نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف واکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعۀ به‌کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی انجام شد. روش انجام‌شدن پژوهش به‌صورت آمیختۀ اکتشافی بود. در بخش کیفی به‌منظور شناسایی ابعاد نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی سبز از روش فراترکیب استفاده شد. در بخش کمّی ابتدا با نظرسنجی از خبرگان روایی مدل تأیید شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به بررسی برازش مدل پرداخته شد. در مرحلۀ فراترکیب، جامعۀ بررسی‌شده، پایان‌‌‌نامه‌‌‌ها و مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع (35 مورد)، در نظرسنجی از خبرگان، نُه نفر از خبرگان صاحب‌نظر در حوزۀ انرژی سبز و جامعه‌‌‌شناسی و در مرحلۀ تحلیل عاملی، مدیران و کارشناسان سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، مدیران و کارشناسان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و واحدهای تابع، مدیران و کارشناسان واحد عمرانی وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌‌‌ها و خبرگان دانشگاهی (590 نفر) بودند. روش نمونه‌‌‌گیری در مرحلۀ اول کل‌شمار، در مرحلۀ دوم هدفمند و در مرحلۀ تحلیل عاملی طبقه‌‌‌ای بود که براساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، 235 نفر محاسبه شد. یافته‌‌‌های فراترکیب نشان داد آگاهی و نگرش به انرژی سبز، مشروعیت و پذیریش اجتماعی انرژی سبز، وجود مؤسسات مردم‌نهاد حامی محیط‌زیست و انرژی سبز، یک پیشرو و مسائل فرهنگی، از عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر به‌کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی هستند. روایی مدل به روش سیگمای شمارشی 897/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. به‌طورکلی می‌‌‌توان نتیجه گرفت، در کنار فراهم‌شدن زیرساخت‌‌‌های انرژی سبز، پذیرش اجتماعی شرط لازم برای توسعۀ به‌کارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی است که با افزایش آگاهی و تغییر نگرش با استفاده از مؤسسات مردم‌نهاد، شبکه‌‌‌های اجتماعی و فرهنگ‌سازی حاصل می‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Social and Cultural Issues in Developing the Use of Green Energy in Sport Facilities (An Exploratory Mixed Research by Meta-Synthesis Method)

نویسندگان [English]

 • Seyed Ehsan Amir Hosseini 1
 • samad goodarzi 2
 • majid kiani 3
 • roohollah asgari 2

1 Associate Professor of Sport management, Islamic Azad University, Yasouj, Iran

2 Ph.D. of Sports Management, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

3 Ph.D. of Sports Management, University of Aboali Sina, Hamedan, Iran

چکیده [English]

