نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه‌طباطبایی

2 دانشیار دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه علامه‌طباطبایی

3 استادیار پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

چکیده

بررسی­ها نشان می­دهد که فرایند ارزیابی عملکرد مدیریت، منجر به به­سازی فعالیت و حذف شکست در ورزش خواهد شد؛ از­این­رو،هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد فدراسیون قایق­رانی بر­اساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپامی­باشد.جامعۀ آماری این پژوهش را کهﺗﻮﺻﻴﻔﻲ بوده و به­صورت میدانی انجام گرفته است، رئیس، دبیر و نایب­رئیسان­فدراسیون قایق­رانی، اعضا و کارکنان فدراسیون، مربیان، داوران و ورزشکاران شاغل در فدراسیون به تعداد 67 نفر­تشکیل دادند(از شیوۀ کل­شمار جهت انتخاب نمونه­ها استفاده گردید). بر­اساس یافته­ها­ دریافت می­شود که شرایط در عوامل مرتبط با توانمندسازی، نسبتاً مناسب می­باشد که در معیار­های رهبری، خط­مشی، استراتژی و فرایند، و در معیار­های کارکنان، شراکت­ها و منابع،بیانگرصحت این ادعامی­باشند. این در­حالی است که شرایط تمامی معیارهای نتایج، ضعیف ارزیابی می­شود.علاوه­براین وبرمبنای نتایج، بالاترین هم­بستگی بین خط­مشی­ها و استراتژی­ها و متغیراصلی وجود دارد و پایین­ترین هم­بستگی نیز بین کارکنان و نتایج کلیدی عملکرد مشاهده می­شود. ­نتایج به­دست­آمده نشان­می­دهند که مدل پژوهش برازش لازم را دارامی­باشد. با توجه به یافته­ها به­نظر می­رسدتوجه به معیارهای ارزیابی در این پژوهش که امتیاز پایینی را در مقایسه با شاخص­ها کسب نموده است، ضرورت ویژه­ای دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Sport Federation Applying European Foundation for Quality Management Excellence Index: Case Study (Canoeing federation)

نویسندگان [English]

  • Leila Mohammadi 1
  • Habib Honari 2
  • Mostafa Afshari 3

چکیده [English]

