نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان­های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش‌های آمیخته است که به‌صورت میدانی انجام شد. همة مدیران و کارمندان ادارات ورزش دانشگاه­های آزاد سراسر کشور جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه، در گردهمایی سراسری مسئولان ورزش دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور که در سال 1395 با حضور همة مسئولان ورزش واحدهای دانشگاه آزاد کشور و شاغلان در معاونت ورزش سازمان مرکزی برگزار شد، به تعداد کل افراد حاضر در گردهمایی (340 نفر از 114 واحد دانشگاهی) پرسش‌نامه به‌صورت حضوری توزیع شد. ابزارهای پژوهش حاضر، پرسش‌نامة «وضعیت بلوغ کارکنان در جهت نظام اطلاعاتی سبز» و پرسش‌نامة «عوامل مؤثر در بهبود نظام اطلاعاتی سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی» بودند. روش تجزیه‌وتحلیل آماری شامل روش­های آماری کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی ­تک­نمونه‌ای و تحلیل عاملی اکتشافی بود. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص نام اطلاعاتی سبز در در تمامی حیطه‌ها ازجمله مرکز داده (55/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، محیط اداری (59/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، روش کاری (56/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، تدارکات (60/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری) و قوانین شهروندی سازمانی (52/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری) در سطح نامطلوبی قرار داشت. همچنین، موانع فرهنگی، آموزشی و فردی جزو موانع مستقل کلیدی بودند که سبب تأثیرگذاری بر سایر موانع شدند. به‌صورت‌کلی، برای بهبود نظام اطلاعاتی سبز نیاز است برخی جنبه­های فرهنگی، آموزشی و فردی بهبود یابند تا بتوان زمینة بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص را هموار کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study on Improvement of Green Information System in Sport Facility and Organizations of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

 • Babak Davodi 1
 • Ali Zarei 2
 • Farideh Ashraf Ganjavi 2

1 PhD student in Sport Management, Department of Physical Education and sport sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Department of Physical Education and sport sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to study the improvement of the green information system in sports facilities and sports organizations of Islamic Azad University. This research was mix method that was done on the field. The statistical population of this study consists of all managers and staff members of sport affairs of free universities throughout the country. In order to select a sample at the National Sports Association of the Islamic Azad University, in the year 1395, with the participation of all sports officials of the Azad University of the country and employees of the Sports Department of the Central Organization, the total number of people attending the gathering (340 of 114 academic units). The questionnaire was distributed to the researcher, of which 320 questionnaires were returned to the researcher. The present research tool was a questionnaire of staff's maturity status for the green information system and a questionnaire on the factors affecting the improvement of the green information system in the department of sports of Islamic Azad University. The statistical analysis method in this study included statistical methods of Smironom colomograf, T-test and exploratory factor analysis. The results of this study showed that the maturity level of Islamic Azad University's sports departments regarding the name of the green information in all areas including the data center (mean = 2.55; P= 0.001); administrative environment (mean = 59.2; P=0.001), the method of work (mean= 2.56; P=0.001), logistics (mean = 2.60; P=0.001) and organizational citizenship laws (mean=2.52; P=0.001) was an unfavorable level. In general, in order to improve the green information system, some cultural, educational and individual aspects are needed to improve the field of maturity of Islamic Azad University sports departments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maturity
 • Environment
 • Culture
 • Education
 • Information Systems
 1. Akman, I., & Mishra, A. (2015). Sector diversity in green information technology practices: technology acceptance model perspective. Computers in Human Behavior, 2(1), 49-86.
 2. Bai, C., Kusi-Sarpong, S., & Sarkis, J. (2017). An implementation path for green information technology systems in the Ghanaian mining industry. Journal of Cleaner Production, 15(4), 5-23.
 3. Dao, V., Langella, I., & Carbo, J. (2011). From green to sustainability: Information Technology and an integrated sustainability framework. The Journal of Strategic Information Systems, 20(1), 63-79.
 4. Dezdar, S. (2017). Green information technology adoption: Influencing factors and extension of theory of planned behavior. Social Responsibility Journal, 13(2),          292-306.
 5. Hardin Ramanan, S., Chang, V., & Issa, T. (2018). A green information technology governance model for large Mauritian companies. Journal of Cleaner Production, 10(4), 88-97. (Persian).
 6. Hernandez, A. (2017). Assessing the maturity of green IT adoption within the Philippine manufacturing industry. International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD), 9(2), 37-55.
 7. Jenkin, T., McShane, L., & Webster, J. (2011). Green information technologies and systems: Employees’ perceptions of organizational practices. Business & Society, 50(2), 266-314.
 8. Jenkin, T., Webster, J., & McShane, L. (2011). An agenda for ‘Green’information technology and systems research. Information and Organization, 21(1), 17-40.
 9. Junior, B., & Romli, A. (2018). Green information technology for sustainability elicitation in government-based organizations: An exploratory case study. International Journal of Sustainable Society, 10(1), 20-41.
 10. Junior, B., & Romli, A. (2017). A Green information technology governance framework for eco-environmental risk mitigation. Progress in Industrial Ecology: An International Journal, 11(1), 30-48.
 11. Leidner, D., & Kayworth, T. (2006). A review of culture in information systems research: Toward a theory of information technology culture conflict. MIS quarterly, 1(2), 57-99.
 12. McCullough, B., Pfahl, M., & Nguyen, S. (2016). The green waves of environmental sustainability in sport. Sport in Society, 19(7), 40-65.
 13. Mishra, D., Akman, I., & Mishra, A. (2014). Theory of reasoned action application for green information technology acceptance. Computers in Human Behavior, 1(3), 29-40.
 14. Molla, A., Cooper, V., Corbitt, B., Deng, H., Peszynski, K., Pittayachawan, S., & Teoh, S. (2008). E-readiness to G-readiness: Developing a green information technology readiness framework. ACIS 2008 Proceedings, 1(3), 53-70.
 15. Mombiny, M., Khadivar, A., & Rohani, S. (2017). Evaluation of green IT maturity using fuzzy inference system. Management Research in Iran, 21(4), 51-71. (Persian).
 16. Rohani, S., & Berberian, M. (2017). Green information systems green environmental benefits. Paper presented at the 2nd International Conference on Knowledge Based Research in Computer Engineering and Information Technology, Tehran University, Tehran. (Persian).
 17. Recker, J. (2016). Toward a design theory for green information systems. InSystem Sciences (HICSS). Paper presented at the 49th Hawaii International Conference, Koloa, USA.
 18. Shahbandarreh, H., & Kabgani, M. (2015). Quantitative analysis of the opportunities and challenges of the application of green IT in the organization. Smart Business Management Studies, 4(14), 97-116. (Persian).
 19. Taghavi Fard, M., & Samadi, F. (2014). Factors affecting the implementation of green IT projects with emphasis on virtualization (Case study: Sapco Corporation). Journal of Management Sciences of Iran, 4(9), 88-112. (Persian).