نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج ، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش واکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعه بکارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی بود. روش انجام آن آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی به منظور شناسایی ابعاد نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی بر توسعه بکارگیری انرژی سبز از روش فراترکیب استفاده گردید. در بخش کمی با نظرسنجی خبرگان روایی مدل تائید و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی به بررسی برازش مدل پرداخته شد. در مرحله فراترکیب جامعه مورد بررسی، پایان‌تامه‌ها و مقالات پژوهشی، در نظرسنجی از خبرگان در حوزه انرژی سبز و جامعه‌شناسی و در مرحله تحلیل عاملی مدیران سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیران شرکت توسعه اماکن ورزشی، مدیران واحد عمرانی وزارت ورزش و ادارات کل ورزش و خبرگان دانشگاهی (590 نفر) بودند. روش نمونه-گیری در مرحله اول کل شمار، در مرحله دوم هدفمند و در مرحله تحلیل عاملی طبقه‌ای بود که 235 نفر محاسبه شد. یافته‌های فراترکیب نشان داد آگاهی و نگرش نسبت به انرژی سبز، مشروعیت و پذیریش اجتماعی انرژی سبز، وجود موسسات مردم نهاد حامی محیط زیست و انرژی سبز و یک پیشرو و مسائل فرهنگی از عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بکارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی هستند. روایی مدل به روش سیگمای شمارشی 897/0 به دست آمد. نتایج نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار است. درکل می‌توان نتیجه گرفت، در کنار فراهم شدن زیرساخت‌های انرژی سبز، پذیرش اجتماعی شرط لازم برای توسعه بکارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی است که با افزایش آگاهی و تغییر نگرش با استفاده از موسسات مردم نهاد، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ سازی حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of Social and cultural issues in developing the use of green energy in sport facilities (An exploratory mixed research by meta-synthesis method)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ehsan Amir Hosseini 1
  • samad goodarzi 2
  • majid kiani 3
  • roohollah asgari 2

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran

2 Ph.D., Sports Management, University of Tehran

3 Department of Sport Management, Faculty of phyysical education, Bu Ali Sina University of Hamedan

چکیده [English]

This research is aimed at analyzing the role of Social and cultural issues in developing the use of green energy in sport facilities. The research is of exploratory mixed type. In qualitative part, meta-synthesis method was used for recognizing the dimensions of the Social and cultural issue’s role on. In quantitative part, first the validity of the model, fitness of the model was checked by confirmatory factor analysis. In meta-synthesis phase, the studied population included the relevant theses and research papers; in experts’ survey, the population included 9 experts of green energy and Sociology area, and in factor analysis phase, the population included the mangers and experts of Renewable Energy Organization. Sampling method in the first stage was total population, in the second stage was Purposive sampling, and in factor analysis phase, the sampling was done by stratified method and 235 people were selected based on Morgan table. Meta-synthesis findings showed Awareness and attitudes towards green energy, legitimacy and social acceptance of green energy, the existence organizations supporting the environment and green energy, issues are social and cultural factors green energy in sports venues. Validity of the model was obtained as 0.897 by sigma counting method. The results of factor analysis showed that the model has a proper fitness. In general, it is concluded that addition to providing green energy infrastructures, social acceptance is a prerequisite for developing green energy use in sports facilities by increasing awareness and changing attitudes through the use of public institutions, social networks and culture-building.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social and cultural issues
  • renewable energy
  • sport facilities and meta-synthesis