نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ازآنجاکه دانش مهم‌ترین منبع در اقتصاد دانش‌بنیان است، اقتصاد در ورزش نیز تحت‌تأثیر این روند تکاملی، ماهیتی دانش‌بنیان به خود گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌ها و سطوح اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش، با روش پژوهش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شده است. با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و براساس مصاحبه‌های عمیق با متخصصان، داده‌های پژوهش جمع‌آوری شدند. براساس نظریة داده‌بنیاد و با رویکرد ساخت‌گرا داده‌ها کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش به سه سطح اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به فرد، اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به سازمان و اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به جامعه دسته‌بندی می‌شود. در اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به فرد مؤلفه‌های نهادینه‌سازی دانش و مدیریت دانش، در اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به سازمان مؤلفة الزامات و بسترهای اقتصاد دانش‌بنیان، در اقتصاد دانش‌بنیان معطوف به جامعه مؤلفة توسعة علمی و همچنین در تعریف اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش مؤلفة کلان‌نگری بیشترین تأکید را داشتند. به‌صورت‌کلی، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که در اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش، تولید و توزیع مبتنی‌بر کاربرد دانش و اطلاعات در عرصة ورزش است و با توجه به اهمیت آن برای سیاست‌گذاران ورزش، باید اقدامات و پیش‌نیازهای لازم با درنظرگرفتن سطوح و مؤلفه‌های آن فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Components and Levels of Knowledge-Based Economy in Sport (A Qualitative approach)

نویسندگان [English]

