دوره و شماره: دوره 12، شماره 60، خرداد و تیر 1399، صفحه 1-200 (خرداد و تیر 1399) 
4. توسعة پایدار از طریق ورزش: موانع و راهبردها

صفحه 83-102

10.22089/smrj.2020.8198.2808

محمدحسین قربانی؛ حمیدرضا صفری جعفرلو؛ محمدرضا اسماعیلی