on creativity and entrepreneurship (Case study of Birjand University students). Journal of Medical Education Development Studies Center, 8, 168-75. (in Persian).
 22. Rauch, A., & Hatak, I. (2016). A meta-analysis of different HR-enhancing practices and performance of small and medium sized firms. Journal of Business Venturing, 31(5), 485-504.
 23. Razavi, M. J., & Talebpoor, M. (2018). Explaining the role of effective strategies on human resource development, organizational entrepreneurship and organizational development. New Approach in Sport Management, 6(20), 67-79. )in Persian(.
 24. Rizvandi, A., Tojari, F., & Esmaili, M. R. (2017). Testing the structural model of sport club managers' performance based on entrepreneurial marketing. Applied Research in Sport Management, 6(3), 63-74.
 25. Rodrigues, G., Sarabdeen, J., & Balasubramanian, S. (2016). Factors that influence consumer adoption of e-government services in the UAE: A UTAUT model perspective. journal of internet commerce, 15, 18-39.
 26. Rose, N. M., & Vincent, N. M. (2019). Top management demographics and performance: An empirical investigation of Kenyan State Corporations. International Journal of Business Administration, 10(1), 45-64.
 27. Seo, Y. W., & Chae, S. W. (2016). Market dynamics and innovation management on Performance in SMEs: Multi-agent simulation approach. Journal of Economic and Business. 91, 707–14. Available online at www.Sciencedirect.com
 28. Sharififar, F., & Mohammadian, F. (2017). Factors affecting entrepreneurial entrepreneurship in an organization: A meta-analysis. Contemporary Research in Sport management, 7(14), 53-64. (in Persian(.
 29. Shokrey, N. M. B. H., Nawi, N. B. C., Nasir, N. A. B. M., & Al Mamun, A. (2016). Factors contributing to the acceptance of social media as a platform among student entrepreneurs: A review. Mediterranean Journal of Social Sciences, (7), 42-57.
 30. Simpson, M., Padmore, J., & Taylor, N (2016). Marketing in small and medium sized enterprises. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. 12(6), 361-87.
 31. Thanh, S. T., Huu, C. N., Tran, T. O., & BaL, P. (2019). Building competitive advantage for vietnamese firms: The roles of knowledge sharing and innovation. International Journal of Business Administration, 10(4), 12-34.
 32. Thomas, C., Petkovich, M., & Pndya, S. (2014). The examination of factors influencing social media use by African American small business owners using UTAUT model. Global Information Technology Management, 13, 5-27.
 33. Tjønndal, A. (2016). Sport, innovation and strategic management: A systematic literature review. Brazilian Business Review, 13(Special Issue), 38-56.
 34. Wamba, S. F., & Carter, L. (2016). Social media tools adoption and use by SMES: An empirical study. Journal of Organizational and End User Computing, 26(2), 1-17.
 35. Zabihi, H., Shojai, V., & Hami, M. (2018). Investigating the relationship between skills literacy, academic literacy and success of the sporting business with the mediating role of entrepreneurial orientation. Applied Research in Sport Management, 7(3), 55-63. )in Persian(.
 36. Zhang, Y., Khan, U., Lee, S., & Salik, M. (2019). The influence of management innovation and technological innovation on organization performance. a mediating role of sustainability. Journal of Sustainability, 11(495), 2-21.