نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش اعتباریابی و هنجاریابی پرسش‌نامة «عملکرد داوطلبان در ورزش» بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود که به‌صورت میدانی اجرا شد. ورزشکاران رشته­های ورزشی متفاوت در سطح ایران جامعة آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از بین آن‌ها 392 پرسش‌نامه جمع­آوری شد. به‌منظور جمع­آوری داده­ها از پرسش‌نامة «عملکرد داوطلبان در ورزش» ساختة کیم و همکاران (2010) استفاده شد که حاوی 18 سؤال بود و دارای مؤلفه‌های پیشرفت، ارزش، اجتماعی، حرفه، درک‌کردن و حفاظت بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی و آزمون­های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان پایایی پرسش‌نامة «عملکرد داوطلبان در ورزش» برابر با 89/0 بود. در مورد روایی سازه و براساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤال‌ها رابطة معناداری با عامل­ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخص­های نسبت خی­دو به درجه آزادی (13/3)، ریشة میانگین مجذور خطای تقریبی (095/0)،  شاخص­ برازندگی نرم شده برای مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه­هایش (91/0)، شاخص برازندگی تطبیقی (90/0)، شاخص واریانس باقیمانده و کوواریانس(90/0) و­ شاخص برازندگی برای ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریانس (97/0) برازش مدل­ را تأیید کردند. همچنین، درمورد روابط عامل­ها با مفهوم عملکرد داوطلبان، نتایج نشان داد که تمامی عامل­ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم عملکرد داوطلبان باشند؛ بنابراین، پرسش‌نامة «عملکرد داوطلبان در ورزش» مقیاسی قابل‌اطمینان و معتبری است که می­توان از آن برای ارزیابی میزان عملکرد داوطلبان در ورزش استفاده کرد و نتایج معتبری را مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the Validity and Reliability of Volunteers Function Questionnaire in Sport

نویسندگان [English]

 • Hossein Poursoltani Zarandi 1
 • Seyedeh Tahereh Mousavi Rad 2

1 Associate Professor of Sport Management, Payam Noor University

2 Assistant Professor of Sport Management, Payam Noor University

چکیده [English]

The aim of this study was to Validation and standardization of Volunteers Function Questionnaire in Sport. The research method is descriptive and is a type of structural equation that has been implemented fieldly. The statistical population of this study was the athletes in the Iran out of which 392 questionnaires were collected. Measurement Instrument was a questionnaire of 18-item used Volunteers Function (Kim, 2010) with six subscales (Enhancement, Protective, Career, Social, Understanding, Values). Statistical methods were descriptive indexes for describing data, Cronbach`s alpha for determining validity, analysis of an accepting factor to determine the structures validity was used. Analytical results showed (α=0.89) reliability for Volunteers Function questionnaire. All questions had a significant relationship with their agent in reliability of Structure, the amount of relationship and T-value, and they could be a good predictor for their agent. X2/df=3.13, RMSEA=0.095 indexes and NFI=0.91, CFI=0.90, IFI=0.90 and GFI=0.97 also confirmed the goodness of models. Also, the results about the relations of factors with the meaning of Volunteers Function showed that all factors could be a good predictor for the concept of Volunteers Function. Questionnaire Volunteers Function reliable and valid measure that can be used to evaluate Volunteers Function in the field of sports and reliable and consistent results are achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Athlete
 • Function
 • questionnaire
 • Volunteers
 1. Andam, R., Hemattinejad, M., Hamidi, M., Ramezaninejad, R., & Kazemnejad, A. (2011). Investigating the role of satisfaction in the forecast of volunteer participation in sport. Journal of Sport Management, 2, 35-49. (Persian).
 2. Andam, R., Hemattinejad, M., Ramezaninejad, R., & Kazemnejad, A. (2011). Examining barriers to bidding at University Sports Associations. Journal of Olympic, 3(47), 105-16. (Persian).
 3. Andam, R., Montazari, A., & Feyzi, S. (2013). Examining barriers to bidding at University Sports Associations. Journal of Sport Management, 5(4), 29-45. (Persian).
 4. Auld, C. (2004). Behavioral characteristics of student volunteers. Australian Journal on Volunteering, 9(2), 8-18.
 5. Barbara, H. M., & William, F. (2005). Statistical methods for health care research. London: Lippincott Williams and Wilkins.
 6. Burns, N., & Grove. S. K. (1999). Understanding nursing research (2nd edition). Philadelphia. W. B. Saunders Company.
 7. Chelladuray, P. (2006). Human resource management in sport and recreation (2nd edition). London: Human Kinetics.
 8. Cuskelly, G., Hoye, R, & Auld, C. (2006). Working with volunteer in sport: Theory and practices. London: Routledge.
 9. Egil, B., Torsten, S., Hasan, C., & Siegfried, N. (2012). Commitment and volunteer job satisfaction as determinants for the intention to remain a volunteer in sports clubs. Paper presented at the 19th Conference of the European Association for Sport Management, Madrid, Spanish.
 10. Finkelstein, M. A. (2008). Predictors of volunteer time: The changing contributions of motive fulfillment and role identity. Social Behavior and Personality, 36(10),  1353-64.
 11. Ghafori, F., Andam, R., Montazari, A., & Feyzi, S. (2012). Motivation and commitment of sporting event volunteers. Journal of Research Sport Management, 3, 105-16.
 12. Hallmann K., & Gesine, H. (2012). Determinants of volunteer motivation and their impact on future voluntary engagement: A comparison of volunteer's motivation at sport events in equestrian and handball. International Journal of Event and Festival Management, 3(3), 272-91.
 13. Hamidi, M., Andam, R., & Feyzi, S. (2013). Investigating the dimensions of cultural intelligence of volunteers in sport. Journal of Sport Management, 5(3), 5-20. (Persian).
 14. Han, K. (2007). Motivation and commitment of volunteers in a marathon running event (Unpublished doctoral dissertation). Florida State University, Berlin, Germany.
 15. Hu, L & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 16. Kim, M., Zhang, J. J., & Connaughton, D. (2010). Modification of the volunteer functions inventory for application in youth sports. Sport Management Review, 13(1), 25-38.
 17. Machin, E., Angela, J.A. (2008). Management matters: A national survey of volunteer management capacity. Institute for Volunteering Research, 76-92.
 18. MacLean, J., Hamm, S, (2007). Motivation, commitment and intentions of volunteers a large Canadian sporting event. Ontario Research Council on Leisure, 31(2), 523-56.
 19. Oesterle, S., Kirkpatrick, J. M., & Mortimer, J. T. (2004). Volunteerism during the transition to adulthood: A Life course perspective. Social Forces, 82(3), 1123-49.
 20. Pozzi, M., & Marta, E. (2006). Determinanti Psico-sociali del volontariato durante la transizione all'et'a adulta (Phycho-social determinants of volunteerism during the transition to the adult age). Psicologia Sociale, 1, 175-96.
 21. Turner , K. (2008). A report prepared for NSW sport and recreation. Available at: www.sciencedirect.com (Accessed 12 April 2018)
 22. Van der Wagen, L. (2007). Human resource management for event, managing the event workforce: Book reviews. Tourism Management, 28, 1574-83.