نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد قروه، قروه، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد قروه، قروه، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر برای اولین بار پیشامدها و پیامدهای چابکی بازاریابی در حوزه ورزش و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را 280 نفر نیروی فروش و بازاریابی شرکت مجید تشکیل دادند. برای تعیین تعداد اعضای نمونه از دو روش فرمول کوکران برای جامعه محدود و قاعده 10 برابری استفاده شد و 162 نفر به عنوان اعضای نمونه در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، پرسش‌نامه محقق‌ساخته با طیف پنج نقطه‌ای لیکرت در میان اعضای نمونه توزیع شد و 162 پرسش‌نامه دریافت شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج حاصل از آن نشان داد که هوشمندی بازاریابی، آموزش و توسعه و برنامه‌ریزی بازاریابی، پیشامدها و عوامل محرکی برای چابکی بازاریابی ورزشی هستند. همچنین چابکی بازاریابی ورزشی بر مزیت محصول جدید و قابلیت نوآوری تأثیر معنادار دارد و این دو متغیر از پیامدهای چابکی بازاریابی ورزشی هستند. عملکرد شرکت نیز پیامد دیگر چابکی بازاریابی ورزشی است که مزیت محصول جدید و قابلیت نوآوری نیز بر عملکرد تأثیر معنادار دارد و در نهایت تلاطم بازار رابطه بین چابکی بازاریابی ورزشی و عملکرد شرکت را تعدیل می‌کند. به طور کلی، طبق یافته-های پژوهش، چابکی بازاریابی ورزشی، یکی از روش‌های نوین بازاریابی است که شرکت‌های ورزشی موفق می‌توانند برای حفظ و بهبود جایگاه رقابتی خود بکارگیرند. در نهایت نیز پیشنهادهای کاربردی به مدیران شرکت‌های ورزشی و پژوهشگران آتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sports Marketing Agility: Identifying Antecedents, Consequences and Its Impact on Organizational Performance with the Moderating Role of Market Turbulence (Case Study: Majid Sports Brand (Merooj))

نویسندگان [English]

 • Navid Mahtab 1
 • Farzad Ghafouri 2
 • Sara Varmaghani 3
 • Maryam Varmaghani 4

1 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Qorveh Branch, Qorveh, Iran

2 Associate Professor of Sports Managemen, Department of Management and Accounting, University of Allame Tabataba'I, Tehran, Iran

