مقاله پژوهشی

طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم‌ مدیریت استعداد و قابلیت هوشمند‌ی سازمانی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری- تفسیری در اداره‌های کل ورزش‌وجوانان کشور

اکبر ساعتی زارعی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی