نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

به‌یقین، نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایة یک کشور محسوب می‏شود و استفادة درست از این سرمایه در یک سیستم منسجم ضروری است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل اثر سرمایه‌گذاری دولت بر اشتغال دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد رشتة تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی بود. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی بود و همة دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد تربیت‌بدنی در همة گرایش‌ها که در سال‌های 1385 تا 1390 از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی دانش‌آموخته شدند، جامعة پژوهشی مطالعة حاضر را تشکیل دادند. حجم جامعة پژوهش 7500 نفر برآورد شد که برای بر آورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که برآورد حجم نمونه 360 نفر درنظر گرفته شد. نمونه‌گیری به‌صورت طبقه‌ای خوشه‌ای و به‌صورت تصادفی انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامة پژوهشگرساخته بهره گرفته شد. روایی محتوایی پرسش‌نامه به تأیید اساتید گروه تربیت‌بدنی، مدیریت، اقتصاد، جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی رسید. برای بررسی روایی سازة پرسش‌نامه، از روش تحلیل عاملیاکتشافی استفاده شد که روایی ساختاری قابل‌قبولی نشان داده شد( بار عاملی برابر با 748/0). میزان پایایی پرسش‌نامه برابر با 97/0 (آلفای کرونباخ) گزارش شد. برای تجزیه‌وتحلیل آماری از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخة 20 و لیزرل استفاده شد. به‌طورکلی، از دیدگاه دانش‌آموختگان دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مهم‌ترین عوامل سرمایه‌گذاری دولتی مؤثر در اشتغال دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد رشتة تربیت‌بدنی مشخص شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که دربین هفت عامل سرمایه‌گذاری دولت درمورد اشتغال، عامل حمایت کافی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در بخش تربیت‌بدنی دربین دانش‌آموختگان دو گروه دانشگاه دارای بیشترین ضریب همبستگی است (دانشگاه دولتی با ضریب همبستگی برابر با 819/0 و دانشگاه غیردولتی با ضریب همبستگی برابر با 801/0). به‌طورکلی، نقش سرمایه‌گذاری دولت به‌عنوان متولی اصلی ایجاد اشتغال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Government Investment on Employment of Graduates the MSC Degree in Physical Education of Public and Private Universities

نویسندگان [English]

  • Leila Ghorbani Ghahfarrokhi 1
  • Abolfazl Farahani 2

1 Assistant Professor of Sport Management, Payame Noor University

2 Professor of Sport Management, Payame Noor University

چکیده [English]

Obviously, the most important human capital is an appropriate use of these funds is necessary in an integrated system. This study analyzes the effect of government investment on employment MSC degree in physical education is public and private universities. Methods In this descriptive - analytical study and the research community all MSC degree in physical education in the years 1385 till 1390 all the trends in both public and private universities have graduated from the population size 7500 study estimated that a sample size of Cochran's formula was used to estimate the sample size was 360 patients . Stratified cluster random sampling was performed. A questionnaire was used to collect data confirm the validity of the questionnaire Physical Education teachers, administration, economics, sociology and the social sciences. For construct validity, exploratory factor analysis indicated that an acceptable construct validity (factor loading 0.748) level of reliability equal to 0.98 (Cronbach’s alpha) were reported. The cost of software for statistical analysis (SPSS 20) and LISREL was used. In general, graduates of public universities and non-governmental, public investment factors affecting the employment of graduates of master's degree in physical education were identified. The results of the study showed that between 7 operating state investment in jobs to support plenty of private investments in physical education among graduates of two universities with the highest correlation coefficient (a public university with a correlation coefficient, 0.819 universities and NGOs with a correlation coefficient, 0.801). General government investment in job creation as the main trustee is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Investment
  • M.Sc. Graduate Physical Education
  • Employment
  • Public and Private Universities
1. Alizadeh, M. H., & Nasiri, S. (2001). Investigation of occupational problems of physical education and sport science graduates. Movement, (7), 90-77.
2. Barabadi, Q. A., Mohammadi, M., & Asadi, A. (2009). Analysis of educational, socio-cultural barriers to employment of agricultural graduates. Journal of Social, Economic, Scientific and Cultural Studies, 19 (19), 92-100.
3. Bai-Da, Q. (2009). A research of the employment problem on common job-seekers and graduates. International Journal of Compur, 6(3), 314-318.
4. Budria, S., & Pedro, T. P. (2008). The contribution of vocational training to employment, job-related skills and productivity: Evidence from Madeira Island. IZA Discussion Papers, Institute for the Study of Labor (IZA), 3462, 1-32.
5. Colombia, N., & Masclet, D. (2008). Intergenerational correlation in self-employment: Some French ECHP data. Small Business Economics, 30(4), 423-37.
6. Fatas, A., & Mihov, I. (2000). The effect of fiscal policy on consumption and employment: theory and evidence. Paper presented at the European Summer Symposium on International Macroeconomics, We would like to thank seminar participants at Tilburg University, ECARES, University of Toulouse and the European Summer Symposium on International Macroeconomics, Tarragona1998, for helpful comments,1-32.
7. Farahani, A., Tarkhani, A. A., & Faith, M. (2012). Comparison of self-concept of physical education students in public and non-governmental universities. Journal of Sport Management Studies, (15), 189-202.
8. Gaehtgens, P. (2003). Paper presented at the German-Australian Conference on HigherEducation Financing, Berlin, Germany.
9. Habibollah Progeny, S. (2011). Investigation of Job Characteristics of Physical Education Students of Guilan University. (Unpublished Master’s Thesis). University of Guilan, Guilan.
10. Javad Sarraf, N. A. & Shuja, R. (2008). Investigating the attitude of physical education students to entrepreneurship barriers and problems of starting a business after graduation. Research in Sport Science, (22), 81-95.
11. Khosravi Pour, B. & Suleimanpour, M. R. (2009). Effective Educational Solutions in Employment Promotion of Graduates of Khuzestan Agricultural Jihad Training Complex. Journal of Agricultural Education Management Research, (9), 19-45-73.
12. King-Jang, Y., Chung-Hua, S., Hsing, C., & Hsin, F. (2010). Social psychological factors affecting the employment of graduate students in Taiwan. Social Behavior and Personality, 38(9), 1259-68.
13. Karimi, Z. (2006), Barriers to Successful Implementation of Employment Policies in Iran. Political-Economic Information, (232-231), 270-81.
14. Khalili Iraqi, Q. M., & Suri, A. (2005). Employment in manufacturing sectors and the role of demand-side factors. Journal of Economic Research, (68), 283-304.
15. Laraya, J. (2009). The employability of graduates: A determinant to full employment. Paper presented at the ASAIHL Conference on Enhancement of Graduate Employment, AT Colombia, Sari Lanka.
16. Mirakzadehand, A. A., & Ghiasvand Ghiasy, F. (2011). Effective factors on the employment status of agricultural graduates in Iran. African Journal of Agricultural Research, 6(2), 432-9.
17. Marouani, M. A. (2001). More jobs for university graduates: Some policy options for Tunisia, Applied Economics Letters, 17(10), 933-7.
18. Mahon, M. C., & Walter, W. (2006). Education and the economy Conter for information Office of Research and Development, Ministry of Education and Culture Jointly Sponsored ByUSAID, Educational Policy and Planning Project (EPP).15-7.
19. Marouani, M. A. (2009). More Jobs for university graduates: Some policy options for Tunisia. Available at: (institute de recherché pour le development, 20 April 2010).
20. Purcell, K., & Elias, E. (2004). Seven years on: Graduate careers in a changing labour Mamket. Short report, employment studies research, The University of the West of England. Available at: (Warwick.ac.uk),20 April 2010.
21. Shah Hosseini, AS (2007). Entrepreneurship (Second Edition). Publisher: Ayse.
22. The European Commission. (2010). Improving employment in the field of sport in Europe through vocational training, context of the VOCASPORT project. Available at(eose.org),20 April 2010.
23. Xiaoxue, L. (2009). Factors affect the employment of youth in China. (Unpublished bachelor thesis). Voxjo Universitiet,in china .
24. Zare, N. (2008). Investigating Barriers to Entrepreneurship in Sport in Iran. (Unpublished Master’s Thesis). University of Tehran, Tehran.