واکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ به‌کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی (یک مطالعۀ آمیختۀ اکتشافی با روش فراترکیب)

سید احسان امیرحسینی؛ صمد گودرزی؛ مجید کیانی؛ روح الله عسگری

دوره 13، شماره 68، مهر و آبان 1400، صفحه 301-334

https://doi.org/10.22089/smrj.2020.8941.3040