3 Master of Sport Management, Islamic Azad University, Qorveh Branch, Qorveh, Iran

4 Ph.D. Candidate of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

In the present study, for the first time, the antecedents and consequences of marketing agility in the field of sports and its impact on performance were investigated. The statistical population of this research consisted of 280 sales and marketing staff of Majid Company. To determine the number of sample members, two methods of Cochran's formula for limited society and 10-fold rule were used, and 162 people were considered as sample members. To collect the data using the random sampling method, a researcher-made questionnaire with a five-point Likert scale was distributed among the sample members and 162 questionnaires were received. Structural Equation Modeling was used to analyze the data, and the results showed that marketing intelligence, training and development, and marketing planning are Antecedents and drivers for sports marketing agility. Also, sports marketing agility has a significant effect on new product advantage and innovation capability, and these two variables are the consequences of sports marketing agility. Company performance is another consequence of sports marketing agility, which new product advantage and innovation capability also have a significant effect on performance, and finally, market turbulence moderates the relationship between sports marketing agility and company performance. In general, according to the research findings, sports marketing agility is one of the new marketing methods that successful sports companies can use to maintain and improve their competitive position. Finally, practical suggestions were provided to managers of sports companies and future researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Majid brand (Merooj)
 • Market turbulence
 • Performance
 • Sports marketing
 • Agility
 1. Abdavi, F., & Abdolalinejad, Z. (2016). The effect of internet advertising Brand equity (Case study: Merooj brand). Sport Management and development, 7(2), 73-87 (in Persian).
 2. Ahmadi, Y., Montazeri, S., & Mohammadi, A. (2016). The role of sports websites in the relationship between brand-customer (Case study: Majid sports brand website). Paper presented at the 9th International Congress on Physical Education and Sports Sciences, Sports Sciences Research Institute, Tehran. (in Persian).
 3. Al-Omoush, K. S., Simón-Moya, V., & Sendra-García, J. (2020). The impact of social capital and collaborative knowledge creation on e-business proactiveness and organizational agility in responding to the COVID-19 crisis. Journal of Innovation & Knowledge, 5(4), 279-288.
 4. Angoori, P., & Sheikhalizadeh, M. (2017). The survey of Majid sports goods brand equity in Tabriz, Iran. Paper presented at the 4th National Conference of Entrepreneurship and Knowledge-Based Business Management, University of Applied Science and Technology. (in Persian).
 5. Asseraf, Y., Lages, L. F., & Shoham, A. (2019). Assessing the drivers and impact of international marketing agility. International Marketing Review, 36(2), 289-315.
 6. Azar, A., & Momeny, M. (2020). Statistics and its application in management. Tehran: Samt. (in Persian).
 7. Brinker, S. (2012). 10 key principles of agile marketing management. Available at: http://chiefmartec.com/agilemarketing-in-single-whiteboard-sketch.
 8. Deng, C. P., Wang, T., Teo, T. S., & Song, Q. (2021). Organizational agility through outsourcing: Roles of IT alignment, cloud computing and knowledge transfer. International Journal of Information Management, 60, 102385.
 9. Haghighi, M., Hami, M., & shojaei, V. (2018). Studying factors affecting organization agility in Youth and Sport Office in Mazandaran province. Human Resource Management in Sport, 5(2), 249-262. (in Persian).
 10. Hooman, H. A. (2018). Structural equation modeling using LISREL application. Tehran: Samt. (in Persian).
 11. Hoseyni, A. (2015). Investigating the role of agile marketing and lean marketing in corporate performance (Unpublished master's thesis). University of Tehran, Farabi Campus. (in Persian).
 12. Jafar Zadeh Zarandi, M., Sharifian, E., & Ghahreman Tabrizi, K. (2019). Explaining organizational agility model based on information technology from the perspective of sports experts. Sport Management Studies, 10(52), 137-160. (in Persian).
 13. Kalaignanam, K., Tuli, K. R., Kushwaha, T., Lee, L., & Gal, D. (2021). Marketing agility: The concept, antecedents, and a research agenda. Journal of Marketing, 85(1), 35-58.
 14. Khan, H. (2020). Is marketing agility important for emerging market firms in advanced markets? International Business Review, 29(5), 101733.
 15. Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18.
 16. Mahmoudi, A., Karegar, G. Mottaghi Shahri, M. H., & Eslami, A. (2015). Investigating the role of organizational agility in the potential to change among employees of adolescent sport office in Alborz province. Contemporary Studies in Sports Management, 4(8), 15-28. (in Persian).
 17. Mehdipoor, A., Savari, F., & Jalilvand, J. (2017). Assessing aspects of organizational agility (Case study: Sport and Youth General Office of Khuzestan province). Sports Physiology & Management Investigations, 9(1), 125-136. (in Persian).
 18. Nazari, R., Moshkelgosha, E., & Fardipoor, R. (2019). The role of social factors in the exchange of tacit knowledge and marketing effectiveness of sports companies (Case study: Majid sport brand). Communication Management in Sport Media, 6(23), 67-76. (in Persian).
 19. Pirjamadi, S., Elahi, A., Moharramzadeh, M., & Mohebbi, A. (2016). Investigating the marketing mix weaknesses of internal sports companies of Adidas and Majid. Paper presented at the 9th International Congress on Physical Education and Sports Sciences, Sports Sciences Research Institute, Tehran. (in Persian).
 20. Rachmawati, A., & Moko, W. (2019). The concept of network marketing agility and its implications. Paper presented at the International Conference on Organizational Innovation (ICOI 2019) (pp. 174-179). Atlantis: Atlantis Press.
 21. Supreethi, S., & Suresh, M. (2021). Modelling of factors influencing marketing agility of strategic orientation in garment industries: A TISM approach. Materials Today: Proceedings.
 22. Tabataba'i Nasab, S. M., & Abikari, M. (2016). The effects of companies’ social irresponsibility on consumers’ negative emotions toward the brand and their behavior. ASEAN Marketing Journal, 8(2), 128-142.
 23. Tabataba’i Nasab, S. M., & Mohammadian Yazd, R. (2019). Service marketing agility, conceptualization and scale development. Business Administration Researches, 11(21), 347-371. (in Persian).
 24. Valafar, A., Amini, M. T., & Gholami, M. (2018). Identifying and determining the effective factors in assessment of decision in C4I system. Military Management, 18(2), 117-145 (in Persian).
 25. Zhou, J., Mavondo, F. T., & Saunders, S. G. (2019). The relationship between marketing agility and financial performance under different levels of market turbulence. Industrial Marketing Management, 83, 31-41.