چابکی بازاریابی ورزشی: شناسایی پیشامدها، پیامدها و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگری تلاطم بازار (مورد مطالعه: برند ورزشی مجید (مروژ))

نوید مهتاب؛ فرزاد غفوری؛ سارا ورمقانی؛ مریم ورمقانی

دوره 15، شماره 79، مرداد و شهریور 1402، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22089/smrj.2022.11444.3501