This research is aimed at analyzing the role of social and cultural issues in developing the use of green energy in sport facilities. The research is of exploratory mixed type. In qualitative part, meta-synthesis method was used for recognizing the dimensions of the role of social and cultural issues on development of the use of green energy. In quantitative part, first, the validity of the model was approved based on the experts’ survey and then, the fitness of the model was checked by exploratory and confirmatory factor analysis. In meta-synthesis phase, the studied population included the relevant theses and research papers (35 cases); in experts’ survey, the population included 9 experts of green energy and sociology  area, and in factor analysis phase, the population included the mangers and experts of Renewable Energy Organization, the managers and experts of the Organization of Developing and Equipping Sport Facilities and subsidiary departments, the managers and experts in the Reconstructive Unit of Ministry of Sport and Youth and the Provincial General Office of Youth and Sports  .Sampling method in the first stage was total population, in the second stage, it was was purposive sampling.Moreover, in factor analysis phase, the sampling was done by stratified method, and 235 people were selected based on Morgan table. Meta-synthesis findings showed that awareness and attitudes towards green energy, legitimacy and social acceptance of green energy, the existence of non-governmental organizations supporting the environment and green energy, and a pioneer and cultural issues are social and cultural factors influencing the use of green energy in sports venues. Validity of the model was obtained as 0.897 by Sigma counting method. The results of factor analysis showed that the model has a proper fitness. In general, it is concluded that in addition to providing green energy infrastructures, social acceptance is a prerequisite for developing green energy use in sports facilities by increasing awareness and changing attitudes through the use of public institutions, social networks and culture-building.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Meta-Synthesis
 • Renewable Energy
 • Social and Cultural Issues
 • Sport Facilities
 1. Adachi, C. (2009). The adoption of residential solar photovoltaic systems in the presence of a financial incentive: A case study of consumer experiences with the Renewable Energy Standard Offer Program in Ontario (Canada) (Master's thesis). University of Waterloo, Ontario, Canada.
 2. Ansari, M. F., Kharb, R. K., Luthra, S., Shimmi, S. L., & Chatterji, S. (2013). Analysis of barriers to implement solar power installations in India using interpretive structural modeling technique. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, 163-174.
 3. Bohlmann, H. R., Horridge, J. M., Inglesi-Lotz, R., Roos, E. L., & Stander, L. (2019). Regional employment and economic growth effects of South Africa’s transition to low-carbon energy supply mix. Energy Policy, 128, 830-837.
 4. Bouraiou, A., Necaibia, A., Boutasseta, N., Mekhilef, S., Dabou, R., Ziane, A., ... & Touaba, O. (2020). Status of renewable energy potential and utilization in Algeria. Journal of Cleaner Production, 246, 119011.
 5. Byrnes, L., Brown, C., Foster, J., & Wagner, L. D. (2013). Australian renewable energy policy: Barriers and challenges. Renewable Energy, 60, 711-721.
 6. Chard, C., & Mallen, C. (2013). Renewable energy initiatives at Canadian sport stadiums: A content analysis of web-site communications. Sustainability, 5(12), 5119-5134.
 7. Charney, E. L. B. C. R., & Humenik, H. J. H. D. J. (2015). Solar design for Los Angeles memorial coliseum. Desigen Project, EGEE, 1-7.
 8. Colmenares-Quintero, R. F., Benavides-Castillo, J. M., Rojas, N., & Stansfield, K. E. (2020). Community perceptions, beliefs and acceptability of renewable energies projects: A systematic mapping study. Cogent Psychology, 1715534. (in Press).
 9. Darmani, A., Arvidsson, N., Hidalgo, A., & Albors, J. (2014). What drives the development of renewable energy technologies? Toward a typology for the systemic drivers. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38, 834-847.
 10. de Faria Jr, H., Trigoso, F. B., & Cavalcanti, J. A. (2017). Review of distributed generation with photovoltaic grid connected systems in Brazil: Challenges and prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 75, 469-475.
 11. Dietrich, A., & Melville, C. (2011). Energy demand characteristics and the potential for energy efficiency in sports statium and arenas (Master´s thesis). Duke University, Durham, United States of America.
 12. Donastorg, A., Renukappa, S., & Suresh, S. (2020). Evaluating critical success factors for implementing renewable energy strategies in the Dominican Republic. Renewable Energy, 149, 329-335.
 13. Dulal, H. B., Shah, K. U., Sapkota, C., Uma, G., & Kandel, B. R. (2013). Renewable energy diffusion in Asia: Can it happen without government support? Energy Policy, 59, 301-311.
 14. Elahi, Sh., Gharibi, J., Majidpour, M., & Anvari Rostami, A. A. (2015). Routine renewable energy technologies: A grounded theory approach. Journal of Innovation Management, 4(2), 23-56. (in Persian).
 15. Engelken, M., Römer, B., Drescher, M., Welpe, I. M., & Picot, A. (2016). Comparing drivers, barriers, and opportunities of business models for renewable energies: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 795-809.
 16. Goodarzi, S (2019). Designing and validation the Model of factors affecting the development of deployment of renewable energy in Iranian sports facilities (Unpublished doctoral dissertation), Tehran University, Tehrab, Iran. (in Persian).
 17. Hafeznia, H., Aslani, A., Anwar, S., & Yousefjamali, M. (2017). Analysis of the effectiveness of national renewable energy policies: A case of photovoltaic policies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 79, 669-680.
 18. Heiskanen, E., & Matschoss, K. (2017). Understanding the uneven diffusion of building-scale renewable energy systems: A review of household, local and country level factors in diverse European countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 75, 580-591.
 19. Huybrechts, B., & Mertens, S. (2014). The relevance of the cooperative model in the field of renewable energy. Annals of Public and Cooperative Economics, 85(2), 193-212.
 20. Ikejemba, E. C., Mpuan, P. B., Schuur, P. C., & Van Hillegersberg, J. (2017). The empirical reality & sustainable management failures of renewable energy projects in Sub-Saharan Africa (part 1 of 2). Renewable energy, 102, 234-240.
 21. Ince, D., Vredenburg, H., & Liu, X. (2016). Drivers and inhibitors of renewable energy: A qualitative and quantitative study of the Caribbean. Energy Policy, 98, 700-712.
 22. Jafari, S. (2016). Investigation of barriers to design and construction of green sports facilities from the experts' point of view (Master´s thesis). Tehran University, Tehran, Iran. (in Persian).
 23. Jalali Farahani, M. (2008). Management of sport installation, equipment and facilities (2nd). Tehran: Tehran University. (in Persian)
 24. Karatayev, M., Hall, S., Kalyuzhnova, Y., & Clarke, M. L. (2016). Renewable energy technology uptake in Kazakhstan: Policy drivers and barriers in a transitional economy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 66, 120-136.
 25. Kenfack, J., Bossou, O. V., & Tchaptchet, E. (2017). How can we promote renewable energy and energy efficiency in Central Africa? A Cameroon case study. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 75, 1217-1224.
 26. Kiara, C. K. (2013). Determinants that influence the implementation of infrastructure development projects in renewable energy sector in Kenya: A case of Kenya electricity generating company limited (Master´ thesis). University of Nairobi, Nairobi, Kenya.
 27. Lucas, H., Fifita, S., Talab, I., Marschel, C., & Cabeza, L. F. (2017). Critical challenges and capacity building needs for renewable energy deployment in Pacific Small Island Developing States (Pacific SIDS). Renewable energy, 107, 42-52.
 28. Lüthi, S. & Wüstenhagen, R. (2012). Effective renewable energy policy: mpirical insights from choice experiments with European photovoltaic project developers. Energy Economics, 34(4), 1001-1011.
 29. Luthra, S., Kumar, S., Garg, D., & Haleem, A. (2015). Barriers to renewable/sustainable energy technologies adoption: Indian perspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 762-776.
 30. Martin, N. J., & Rice, J. L. (2012). Developing renewable energy supply in Queensland, Australia: A study of the barriers, targets, policies and actions. Renewable Energy, 44, 119-127.
 31. Maynard, J. E. (2010). Factors influencing the development of wind power in rural Alaska communities (Doctoral dissertation). University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, United States of America.
 32. Midilli, A., Dincer, I., & Ay, M. (2006). Green energy strategies for sustainable development. Energy Policy, 34(18), 3623-3633.
 33. Mirza Housaini, M. (2011). Study of the energy management situation in indoor indoor sports facilities in Kerman province according to national building regulations (Unpublished master´s thesis). Shahid Bahonar University, Kerman, Iran. (in Persian).
 34. Naderi Mahdiei, K., & Mahmodiyan, K. (2016). Analysis of barriers and solutions for using solar energy from farmers in Hegmataneh. Journal of Energy of Iran, 19(2), 57-68. (in Persian).
 35. Nord, N., Mathisen, H. M., & Cao, G. (2015). Energy cost models for air supported sports hall in cold climates considering energy efficiency. Renewable Energy, 84, 56-64.
 36. Painuly, J. P. (2001). Barriers to renewable energy penetration: A framework for analysis. Renewable Energy, 24(1), 73-89.
 37. Pfeiffer, B., & Mulder, P. (2013). Explaining the diffusion of renewable energy technology in developing countries. Energy Economics, 40, 285-296.
 38. Recalde, M. Y. (2016). The different paths for renewable energies in Latin American Countries: the relevance of the enabling frameworks and the design of instruments. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment, 5(3), 305-326.
 39. Rosso- & Kafarov, V. (2015). Barriers to social acceptance of renewable energy systems in Colombia. Current Opinion in Chemical Engineering, 10, 103-110.
 40. Sauter, R., & Watson, J. (2007). Strategies for the deployment of micro-generation: Implications for social acceptance. Energy Policy, 35(5), 2770-2779.
 41. Şener, Ş. E. C., Sharp, J. L., & Anctil, A. (2018). Factors impacting diverging paths of renewable energy: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 2335-2342.
 42. Shabani Moghadam, K., Yousefi, B., & Ahmadi, A. H. (2015). Sport and environment. Tehran, PA: Press Organization. (in Persian).
 43. Silva, C. E. T. (2008). Factors influencing the development of local renewable energy strategies (Doctoral dissertation). Lund University, Lund, Sweden.
 44. Smulders, T. (2012). Green stadiums: as green as grass (Master's thesis). University Utrecht, Universiteit, Nederland.
 45. Sovacool, B. K. (2009). The cultural barriers to renewable energy and energy efficiency in the United States. Technology in Society, 31(4), 365-373.
 46. Vachon, S., & Menz, F. C. (2006). The role of social, political, and economic interests in promoting state green electricity policies. Environmental Science & Policy, 9(7-8), 652-662.
 47. Wüstenhagen, R., & Bilharz, M. (2006). Green energy market development in Germany: effective public policy and emerging customer demand. Energy policy, 34(13), 1681-1696.
 48. Yaqoot, M., Diwan, P., & Kandpal, T. C. (2016). Review of barriers to the dissemination of decentralized renewable energy systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 477-490.