 • Maryam Amini 1
 • Nahid Atghia 2
 • Rasool Norouzi Seyed Hosseini 3

1 M.Sc. of Sport Management, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Because of Knowledge is the most important source of knowledge-based economy, Economy in sports is influenced by the evaluation of the knowledge-based economy. The aim of this study is Identifying and levels of knowledge-based economy in sport which was conducted through qualitative research method with fundamental-exploratory nature. Research data was collected through snowball sampling method and based on in-depth interviews with experts. Data were analyzed after coding according to grounded theory and data constructivist approach. The results indicated that knowledge-based economy is categorized into three levels: individual-dependent knowledge-based economy, organization-dependent knowledge-based economy and society-dependent knowledge-based economy. Institutionalizing of knowledge along with knowledge management in individual-dependent knowledge-based economy, requirements and substrates of the knowledge-based economy in organization-dependent knowledge-based economy, scientific development in society-dependent knowledge-based economy and holism in definitions of the knowledge-based economy in sport had the most agreement among the interviews. As a conclusion of findings, in knowledge-based economy in sport, production and distribution is based on application of information and knowledge. Regarding importance of levels and components of knowledge-based economy in sport, policymaker in sport must to prepare implements and practices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economy
 • Knowledge-Based Economy
 • Economic Development
 • Sport
 • Qualitative Method
 1. Amiri, M., & Norouzi Seyed Hossini, R. (2013). An introduction on qualitative research method in sport. Tehran: Publication of University of Tehran. (Persian).
 2. Amjadi, K., Rahbari, Gh., & Soltani, GH. (2012). Analysis effects of knowledge-based economy index on GDPs. Journal of Productivity Management, 21, 83-104. (Persian).
 3. APEC Economic Committee. (2001). Towards knowledge-based economics in APEC. APEC Secretariat, Singapore: 2(1):23-49.
 4. Blanco, C. H., Martínez, R., & Notario, A. V. (2017). Population sstructure and the human development index. Available at: https://ideas.repec.org/p/ivi/wpasad/2017-04.html
 5. Carrillo, F. J. (2015). Knowledge-based development as a new economic culture. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 1(1), 123-43.
 6. Charmaz, K. (2006). Grounding grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. London: Sage Publications.
 7. Cooke, P., & Leydesdorff, L. (2006). Regional development in the knowledge-based economy: The construction of advantage. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 5-15.
 8. Culpan, I., & Meier, C. (2016). Sport and the political economy: Considerations for enhancing the human condition. Athens Journal of Sports, 3(2), 143-54.
 9. Danaee Fard. H.(2010). Theory building: Fundamental and methodologies. Tehran: SAMT Publication. (Persian).
 10. Dowling, M., & Washington, M. (2017). Epistemic communities and knowledge-based professional networks in sport policy and governance: A case study of the Canadian sport for life leadership team. Journal of Sport Management, 31(2), 133-47.
 11. Farajpour, A., Keshavarz, H., & Ansari, H. (2012). Cuture: Heart of knowledge-based economy in growth and economic development”. Journal of Cultural Engineering, 6(63), 13-28. (Persian).
 12. Foray, D., & Lundvall, B. (1998). The knowledge-based economy: From the economics of knowledge to the learning economy. The Economic Impact of Knowledge,47(6) , 115-21.
 13. Ghaffar, A. R. A., Beydoun, G., Shen, J., Tibben, W., & Xu, D. (2012). A synthesis of a knowledge management framework for sports event management. Proceedings of the 7th International Conference on Software Paradigm Trends Wollongong :494-9.
 14. Ghafouri Yazdi, M., Mahmoud, A., Khabiri, M., Eslami, A. (2013). Regression analysis of the relationship between components of knowledge management and knowledge-based economics in Sport and Youth General Office of Khorasan Razavi. Journal of New Trends in Sport Management, 2014, 2(5), 49-62. (Persian).
 15. Gharedaghi. R,Kawosi, T., Karimi, S. (2011). Analysis role of knowledge-based companies in knowledge economy with designing model. Paper presented at the Conference of Cooperative Entrepreneurship. (Persian).
 16. Godin, B. (2006). The knowledge-based economy: Conceptual framework or buzzword? The Journal of Technology Transfer, 31(1), 17-30.
 17. Holt, N. L., Camiré, M., Tamminen, K. A., Pankow, K., Pynn, S. R., Strachan, L & Fraser-Thomas, J. (2018). PYD Sport NET: A knowledge translation project bridging gaps between research and practice in youth sport. Journal of Sport Psychology in Action, 9(2), 132-46.
 18. Král, P., & Cuskelly, G. (2018). A model of transparency: Determinants and implications of transparency for national sport organizations. European Sport Management Quarterly, 18(2), 237-62.
 19. Kavetsos, G., & Szymanski, S. (2010). National well-being and international sports events. Journal of Economic Psychology, 31, 158-71.
 20. Khalifa, A. B. (2017). Direct and complementary effects of investment in knowledge-based economy on innovation performance in Tunisian firms. Journal of the Knowledge Economy, (2), 1-29.
 21. Memarnrzhad, A. (2003). Knowledge-based economy: Implementation, symbols, IRAN situation: Challenges and solutions. Quarterly of Economics and New Trade, 1, 83-108. (Persian).
 22. Merton, R. K. (1967). On theoretical sociology. New York: Free Press.
 23. Miles, I. (2000). Services innovation: Coming of age in the knowledge-based economy. International Journal of Innovation Management, 4(04), 371-89.
 24. Nazeman, H., & Eslamifar, A. (2008). Knowledge-based economy and Sustainable development (designing and testing of an analytical model with global data). Journal of Knowledge and Development, 17(33), 185-212.
 25. Pourfaraj, A., Keshawarz, H., & Ansari, H. (2012) Culture: heart of Knowledge based Economy in economic development, journal of culture engineering, 6(63): 12-23. (Persian).
 26. Raesi, M., Hosseini, E., Talebpoor, M., & Nazari, V. (2014). The Fit of Regression Equation of Knowledge Management and Organizational Effectivenss in Iran Selected Sport Organizations. Journal of Sport Management, 5(4), 47-65. (Persian).
 27. Sanderson, K., Harris, F., Russel, S., & Chase,S, (2000). The economic benefits of sport: A review. Business and Economic Research Ltd (BERL).
 28. Talpoş, M. F., Pop, I. G., Văduva, S., & Kovács, L. A. (2017). Talent management and the quest for effective succession management in the knowledge-based economy. In business ethics and leadership from an Eastern European, transdisciplinary Context (65-73). Springer, Cham.
 29. Weick, K. E. (1974). Middle range theories of social systems. Behavioral Science, 19(6), 357-67.
 30. Wilinski, M. (2016). Knowledge-based economy. Available at: http://www. badaniagospodarcze.pl/images/Working_Papers/11 november 2017_No_16.pdf .
 31. Willem, A., Girginov, V., & Toohey, K. (2019). Governing bodies of sport as knowledge brokers in Sport-for-All communities of practice. Sport Management Review, 22(5), 584-99.
 32. World Bank. (2015). World development indicators. Available at: http://www.data.worldbank.org (Accessed: 10 august 2017).