Studies show that Performance Assessment has been a major Component of Competitive Strategy to enhance Organizational Productivity and Profitability. In this Regard the Purpose of this Research is to Performance Evaluation of Canoeing, Rowing& Sailing Federation Applying European Foundation for Quality Management Excellence Model. It is an Applicable Descriptive Research which is used survey Method for data Gathering. The Population of the survey includes Federation president, Secretary, vice President, Employees, coaches, Referees, athletes and Members (N=61).we used total Number Practices method for selecting samples and a Questionnaire designed by Researcher. Data Gathering method in this Research was based on Standard questionnaire of European Foundation for Quality Management Excellence Model (EFQM). According the Results of this Research enabler’s Factors in Federation are in About Appropriate Situation and state of significant at p<0/05in Leadership, Policy & Strategy, Processes and state of Significant at p<0/01 in People, Partnership & Resources are some evidences of this claim. All of the result’s measures were estimated as weak. The results of this Research showed that there was a highest Relationship between Policy & Strategy and EFQM and lowest Relationship was in People and Key Performance results. Besides results of the Research indicated the Appropriate Level of Fitness. Using the current Literature about this subject and the Results indicated that paying more Attention to those measures that Gained less Points with Regard to Indicators, seems Essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Performance Evaluation
  • Index
  • Quality Management Excellence Model (EFQM)
  • Canoeing
  • Rowing
  • Sailing Federation
1. Abzari, M., Shahin, A., & Mohammad Shafiei, M. (2011). EFQM excellence rule based components: A case study of an industry group. Journal of Management and Operations, 3(2): 19-36 (Persian).
2. Badau, D. , Camarda, A. , Serbanoiu, S. , Virgil, T. , & Bondoc, D. (2007). Modern methods of performance management implementation in sports for all. Recent Advances in Management, Marketing, Finances 2(4):83-90.
3. British Quality Foundation. (2002). ­The model in practice. london (Prepared by the European Center of Business Excellenc)10:88.
4. Brown, M. F. , Stilwell, J. , & Makinney, M. (2005­). The ethical foundation of performance measurement and management. Public management: 22-25.
5. Dehghani Saryazdi, M., Saleh Olia, M., Kiani, B., & Naghandarian, K. (2008). The EFQM Excellence Model analysis using dynamical systems. Journal of Management Sciences in Iran, 12(3): 65-82. (Persian).
6. European Foundation for Quality Management. (1999 & 2003). The EFQM Excellence Model. Public and Voluntary Sector. (1st ed) EFQM Brussels:50.
7. European Foundation for Quality Management. (2000). Proceedings on business process management, 1(1): 100-12.
8. Faraji, R., & Poursoltani, H. (2010). Province of Iran's physical education department performance evaluation based on the EFQM model. Journal of Research in Sport Sciences, 29(1): 127-­31. (Persian).
9. Fletcher, D. , & Arnold, R. (2011). A qualititative study of performance leadership and management in elite sport. Journal of Applied Sport Psychology , 23(1): 223-­42.
10. Hamidi, M., Elahi, A., Akbari Yazdi, H., & Hamidi, M. (2011). Sports student Islamic Republic of Iran: Prospects and development strategies. Sports Management Studies Journal, 12(2): 13-26. (Persian)
11. Hingoft, E. L. (2000). New organization performance: Test uncover some surprising relation behavior. (3er ed). West Palm Beach: Credit Union Times: 48.
12. Horri, S., Akbari, H., Ghergherechi, M., & Nouri Alamouti, S., (2009). The advantages and achievements using the EFQM Excellence Model in universities and higher education institutions. Basirat Quartery Journal, 44(1): 97-124. (Persian).
13. Jafari, A., Ehsani, M., Khabiri, M., & Momeni, M., (2009). Iran's faculties of physical education and sports science performance assessment system design. Journal of Sport Management­, 2(3):51-72 (Persian).
14. Khodadad, Sh. (2006). The relationship between leadership style and organizational excellence in physical education faculties in Tehran. (Unpublished Master Disseration). Tehran: Tehran University. (Persian).
15. Khosravizadeh, A., Hamidi, M., Yadollahi, J., & Khabiri, M. (2009). Identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran and the issues and challenges facing it. Journal of Sport Management, 1(4): 19-35. (Persian).
16. Marques, A. I. , Rosa, M. J. , Suarez, P. , Santos, R. , & Mota, J. (2011). Evaluation of physical activities programmes for elderly people: A descriptive study using the EFQM criteria. BMC Public Health, 6(3): 90-120.
17. National Management and Planning Organization. (2000). Explaining the concept, role and structure of management performance evaluation. Tehran: Performance Assessment and Improvement of Management Office, 5­(3): 215-20. (Persian).
18. Perez, V. R. , Minguet, J. L. , & Freire, M. G. (2010). Sport management services: The demensions of quality. Journal of Human Sport & Exercize­, 5­(2): 295-306.
19. Sadeghi, A., & Hejazi, A. (2012). Teaching hospitals in Bojnord their performance evaluation based on the EFQM Excellence Model. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 4(2): 201-7. (Persian).
20. Sutherland, J. , & Canwell, D. (2004). Key concept in operation management. (1st ed­). Palgrave: Maclillan: 68.
21. Winand, M. , Zintz, T. , Bayle, E. , & Robinson, L. (2010). Organizational performance of Olympic sport governing bodies: Dealing with measurement and priorities . Managing Leisure­, 15(5): 279-307.
22. Zakershahrak, M., & Abazari, Z. (2011). Performance assessment institute for the intellectual development of children and young adults foundation for quality management Excellence Model Europe and Iran using the proposed model created International Library of Children and Adolescents. Journal of Accounting Research and Information Research, 59­(46): 129-­50. (Persian).
23. Zanganeh, E., Ehsani, M., & Kouzechian, H. (2009). The relationship between empowerment and organizational excellence results in Tehran in the Iranian Premier League football clubs (Based on EFQM). Journal of Research in Sport Sciences, 23(2): 151-­64. (Persian).